Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.

För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande på delegation av styrelsen.

FONDBOKEN

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikapp-
konsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.s

Om man inte har råd med tandvård

Vad kan man göra?
Det kan finnas olika lösningar

Ibland kan man behöva få tandvård fast man inte har råd att betala för den. Då kan det finnas olika lösningar som ändå gör att man kan få den tandvård man behöver. Till exempel kan man ibland få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Om man har ett akut behov av tandvård måste man oftast få vård så fort som möjligt. Men om det inte är så bråttom kan man jämföra olika behandlingar och lägga upp en plan för i vilken takt man vill att behandlingen ska ske så att man kan betala en del i taget.

Som en sista utväg kan man ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Man ska alltid få veta vad referenspriset är.
Fråga efter en billigare behandling

Om tandläkaren har föreslagit en dyr behandling kan man fråga om det finns en billigare lösning. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det gå bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag.

Till exempel kan man ibland välja att

få en fyllning eller krona som tandläkaren gör av fyllningsmaterial, i stället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker
få en brokonstruktion, som man fäster i två eller flera granntänder som slipas, i stället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet
Det finns även situationer då tandläkaren bedömer att det är rimligt att dra ut en tand, även om den skulle kunna repareras.

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som är att rekommendera för varje person, men också vilken billigare behandling som skulle kunna fungera om man för tillfället inte har råd med den dyrare behandlingen.

Man har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den den behandling man har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion och som regel får man betala för en sådan undersökning.

Det är alltid svårt att veta hur länge en tandbehandling kan hålla. De dyrare lösningarna håller oftast längre och innefattar ofta garanti. Även om det billigare alternativet inte är lika bra som det dyrare kanske det ändå är bättre än att inte få någon behandling alls.
Avbetalning eller lån

Har man inte råd med den behandling man vill ha kan man fråga om man kan få dela upp betalningen med hjälp av en avbetalningsplan. Det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Innan man tar ett lån kan det vara värt att först jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut. Ibland kan ens vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det är bra om man frågar om möjligheten att få göra en avbetalning eller få ett lån innan behandlingen börjar.

Om man har en skuld hos en tandläkare eller tandhygienist kan de kräva att man ska betala skulden innan man får fler behandlingar.
Om man har akuta besvär

Även om man inte har råd att betala på en gång kan man ändå få hjälp om man har ett akut behov av tandvård. Det är tandläkaren som avgör om besvären är akuta.

Om tandläkaren bedömer att man måste få behandling på en gång, är tandläkaren skyldig att antingen själv utföra en behandling eller hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård.

Om man inte kan betala vid själva besöket får man en räkning. För den gäller samma villkor som för alla räkningar, det vill säga om man inte betalar kan skulden lämnas vidare till inkassobolag och så småningom till kronofogden.
Ibland kan man få hjälp av socialtjänsten

Om man inte blir hjälpt av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan man vända sig till socialtjänsten i den kommun man bor i för att ansöka om socialbidrag, så kallat ekonomiskt bistånd.

Generellt gäller att man kan få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som inte kan vänta utan måste göras på en gång för att inte tandhälsan ska förvärras. Till exempel kan det handla om att man har feber på grund av en infektion i en tand eller i munnen, eller att man slagit av en bit av tanden så att en nerv blottats. Det är tandläkaren som avgör vad som är akut.

Det är också tandläkaren som föreslår en lämplig behandling. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Kostnaden för tandvård måste ha godkänts av socialtjänsten innan behandlingen börjar, men ibland görs undantag när det gäller akuta besvär.

Reglerna för vilken tandvård man kan få kan skilja sig åt beroende på var man bor. Till exempel kan man i vissa kommuner bara få hjälp med akuta besvär och bara när det gäller den billigaste behandlingen av de tio främre tänderna i över- och underkäken.

Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Till exempel kan man behöva betala själv om man redan får ekonomiskt bistånd eftersom socialtjänsten kan göra bedömningen att pengarna ska räcka även till tandvård.

Precis som vid alla individuella bedömningar som görs av socialtjänsten när man ansöker om ekonomiskt bistånd gäller att man inte får någon hjälp så länge man har egna privata tillgångar, som till exempel hus eller pengar på banken.
Om man är hemlös

Om man saknar bostad och inte har råd med tandvård ska man i första hand vända sig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om man har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen.

På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där man kan få sjukvård och tandvård.

I vissa kommuner finns också frivilliga organisationer som hjälper till med ekonomisk bistånd då man inte har råd med tandvård.
Vart kan man vända sig för att få mer information?

