Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

Historia:


Sällskapet De Nödlidandes Vänner stiftades år 1816 på initiativ av en till Sverige inflyttad fransk språklärare Louis Paban, född i Salon i Provence den 15 mars 1777, död i Stockholm den 28 september 1823. Fransmannen Louis Paban den äldre hamnade efter franska revolutionen (1789) i Stockholm,

Han hade tidigare från trycket utgivit flera smärre skrifter i vilka han på ett livfullt sätt utvecklade sina tankar om välgörenhet och andra mänskliga dygder.

Genom subskriptionslistor utlagda i olika klubbar och adelspalats i Stockholm samt genom personligt outtröttligt arbete hade han intresserat mer än 300 personer att bilda sällskap för att utveckla sina idéer. Pabans tanke blev omsider verklighet om än i en annan form än han från början avsett. Sällskapets De Nödlidandes Vänner första stadgar stadfästes av Kungl Maj:t den 3 april 1816. Genom en intrig som "väckte mångens harm" blev Paban ej invald i den första direktionen. Först 1822, året före sin död, hedrades han med kallelse till ständig ledamot av Sällskapet.

Hans förslag om hur den välgörande verksamheten skulle bedrivas upptogs dock nästan oförändrat i de första stadgarna, där det bl a i ) 18 heter att Sällskapets uppgift är att verkställa "utdelning af inrättningens influtna räntemedel samt öfriga till utdelning bestämda anslag. Behöfvande ståndspersoner, frälse eller ofrälse, yngre eller äldre, man eller kvinna, hvilkas nöd, förlägenhet och behof under hederns ädla ömtålighet är för allmännheten mindre uppenbar, skola här egentligen bispringas med hjälp till räddning från armodets lidande och trångmål". "Välgärningen" bör "snarare uppsöka den olyckliga än denna själf visa sig för att därom anhålla". För de s k pauvres honteux i Stockholm hade tidigare ytterst litet gjorts, varför Sällskapet De Nödlidandes Vänner torde ha varit den första välgörenhetsförening som tog sig an denna kategori av behövande.

Sällskapets angelägenheter leddes av en inom Sällskapet utsedd direktion, varav en ordförande och för övrigt växlande antal ledamöter. Medlemmarna var årligen betalande eller ständiga. Sällskapet erhöll även under årens lopp ansenliga testamentariska donationer och gåvor. Sammankomsterna hölls till en början i Frimurarordens hus.

Från och med 1860 ägde de rum i Stockholms stads brandförsäkringskontor vid Mynttorget. Inte på något av dessa ställen kunde Sällskapets arkiv beredas plats. Det förvarades i stället hos de olika tjänstemännen. Arkivet uppvisar stora luckor. Så är till exempel äldsta protokollen i behåll från 1840 och räkenskaper saknas för flera tiotal år. Nya stadgar, som även blev de sista, fastställdes den 12 november 1943.

Räkenskaper finns till och med 1944. Våren 1943 utbetalades till understödstagare kr 7 385:- och på hösten samma år 7 620:-. Det sista protokollet är från den 23 september 1955. Av detta framgår ej något om att det skulle funnits planer på att avveckla Sällskapets verksamhet. Arkivet har levererats till Stockholms stadsarkiv under åren 1945 - 1960. 

Ändamål:

Sällskapet Louis Pabans Minne har till uppgift att ekonomiskt stödja behövande personer bosatta inom Stockholms kommun.

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

  Brita Kvarnström
Adress: Publikvägen 19
Postnummer: 134 39
Ort: GUSTAVSBERG
Telefonnummer: 08-57027714

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet. Din anhörig kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, god vän eller granne.

Det är inte endast personlig omvårdnad som berättigar hemvårdsbidrag utan också Serviceinsatser som städning, matlagning, inköp, tvätt, hjälp till och från läkare med mera.

