Per Skårmans Stiftelse

främja vård och uppfostran av barn

Per Skårmans Stiftelse
Box 10068
100 55 Stockholm
0709-252575

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål:

  1. Att främja vård och uppfostran av barn
  2. Utöva hjälpverksamhet bland behövande
  3. Att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, i första hand av ungdoms- och idrottslärare
  4. Samt att främja vetenskaplig forskning, främst inom områdena teknik och medicin.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att utdela stipendier eller andra anslag till enskilda personer och/eller forskargrupper, institutioner, föreningar eller andra juridiska personer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnts förverkliga stiftelsens ändamål.

Fond för vila och rekreation på landet åt äldre boende i Eskilstuna som lever i mindre goda ekonomiska förhållanden.

Stiftelsen Kyrkans sommarhem för gamla

Stiftelsen Kyrkans sommarhem för gamla
Box 307
Eskilstuna församling
631 04 ESKILSTUNA
016-17 07 00

Bereda sommarhemsvistelse för i Eskilstuna kyrkoskrivna personer, företrädesvis äldre, vilka är i behov av vila och rekreation på landet och som lever i mindre goda ekonomiska förhållanden.

Fond åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm

Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond

Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12 a
Kungl. Patriotiska Sällskapet
114 30 STOCKHOLM
08-6111262

Org. Nr: 802007-6173

Den årliga avkastningen, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, skall användas i första hand till pensioner åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm. Sällskapet får bestämma pensionsbeloppen. I andra hand får disponibel avkastning användas som stöd eller uppmuntran åt ekonomiskt behövande äldre tjänarinnor som under en lång tid i Stockholm tjänat i hushåll eller i sociala eller medicinska institutioner vars verksamhet är att vårda människor.

Förmögenhet:  219,100,000 kr

Fond för reumatikersjuka personer i Sätila, Hyssna, Fotskäl och Tostareds församlingar

Maja och Ruth Anderssons stiftelse

Maja och Ruth Anderssons stiftelse
Ekenäsgatan 15, plan 8
Maritha Bäck, Primävården Södra Älvsborg
504 55 Borås
033-616 10 00

Stiftelsen har till ändamål att som sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom som genom Maja och Ruth Anderssons testamente tillfallit stiftelsen, ävensom den egendom, som framdeles kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom, samt att enligt styrelsens bestämmande främja vård av reumatikersjuka personer i första hand i Sätila församling, i andra hand i Hyssna, Fotskäl och Tostareds församlingar och i tredje hand i Marks kommun.

Förmögenhet:  3,852,216 kr

Hyresbidrag till kvinnor 50+ i Göteborg med dålig hälsa och ekonomi

Anna Ahrenbergs stiftelse

Anna Ahrenbergs stiftelse
Box 1138
Claes Westerberg
436 23 ASKIM
031-280923

Org. Nr: 857200-0258

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard. Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag. Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

Fond för sjuka och behövande i Göteborg

Stiftelsen Louise Ekmans, född von Düben, Donationsfond för behövande Sjuka

Stiftelsen Louise Ekmans, född von Düben, Donationsfond för behövande Sjuka
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsen har till ändamål att genom understöd bereda behövande och välkända personer, som lider av plågsam sjukdom, den lekamliga lindring som de eljest i följd av medellöshet skulle vara förhindrade att skaffa sig.

Understöden utdelas åt behövande sjuka som tillhör Göteborgs samhälle.

Fond för specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel

För boende i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Hedvig och Victor Renströms stiftelse

 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:

Främja vård av och lämna bidrag till behövande äldre och/eller sjuka personer (företrädesvis personer under 50 år) bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Hämta ansökningsblankett (pdf-format)

Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandes sjukdom, ekonomisk situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till.
Se mer information på ansökningsblanketten.

Observera att till ansökan skall bifogas handlingar angående sökandes ekonomiska situation.
Se mer information på ansökningsblanketten

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:
Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stiftelsens sekreterare är: Mats Nilsson
Stiftelsens telefonnummer är: 0500-41 59 05. När kontoret är obemannat, tala in ett meddelande så blir Ni kontaktade.
Ange att ärendet gäller Renströms stiftelse.