För att få mer information om vilken hjälp man kan få kan man kontakta landstinget eller regionens växel eller kommunens socialkontor.

Ibland kan man få hjälp av landstinget, ibland av frivilliga organisationer, att söka ekonomiskt stöd, till exempel från vissa fonder eller stiftelser.

 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-har-rad-med-tandvard/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

c/o Adress: Eva Ståhl Santesson
Adress: Auravägen 3
Postnummer: 216 18
Ort: Limhamn
Telefonnummer: 040-16 17 93

Län: Blekinge län
Säte: Karlshamn

Ändamål:
Den årliga räntan utdelas i belopp å 400 á 500 kronor som understöd till behövande, bildade kvinnor som är mantalsskrivna inom Karlshamns stad, har fyllt 45 år, är i verkligt behov av understödet och som inte från allmänna folkpensionen åtnjuta annat än s.k. avgiftspension eller vad som eventuellt framdeles kan motsvara sådan.Obemedlade medlemmar av testators familj eller någon av dess grenar skall alltid äga företräde framför alla andra till erhållande av understöd.
År: 2014
Tillgångar: 10.397.978 kr

Stiftelsen Roland Ekroths Stipendiefond – för studerande vid gymnasieskolor i Södermanlands län

Är du bosatt inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner, studerar vid en gymnasieskola inom någon av kommunerna, eller har du vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun ? Då kan du söka stipendium från Roland Ekroths Stipendiefond,
för ekonomiskt bidrag till dina studier vid gymnasiet

Ansökningsperiod: februari

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller beställs per telefon 013 – 13 69 62 under februari vardagar kl 19 – 20

 

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Eva Högmo
Box 22253, 104 22 Stockholm

Roland Ekroths Stipendiefond kan även nås via e-post

http://www.ekrothfonden.se/

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Adress: Krapperups Kyrkoväg 13
Postnummer: 263 76
Ort: Nyhamnsläge
Telefonnummer: 042-34 40 68

Län: Skåne län
Säte: Höganäs
Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning. Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.
År: 2013
Tillgångar: 325.840.286 kr

Hockeyfonden

Om Hockeyfonden

Hockeyfonden är ett initiativ från Skoda Sverige. Projektets övergripande syfte har sen starten 2011 varit att på olika sätt stötta barn, föräldrar och föreningar inom svensk ishockey. Fonden har utvecklats över tid, och verkar nu för att hjälpa fler barn att upptäcka glädjen i hockey – och på så sätt dessutom bidra till att trygga svensk hockeys framtid.

 

Hockeyfonden delar ut startpaket till ett värde av 1 miljon kronor per år. Paketen finns för barn i åldern ca 5-9 år, och innehåller arm- och benskydd, byxor, axelskydd, handskar, klubba och hjälm. Utdelningar från fonden sker i 2-3 omgångar per år, plus vid ett par större tillfällen kombinerat med prova på-dagar hos utvalda föreningar.

Privatpersoner som får ett hockeykit kan hämta ut det hos närmaste Skoda-återförsäljare. Ansökningar kan göras året runt, på hockeyfonden.se.
Hockeyfonden är en del av ett större, långsiktigt hockeyengagemang från Skoda, både internationellt och i Sverige. Skoda är sedan 1991 huvudsponsor till ishockey-VM. I Sverige är Skoda partner till Svenska Ishockeyförbundet, vilket innebär ett engagemang för Damkronorna, Juniorkronorna och Tre Kronor.

Ansökningsformulär

Att ansöka om ett startpaket från Hockeyfonden är enkelt. Välj om du vill ansöka som privatperson eller förening, och fyll i ansökningsformuläret. Förutom kontaktuppgifter och andra praktiska detaljer får du skriva en kort motivering till varför du ansöker om startkit. Paketen finns för barn i åldern ca 5-9 år, och innehåller arm- och benskydd, byxor, axelskydd, handskar, klubba och hjälm.

Utdelningar från fonden sker cirka 2-3 gånger per år. Privatpersoner som beviljas utrustning hämtar sina kit hos närmaste Skoda-återförsäljare. Utdelning till föreningar sker enligt särskild överenskommelse.

Nästa utdelning sker i början av 2017.

Jag vill ansöka som:

 

knapp_privatperson        knapp_forening

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom
Box 22
Örkelljunga kommun
286 21 Örkelljunga
0435-550 00

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur tillgångarnas avkastning främja behövande barn- och ungdom, avseende sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

c/o Adress: SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM

Ändamål:
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.
År: 2013
Tillgångar: 13.362.712 kr