Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt

Fond för att göra ditt bostadsområde finare med mera kulturella inslag

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

För sökande

Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt som drivs genom samverkan med lokala aktörer och utifrån de boendes behov och intressen. De boende ska vara med som projektledare, kulturutövare och publik. Syftet med bidraget är att stärka lokalsamhällen att leda, driva och utforma kulturlivet och att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Under 2017 kommer 34 miljoner kronor kommer att fördelas. Pågående projekt kommer att prioriteras i årets ansökningsomgång. Därutöver kommer 1-2 nya projekt eventuellt att få stöd om det finns medel kvar, företrädesvis på platser som inte finns representerade bland de projekt som beviljades bidrag 2016.

Inför din ansökan rekommenderar vi att läsa vår guide för nya sökande samt titta på blankettexemplet och medföljande hjälptext för förtydligande kring frågorna som ställs i blanketten.

Vem kan söka?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

Partnerskap med minst tre aktörer
Ett partnerskap är en grupp av aktörer som tillsammans vill utveckla idéer och samarbeta som jämlika partners.

Kulturen och bostadsområdet representerat
Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör. I övrigt kan partnerskapet utvecklas och ändra sig över tid beroende på invånares behov och intresse. Se en lista nedan med exempel på kulturaktörer och lokala verksamheter som kan ingå i partnerskapet.

En huvudansvarig
En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Den huvudansvariga kommer att ta emot och ansvara för bidraget och ha kontakt med Kulturrådet. Av juridiska skäl måste den aktören ha ett organisationsnummer. Den måste också i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan inte vara huvudsökande.

Lokalsamhället är drivande
Kulturrådet vill ta vara på det engagemang som finns i bostadsområdet och att de boende driver och utformar verksamheten inom projekten. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan därför inte vara huvudansvarig för projektet men däremot ingå som en strategisk partner och möjliggörare.

Projekten ska även:

 • genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
 • gärna arbeta med ett eller flera olika kulturuttryck. De olika uttrycken ska dock utgå från de boendes behov och intressen.
 • våga prova olika metoder för att engagera boende, låta lärandet genomsyra arbetssättet och vara villiga att dela med sig av framgångar och lärdomar från sin verksamhet till andra projekt inom satsningen och till Kulturrådet.

För vad kan man söka?

Det går att söka bidrag för bland annat:

 • Projektledare
 • Lokalhyra
 • Material och teknisk utrustning
 • Lön för professionella kulturutövare
 • Lön för andra engagerade i projektet
 • Marknadsföring

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökan bedöms av handläggare på Kulturrådet och sakkunniga inom konst, kultur, demokrati och delaktighet. Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkter för bedömning

Eftersom projekt som beviljas i år bara kommer att ingå i satsningen under två år, kommer Kulturrådet i denna omgång att prioritera projekt som:

 • Tydligt beskriver hur projektet är byggt på engagemang och delaktighet som finns hos de som bor i området
 • Tydligt beskriver hur de boende kommer vara delaktiga som projektdeltagare, kulturutövare och publik i projektet under projektets gång
 • Har ett partnerskap där samverkan är etablerad och det finns ett jämbördigt samarbete
 • Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och involvera boende i projektet
 • Har konstnärlig kompetens för de kulturuttryck som projektet vill arbeta med
 • Engagerar lokala kulturutövare
 • Tydligt beskriver metoder för sitt eget lärande inom projektet och deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar
 • Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att många ska kunna uppleva och inspireras av kultur
 • Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut

Pågående projekt som beviljades medel under 2016 kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång. Om det därefter finns medel över kommer vi att bevilja 1-2 nya projekt på platser som inte redan är representerade i satsningen.

Kreativa platser ska omfatta projekt som sammantaget:

 • finns spridda över landet
 • vänder sig till alla åldrar
 • håller hög konstnärlig kvalitet
 • bidrar till förnyelse och utveckling
 • genomsyras av ett eller flera rättighetsperspektiv såsom mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv
 • beaktar de nationella minoriteternas kulturer
 • har ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

Så ansöker du

Du gör ansökan i Kulturrådets onlinetjänst. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.
Läs igenom guide för nya sökande, blankettexempel samt hjälptext till blankett i menyn till höger på denna sida. Däri hittar du praktiska tips inför din ansökan, förtydliganden kring frågor som ställs i blanketten och definitioner av till exempel lokal förankring.
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten såväl som nedanstående obligatoriska bilagor.

Har du bilagor?

Bilagor som krävs är:

 • Stadgar (gäller bara för ideell förening)
 • Årsmötesprotokoll (gäller bara för ideell förening)
 • Avsiktsförklaring mellan parterna som är undertecknad av samtliga aktörer i partnerskapet

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca sex veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast åtta veckor efter sista ansökningsdatum.