Det går även att ställa förfrågningar mm till stiftelsens e-postadress: info@renstromsstiftelse.se

http://renstromsstiftelse.se/

Fonder för behövande i Vadstena

Fonder för boende i Vadstena

Klosterlilja klosterliljor blomma

 
 Stiftelser
Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Under varje respektive stiftelse finner du en beskrivning av stiftelsens ändamål.

Anna Maurtitzons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kommuninvånare som uppnått pensionsålder. Kvinnor har företrädesrätt.

A.W. Hagstens stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till änkor och barn bosatta i Vadstena kommun. Anhöriga till en avliden som varit verksam inom handel/försäljning har företrädesrätt.

Karin E. Regnstrands stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till undervisning och utbildning. Ekonomiska bidrag kan även ges till enskilda familjer eller personer som främjar vård och uppfostran av barn.

 
KONTAKT
Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

http://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/Bolag-och-stiftelser/Stiftelser/

Fond för personer med dansk anknytning

Fond att söka för danska boende i Sverige

 
 
 

Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Hjælpeforeningen Danas Legat har til formål:

  1. At understøtte værdigt trængende i Sverige, som er danskfødt, er barn af danskfødt eller er gift eller har været gift med danskfødt og
  2. At yde støtte til humanitære og kulturelle formål, der tjener danske interesser i Sverige.

Stiftelsen uddeler legater i november. Ansøgninger skal være den danske ambassade i Stockholm i hænde senest den 1. november.

Yderligere information og ansøgningsskema kan hentes her:

http://sverige.um.dk/da/om-sverige/fonde/

Der kræves ikke medlemskab af Dansk Forening i Stockholm for at kunne søge Danas legat.

Historien bag Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Der skete en stor tilflytning til Sverige i den sidste halvdel af 1800-tallet. Efter 1864 kom der mange fra Sønderjylland, særlig af gårdejere, som tyskerne drev bort fra deres gårde, og som fandt det økonomisk fordelagtigt at købe jord i Sverige.  I visse dele af Småland skete der også en tilflytning. Man sendte agenter til Jylland for at hverve folk for at fylde op i de tomme områder, som var opstået efter svenskernes emigration til Amerika. Da Stockholm på samme tid begyndte en udvikling til industriby, blev der brug for folk med faglige kundskaber. Derfor optræder der i Stockholm en række dygtige håndværkere, som for en stor del skaber egne virksomheder.

Det var blandt disse mennesker, tanken om at kunne tage ansvar for hinanden og særlig dem, som det ikke gik godt for, opstod. Man startede ”Dana”. Ingen dansk skulle være uden hjælp, og ingen dansk skulle ligge det svenske samfund til byrde.  Gennem medlemsbidrag og donationer skabes den relativt store kapital som nu er grundlaget for den stiftelse som Dana blev omdannet til i midten af halvfjerdserne. Det var mest det, man kaldte ”småfolk”, som startede det, folk med national og faglig stolthed og medfølelse med dem, som har det svært.  Disse ”småfolk” må vi ikke glemme. De er hæder værd.

Ovenstående er lånt fra Dansk Forening i Stockholm 100 år 1988.

Hjælpeforeningen Dana stiftes den 3 maj 1882 som en syge og begravelseskasse, hvor der også skal afholdes selskabelige sammenkomster. Der indsamles et bidrag på 10 kr 85 öre til foreningen på det første møde. I 1885 bliver syge og begravelseskassen ændret til en hjælpe, syge og begravelsekasse, og der tilsættes en separat bestyrelse for hjælpekassen.

Dansk Forening i Stockholm bliver stiftet den 16 april 1888 da Dana ønsker at ophøre med sin selskabsvirksomhed. En kreds af Danas medlemmer stifter ”Dansk Læseselskab” og opretter et bibliotek, hvor danskere i Stockholm får mulighed for at låne danske bøger. Den selskabelige virksomhed fortsætter også. Foreningen giver i de første år store bidrag til Dana, og de to foreninger er i det hele taget knyttet tæt til hinanden. Hjælpeforeningen omdannes i midten af halvfjerdserne til en stiftelse.

Dansk Læseselskab ændrer i 1899 navn til Dansk Forening i Stockholm, og under det navn har foreningen været aktiv lige siden.