Fond för behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, de som kommer från ätterna Piper eller De Geer har företräde

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Riddarhuset skall till Östergötlands Museum dels upplåta avgiftsfritt nyttjanderätten till Löfstads slott med förenämnda område, dels ock betala ett årligt belopp av 8.000 kronor, allt så länge Museet enligt bestämmelserna i punkt 2) är därtill berättigat. Sedan ränta å den antecknade gälden guldits samt alla omkostnader för fastigheternas skötsel samt för reparationer, skatter, onera m.m. dylikt, som må åligga fastigheternas ägare, betalts av fastigheternas årsavkastning samt Riddarhusdirektionen av densamma gottgjort sig den förvaltningsavgift, som utgår vid direktionens förvaltning av dylik fond, skall av den behållna årsavkastningen betalas de i punkt 6) omförmälta livräntor och de 8,000 kronor, som enligt vad ovan stadgats, skola utgåtill Östergötlands Museum.

Återstoden av fastigheternas avkastning skall användas till amortering av den antecknade gälden.
Sedan denna gäld nedbringats till det belopp, vartill den uppgått vid mitt frånfälle, skall samma återstod användas på följande sätt. Av nettoavkastningen skall varje år en femtiondel läggas till fondens kapital.
 
Återstoden av nettobehållningen skall utdelas såsom pensioner å minst 800 kronor varje till behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, med företrädesrätt för vissa personer såsom här nedan sägs, och med iakttagande av att pensionär alltid skall vara svensk medborgare, att den, som en gång erhållit pension, skall behålla den under sin återstående livstid, så länge behov av pension kvarstår, varom nöjaktigft intyg skall årligen företes, att pension till gift kvinna skall vara hennes enskilda egendom, att beloppet av en gång erhållen pension icke får minskas under ett kommande år, samt att här nedan medgivits vissa undantag från fordran på att pensionär ovillkorligen skall tillhöra Ridderskapet och adeln samt vara svensk medborgare. I första hand hava de företräde till pension, som antingen tillhöra någon av ätterna Piper eller De Geer och härstamma ifrån Greve Adolf Ludvig Piper, född 1750 och död 1795, eller Friherre Gerhard De Geer, född 1787 och död 1843, eller ock härstamma från Grevinnan Louise Gyldenstolpe, född von Fersen 1816 och död 1879. Den, som i övrigt uppfyller fordringarna enligt detta har, respektive behåller sin rätt till pension även som hon är eller varit, respektive blir gift med ofrälse man, under förutsättning blott att Riddarhusdirektionen prövar behov föreligga, samt även om hon är, varit eller blir gift med utländsk undersåte, under villkor blott att hon är bosatt i Sverige. I andra rummet hava andra kvinnliga avkomlingar av i namngivna tre personer företrädesrätt till pension. Pensionär enligt detta har denna sin företrädesrätt, även om hon är eller varit gift med svensk ofrälse man, blott behov föreligger. Skulle några pensionsberättigade avkomlingar till namngivna tre personer icke finnas, skola adliga fruar, fröknar och änkor, vilka härstamma från någon av de tre personernas förfäder med något av namnen Piper, De Geer eller von Fersen hava företräde till pension. Sedan av ett års nettoavkastning högsta möjliga antal pensioner om ovannämnda belopp utgått, skall eventuellt kvarvarande överskott läggas till fondens kapital.Förmögenhet:  111,359,767 kr

Fond till dem som studerar möbelsnickeri i Nässjö

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse
Box 174
Träcentrum
571 22 NÄSSJÖ
0380-55 43 00

Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning inom trämanufaktur vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö, varvid personer med inriktning på möbelbranschen och med småländsk anknytning skall prioriteras.

Förmögenhet:  16,211,332 kr

Fond för rygg och nackproblem

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor
Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
060-12 84 60

Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen.

Förmögenhet:  86,640,625 kr

Fond som ska hjälpa bönder Västbo härad

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad
Släthult 11
Bengt-Anders Johansson
333 91 Smålandsstenar
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker.

Förmögenhet:  170,380,115 kr

Fond för kvinnliga studenter från Söderköping

Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Mathilda von Schwerin född Hagberg donationsfond

Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Mathilda von Schwerin född Hagberg donationsfond
Söderköpings kommun
614 80 SÖDERKÖPING
0121-18100

Fondens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

Förmögenhet:  625,905 kr

Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse

Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse
Rymdvägen 27
Thord Grundström
918 32 SÄVAR
070-6953541

Stiftelsens ändamål skall vara att främja humanitär hjälpverksamhet. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till behövande enskilda personer och barn som lider nöd. Anslagen kan avse inom och utom Sverige bosatta och gälla kostnader för uppehälle, sjukvård och annan omvårdnad, hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer.

Söka hjälp för tandvård

Bidrag för tandvård

Fonder och stiftelser

Det finns flera stiftelser där man kan ansöka om att få bidrag för tandvårdskostnaderna

Gula Änglarna
Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Föreningen försöker genom råd och stöd hjälpa utslagna människor att komma tillbaka till samhället. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder eller mediciner.

Till Gula Änglarna »


FVO – Föreningen för välgörenhets ordnande
Målgruppen är i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. Endast enskilda personer kan söka bidrag. Bidrag till friska personer med barn samt personer som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten. Hela landet.

Till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande »


Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
Stiftelsen samarbetar med City Dental och stödjer i första hand ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm. Bidrag ges om det uppkommer betydande kostnader utan att samhället (Försäkringskassan) kompenserar fullt ut, t.ex. tandvård.

Till Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne »


Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Fond för specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel

För boende i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

För mer information


Fonder för behövande i Helsingborg

För mer information


Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

För mer information


Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

Anknytning till Eskilstuna, söka för glasögon och tandvård

För mer information


Stöd från stiftelser i Östergötland

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.
För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.
Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre,  sjukpensionärer och funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården och har personal anställd för social samvaro i den äldres hem. Stiftelsen anordnar även rekreationsresor i egen regi under sommaren. Stiftelsen främjar även vård av barn och lämnar understöd för undervisning eller utbildning åt behövande.

För mer information

 


Stadsmissionen

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

För mer information


Stiftelsen upplands organiserade lantarbetares hjälpfond

Medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet som arbetar inom den sektor som tidigare organiserades av Svenska lantarbetareförbundet och är bosatta eller verksamma i Stockholms län har möjlighet att söka.

Stiftelsen förvaltas av Stockholms läns landsting. Den årliga avkastningen av stiftelsen skall användas till bidrag gällande redovisade hälso- och sjukvårdskostnader, exempelvis ersättning för utförda läkarbehandlingar upp til högkostnadsskyddet eller utförda tandvårdsbehandlingar.

För mer information


Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

För mer information


Hjälpåtgärder inom hemsjukvården i Älvsborgs län med företräde för den s k Sjuhäradsbygden för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad för att bidraga till eller möjliggöra, att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem.

 
Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen Sociala samfonden
Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande. Ändamålet är också att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på servicehus och liknande. Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Bra sammanfattning av regler kring tandvårdsstöd

För mer information

Om man inte har råd med tandvård

För mer information

 

Fond för utbildning inom guldsmedsbranschen

Gewers stiftelse till minne av Åke och Lars

Gewers stiftelse till minne av Åke och Lars
Box 191 21
Gemma AB
104 32 STOCKHOLM
08-410 280 10

Att lämna understöd eller enskilda stipendier för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsbranschen.

Hitta fonder och stipendier på Pankpraktikan