Hemvårdsbidraget finns i fyra nivåer beroende på hjälpbehovet.
Grupp 1: Hjälp regelbundet vardagar
Grupp 2: Hjälp alla dagar och/eller kvällar
Grupp 3: Hjälp alla tider på dygnet
Grupp 4: Kontinuerlig hjälp hela dygnet
Hemvårdsbidrag – hur mycket?
Storleken på hemvårdsbidraget beror på omfattningen av den om
vårdnad du har behov av. Omfattningen grundas på en bedömning
av dina behov i ett antal olika situationer, t ex hygien, klädsel, mat,
mm. Vårdnivå bestäms med utgångspunkt av en fastställd poäng
skala. Beloppen fastställs av kommunfullmäktige och är för år 2014:
Vårdnivå Bidragsbelopp kr/mån
1) 925 kr
2) 1 850 kr
3) 2 775 kr
4) 3 700 kr
5) 4 625 kr
Hemvårdsbidraget är skattefritt för den vårdbehövande som får bidraget från kommunen.
Den omvårdnad som den anhörige ger kan kombineras med annan omvårdnad eller service, t ex hemtjänst från kommunen. Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av Kommunfullmäktige.
Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.
För att du skall kunna få hemvårdsbidrag skall fyra förutsättningar vara uppfyllda:
1) Du bor i en kommun som har hemvårdsbidrag (Jag tycker det är helt obegripligt att det kan vara olika bidrag beroende på vilken kommun du bor i!!!)
2) Du har på grund av stora svårigheter i ditt dagliga liv behov av omvårdnad i hemmet
3) Det finns någon eller några anhöriga som är lämpliga att ge omvårdnaden
4) Det finns tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet
När du vill ansöka om hemvårdsbidrag, vänder du dig till din stadsdelsförvaltning.
Vid utredningen görs en bedömning tillsammans med dig om hur stort omvårdnadsbehov du har. Vid bedömningen tas hänsyn till sådan omvårdnad du får på annat sätt, t ex hemtjänst, dagsjukvård,
växelvård, avlastning i hemmet eller personlig assistans.
Om du får statligt vårdbidrag för barn eller statlig handikappersättning räknas också den omvårdnad bort som ersätts genom dessa bidrag.
Här kan du kolla hur det fungerar i din kommun!

 

 

 

 

Gratis glasögon till barn

Alla barn har rätt att se

Sedan mars 2012 kan alla barn upp till 8 år med synfel få gratis glasögon från Smarteyes och Specsavers.

 

Smarteyes villkor:
* Recept i orginal från ögonläkare eller ortoptist i de landsting som Smarteyes har butiker.

* Ett recept för barn ännu ej fyllda 8 år får ej vara äldre än 6 månader.

* Delar ut max ett par glasögon per år och barn, ett år mellan varje beställningstillfälle.
 
* Barnen väljer fritt från de bågar Smarteyes har i butiken.
 
* Barnet ska ej än ha fyllt 8 år
 
Specsavers villkor:
 
Glasögon i prisklassen 395 kr inkl enkelslipade glas index 1,5 ingår i priset för barn under 12 år, vid köp av synundersökning för 345 kr.
 
För barn under 8 år med glasögonrecept från ögonläkare är glasögonen gratis.
 
Om möjligt kommer Specsavers ansöka om Landstingsbidrag för dig. Kan ej kombineras med KomplettPris, 2 för 1 eller erbjudanden. ©2014 Specsavers

 

Datingsiten borta!

Tack och lov är datingsiten borta idag så nu kan man gå in via mobil utan att bli bombarderad av Anastasia! 🙂

Anastasia datingsite :(

Jag har som så många andra hemsidor fått problem med pop up av Anastasia datingsite när man besöker hemsidor med mobilen!

Problem fritt med dator och surfplatta!

Jag försöker komma till botten med problemet och ber så mycket om ursäkt!

Pop upen försvinner av sig själv efter några sekunder och man kan se Pankpraktikans hemsida igen men sidan är inte till sin fördel i den mobila versionen och om ni vill ta del av hela innehållet på ett överskådligt sätt så måste ni använda dator eller surfplatta!

Rickard Eklunds Stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.

att ansöka

Sista ansökningsdag 15 april och 15 november.

 
- Instruktioner för ansökan -
 
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste slutskattsedel eller taxeringsmeddelande, kopia av eventuellt pensionsmeddelande eller motsvarande bifogas liksom även intyg från behandlande läkare, distrikssköterska, kurator etc. till styrkande av vård-/ rehabiliteringsbehovet.
Rehabiliteringsändamålet ska preciseras och beräknad kostnad anges.
Ansökan och bilagor återlämnas inte.
 
Ansökan insänds till:
Rickard Eklunds Stiftelse
c/o SEB
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm