Fond för vård av djur

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 65 % utdelas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för Sällskapets ändamål, 20 % skall utdelas för forskning av djurens sjukdomar samt för djurens skydd och vård och 15 % skall läggas till fondens kapital.

Förmögenhet:  4,750,208 kr

Hundfonden

Hundfonden – för misshandlade, övergivna och misskötta hundar!

Misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar

Fonden är till för att hjälpa utsatta hundar och riktar sig till gruppen misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar.

För att vi skall kunna hjälpa dig så skall du ha en försäkrad hund och om du inte har det så får du ange varför inte. För att vi skall kunna bemöta dig på rätt sätt och av rätt person ber vi dig fylla i nedanstående. Ärendet kommer då slussas till ansvarig person.

UC-kontroll om ansökarens ekonomi görs för att säkerställa att hjälpen kommer rätt djurägare och djur tillhanda.

Veterinärens bidrag

Vi ser gärna att veterinärerna själva bidrar med att ge rabatterat pris på behandlingar för att spara på hundfondens medel, men det är inte ett krav från fonden.

 

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fond för behövande inom Ekerö kommun, främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Socialnämnden ansvarar för två fonder, Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden.

Enligt stadgarna kan fondernas avkastning beviljas till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning, dock inte för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

 

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att     
  användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om fondansökningar vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:
Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se

Veterinärkostnader för hund och katt till fattiga djurägare i Göteborg

Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne

Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne
Kapellgatan 8
Stig Andersson
411 33 GÖTEBORG
031-16 07 52

Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur.

Endast djurägare som bor i Göteborg eller nära staden kan ansöka om bidrag

Förmögenhet:  3,809,729 kr

Stipendier till barn och ungdom från Djurens vänner

Ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur

Stipendium riktat mot skolår 9 i grundskolan upp till år 3 på gymnasiet

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2017: 44.800.- kr),
dvs för år 2017 är det 2.240.- kr per lokalförening samt 1 års gratis medlemskap i den lokalförening som delar ut stipendiet.

Stipendiet ska gå till elev/student som antingen söker själv eller rekommenderas av lärare/mentor/handledare före den 1 maj innevarande år. Stipendiet lämnas till elev/elever som gör ett skolprojekt från årskurs 9 till år 3 på gymnasiet eller ett annat fördjupningsarbete som berör djur och djurhållning ur ett positivt perspektiv. Arbetet ska redovisas genom uppsats, utställning, film eller liknande och bedömas av lärare/sakkunnig. För att få stipendiet krävs ett högt betyg, med nuvarande betygsskala betyg A-B.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten eller elever vid exempelvis grupparbete. Stipendiet söks före 1 maj innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

 

 

Stipendium riktat mot yngre barngrupper

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2017: 44.800.- kr), dvs för år 2017 är det 2.240.- kr per lokalförening samt studiebesök i katthem eller djurhem om föreningen har ett sådant.

Målgruppen är yngre barn i årskurs F till 3 samt fritidshem. Grupperna ska visa att man har arbetat med djurhållning och etik under längre tid, och kunna redovisas på lämpligt sätt (teater, bildutställning…) Man ska arbeta ur ett positivt perspektiv och lära barnen ansvar och respekt för djur.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten. Stipendiet söks av förskollärare/lärare/fritidspedagog före 1 april innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

Ladda ner ansökningshandlingar»
(blanketten behöver ej användas, men den efterfrågade informationen måste lämnas tillsammans med ansökan)

Ansökningar för dig som bor i Skåne skickas till:
Djurens Vänner Malmö
Flintevångsvägen 233
245 91 Staffanstorp

Fond för behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, de som kommer från ätterna Piper eller De Geer har företräde

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Riddarhuset skall till Östergötlands Museum dels upplåta avgiftsfritt nyttjanderätten till Löfstads slott med förenämnda område, dels ock betala ett årligt belopp av 8.000 kronor, allt så länge Museet enligt bestämmelserna i punkt 2) är därtill berättigat. Sedan ränta å den antecknade gälden guldits samt alla omkostnader för fastigheternas skötsel samt för reparationer, skatter, onera m.m. dylikt, som må åligga fastigheternas ägare, betalts av fastigheternas årsavkastning samt Riddarhusdirektionen av densamma gottgjort sig den förvaltningsavgift, som utgår vid direktionens förvaltning av dylik fond, skall av den behållna årsavkastningen betalas de i punkt 6) omförmälta livräntor och de 8,000 kronor, som enligt vad ovan stadgats, skola utgåtill Östergötlands Museum.

Återstoden av fastigheternas avkastning skall användas till amortering av den antecknade gälden.
Sedan denna gäld nedbringats till det belopp, vartill den uppgått vid mitt frånfälle, skall samma återstod användas på följande sätt. Av nettoavkastningen skall varje år en femtiondel läggas till fondens kapital.
 
Återstoden av nettobehållningen skall utdelas såsom pensioner å minst 800 kronor varje till behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, med företrädesrätt för vissa personer såsom här nedan sägs, och med iakttagande av att pensionär alltid skall vara svensk medborgare, att den, som en gång erhållit pension, skall behålla den under sin återstående livstid, så länge behov av pension kvarstår, varom nöjaktigft intyg skall årligen företes, att pension till gift kvinna skall vara hennes enskilda egendom, att beloppet av en gång erhållen pension icke får minskas under ett kommande år, samt att här nedan medgivits vissa undantag från fordran på att pensionär ovillkorligen skall tillhöra Ridderskapet och adeln samt vara svensk medborgare. I första hand hava de företräde till pension, som antingen tillhöra någon av ätterna Piper eller De Geer och härstamma ifrån Greve Adolf Ludvig Piper, född 1750 och död 1795, eller Friherre Gerhard De Geer, född 1787 och död 1843, eller ock härstamma från Grevinnan Louise Gyldenstolpe, född von Fersen 1816 och död 1879. Den, som i övrigt uppfyller fordringarna enligt detta har, respektive behåller sin rätt till pension även som hon är eller varit, respektive blir gift med ofrälse man, under förutsättning blott att Riddarhusdirektionen prövar behov föreligga, samt även om hon är, varit eller blir gift med utländsk undersåte, under villkor blott att hon är bosatt i Sverige. I andra rummet hava andra kvinnliga avkomlingar av i namngivna tre personer företrädesrätt till pension. Pensionär enligt detta har denna sin företrädesrätt, även om hon är eller varit gift med svensk ofrälse man, blott behov föreligger. Skulle några pensionsberättigade avkomlingar till namngivna tre personer icke finnas, skola adliga fruar, fröknar och änkor, vilka härstamma från någon av de tre personernas förfäder med något av namnen Piper, De Geer eller von Fersen hava företräde till pension. Sedan av ett års nettoavkastning högsta möjliga antal pensioner om ovannämnda belopp utgått, skall eventuellt kvarvarande överskott läggas till fondens kapital.

Förmögenhet:  111,359,767 kr

Fond till dem som studerar möbelsnickeri i Nässjö

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse
Box 174
Träcentrum
571 22 NÄSSJÖ
0380-55 43 00

Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning inom trämanufaktur vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö, varvid personer med inriktning på möbelbranschen och med småländsk anknytning skall prioriteras.

Förmögenhet:  16,211,332 kr

Fond för rygg och nackproblem

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor
Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
060-12 84 60

Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen.

Förmögenhet:  86,640,625 kr

Fond som ska hjälpa bönder Västbo härad

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad
Släthult 11
Bengt-Anders Johansson
333 91 Smålandsstenar
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker.

Förmögenhet:  170,380,115 kr