Utbetalning

Utbetalning sker under november 2017. Om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan måste du skicka in en reviderad plan och/eller budget för att pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Redovisning för genomfört projektår ska lämnas in senast två månader efter. Exakt datum framgår i beslut.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

23 augusti 2018 - 20 september 2018

Ansökningsperiod 2018 är:
23 augusti - 20 september 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

BLANKETTEXEMPEL

Vid bifall kan reviderad plan komma att begäras in. Kopia av blanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som reviderad plan.

Fond för vård av djur

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 65 % utdelas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för Sällskapets ändamål, 20 % skall utdelas för forskning av djurens sjukdomar samt för djurens skydd och vård och 15 % skall läggas till fondens kapital.

Förmögenhet:  4,750,208 kr

Hundfonden

Hundfonden – för misshandlade, övergivna och misskötta hundar!

Misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar

Fonden är till för att hjälpa utsatta hundar och riktar sig till gruppen misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar.

För att vi skall kunna hjälpa dig så skall du ha en försäkrad hund och om du inte har det så får du ange varför inte. För att vi skall kunna bemöta dig på rätt sätt och av rätt person ber vi dig fylla i nedanstående. Ärendet kommer då slussas till ansvarig person.

UC-kontroll om ansökarens ekonomi görs för att säkerställa att hjälpen kommer rätt djurägare och djur tillhanda.

Veterinärens bidrag

Vi ser gärna att veterinärerna själva bidrar med att ge rabatterat pris på behandlingar för att spara på hundfondens medel, men det är inte ett krav från fonden.

 

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fond för behövande inom Ekerö kommun, främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Socialnämnden ansvarar för två fonder, Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden.

Enligt stadgarna kan fondernas avkastning beviljas till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning, dock inte för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

 

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att     
  användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om fondansökningar vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:
Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se

Veterinärkostnader för hund och katt till fattiga djurägare i Göteborg

Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne

Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne
Kapellgatan 8
Stig Andersson
411 33 GÖTEBORG
031-16 07 52

Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur.

Endast djurägare som bor i Göteborg eller nära staden kan ansöka om bidrag

Förmögenhet:  3,809,729 kr

Stipendier till barn och ungdom från Djurens vänner

Ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur

Stipendium riktat mot skolår 9 i grundskolan upp till år 3 på gymnasiet

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2017: 44.800.- kr),
dvs för år 2017 är det 2.240.- kr per lokalförening samt 1 års gratis medlemskap i den lokalförening som delar ut stipendiet.

Stipendiet ska gå till elev/student som antingen söker själv eller rekommenderas av lärare/mentor/handledare före den 1 maj innevarande år. Stipendiet lämnas till elev/elever som gör ett skolprojekt från årskurs 9 till år 3 på gymnasiet eller ett annat fördjupningsarbete som berör djur och djurhållning ur ett positivt perspektiv. Arbetet ska redovisas genom uppsats, utställning, film eller liknande och bedömas av lärare/sakkunnig. För att få stipendiet krävs ett högt betyg, med nuvarande betygsskala betyg A-B.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten eller elever vid exempelvis grupparbete. Stipendiet söks före 1 maj innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

 

 

Stipendium riktat mot yngre barngrupper

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2017: 44.800.- kr), dvs för år 2017 är det 2.240.- kr per lokalförening samt studiebesök i katthem eller djurhem om föreningen har ett sådant.

Målgruppen är yngre barn i årskurs F till 3 samt fritidshem. Grupperna ska visa att man har arbetat med djurhållning och etik under längre tid, och kunna redovisas på lämpligt sätt (teater, bildutställning…) Man ska arbeta ur ett positivt perspektiv och lära barnen ansvar och respekt för djur.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten. Stipendiet söks av förskollärare/lärare/fritidspedagog före 1 april innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

Ladda ner ansökningshandlingar»
(blanketten behöver ej användas, men den efterfrågade informationen måste lämnas tillsammans med ansökan)

Ansökningar för dig som bor i Skåne skickas till:
Djurens Vänner Malmö
Flintevångsvägen 233
245 91 Staffanstorp

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Påfågelöga på kärleksört

Påfågelöga på kärleksört

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Ansökan om ekonomiskt bidrag från fonden kan göras av förälder eller annan vårdnadshavare (i fortsättningen kallad sökande) och ska ha kommit in till fonden under andra kvartalet, dvs. den 1 april – 30 juni, varje år. En ansökan som skickas in på annan tid av året kommer inte att behandlas.

För att fonden ska behandla en ansökan måste sökanden noggrant lämna de uppgifter som fonden begär. Ansökningsblankett finns på fondens hemsida och denna måste användas, (www.ritterfonden.se). Skriv ut blanketten och skicka in den ifylld och undertecknad.

Utöver de uppgifter som ska lämnas på ansökningsblanketten ska sökanden också bifoga ett s.k. familjebevis, utfärdat av skattemyndigheten, samt ett intyg om att de på blanketten lämnade uppgifterna är riktiga. Ett sådant intyg kan skrivas av en diakon, en socialsekreterare, en kurator eller en annan person som väl känner till sökandens och barnets sociala och ekonomiska förhållanden. Intyget får vara högst 6 månader gammalt.

Så här gör du alltså din ansökan:

 • Klicka här för att komma till stiftelsens ansökningsblankett. Skriv ut och fyll i den.  Vid behov – använd baksidan! Glöm inte att underteckna ansökan personligen.
 • Bifoga ett intyg från någon utomstående person som känner till familjens situation.
 • Bifoga ett personbevis, ett s.k. familjebevis.

Om begärda uppgifter saknas, finns risk att du inte kan få något bidrag.

Fonden fattar beslut om bidrag senare under året. De som beviljats bidrag får ett skriftligt meddelande om detta samtidigt som pengar sätts in på det konto som har angetts i ansökan. Detta sker senast den 15 december, dvs. i god tid före jul. Fonden får in många ansökningar och ger inte besked om bidrag har beviljats per telefon; inte heller om avslag på en ansökan. Var noga med att frankera brevet till fonden korrekt – fonden löser inte ut några försändelser.

Din ansökan skickas till:

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond
c/o Birgitta Freij
Snidaregatan 8 A
296 31 Åhus

För Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond
Wilhelm Bergman, Styrelseordf.

http://www.ritterfonden.se/

Fond för behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, de som kommer från ätterna Piper eller De Geer har företräde

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Riddarhuset skall till Östergötlands Museum dels upplåta avgiftsfritt nyttjanderätten till Löfstads slott med förenämnda område, dels ock betala ett årligt belopp av 8.000 kronor, allt så länge Museet enligt bestämmelserna i punkt 2) är därtill berättigat. Sedan ränta å den antecknade gälden guldits samt alla omkostnader för fastigheternas skötsel samt för reparationer, skatter, onera m.m. dylikt, som må åligga fastigheternas ägare, betalts av fastigheternas årsavkastning samt Riddarhusdirektionen av densamma gottgjort sig den förvaltningsavgift, som utgår vid direktionens förvaltning av dylik fond, skall av den behållna årsavkastningen betalas de i punkt 6) omförmälta livräntor och de 8,000 kronor, som enligt vad ovan stadgats, skola utgåtill Östergötlands Museum.

Återstoden av fastigheternas avkastning skall användas till amortering av den antecknade gälden.
Sedan denna gäld nedbringats till det belopp, vartill den uppgått vid mitt frånfälle, skall samma återstod användas på följande sätt. Av nettoavkastningen skall varje år en femtiondel läggas till fondens kapital.
 
Återstoden av nettobehållningen skall utdelas såsom pensioner å minst 800 kronor varje till behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, med företrädesrätt för vissa personer såsom här nedan sägs, och med iakttagande av att pensionär alltid skall vara svensk medborgare, att den, som en gång erhållit pension, skall behålla den under sin återstående livstid, så länge behov av pension kvarstår, varom nöjaktigft intyg skall årligen företes, att pension till gift kvinna skall vara hennes enskilda egendom, att beloppet av en gång erhållen pension icke får minskas under ett kommande år, samt att här nedan medgivits vissa undantag från fordran på att pensionär ovillkorligen skall tillhöra Ridderskapet och adeln samt vara svensk medborgare. I första hand hava de företräde till pension, som antingen tillhöra någon av ätterna Piper eller De Geer och härstamma ifrån Greve Adolf Ludvig Piper, född 1750 och död 1795, eller Friherre Gerhard De Geer, född 1787 och död 1843, eller ock härstamma från Grevinnan Louise Gyldenstolpe, född von Fersen 1816 och död 1879. Den, som i övrigt uppfyller fordringarna enligt detta har, respektive behåller sin rätt till pension även som hon är eller varit, respektive blir gift med ofrälse man, under förutsättning blott att Riddarhusdirektionen prövar behov föreligga, samt även om hon är, varit eller blir gift med utländsk undersåte, under villkor blott att hon är bosatt i Sverige. I andra rummet hava andra kvinnliga avkomlingar av i namngivna tre personer företrädesrätt till pension. Pensionär enligt detta har denna sin företrädesrätt, även om hon är eller varit gift med svensk ofrälse man, blott behov föreligger. Skulle några pensionsberättigade avkomlingar till namngivna tre personer icke finnas, skola adliga fruar, fröknar och änkor, vilka härstamma från någon av de tre personernas förfäder med något av namnen Piper, De Geer eller von Fersen hava företräde till pension. Sedan av ett års nettoavkastning högsta möjliga antal pensioner om ovannämnda belopp utgått, skall eventuellt kvarvarande överskott läggas till fondens kapital.

Förmögenhet:  111,359,767 kr

Fond till dem som studerar möbelsnickeri i Nässjö

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse
Box 174
Träcentrum
571 22 NÄSSJÖ
0380-55 43 00

Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning inom trämanufaktur vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö, varvid personer med inriktning på möbelbranschen och med småländsk anknytning skall prioriteras.

Förmögenhet:  16,211,332 kr