Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Adolf Grape

Stiftelsen utdelar bidrag till:

 • personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl.

Sista ansökningsdatum för bidrag 2015 är
17 april.

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du även in:

 • Aktuellt läkarintyg, sjukintyg eller liknande information om din sjukdom.
 • Kopia av senaste inkomstdeklaration, uppgifter om din förmögenhet och ekonomiska omständigheter i övrigt (deklaration och uppgifter lämnas även för make, sambo och – om ansökan gäller barn – föräldrar).

För att ansöka om bidrag laddar du ner ansökningsblanketten här ⇒

skriver ut den från din dator, fyller i den och skickar den med post till:
Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Present tips! Samla Muminmuggar!

Kärlek muminmugg - rosa - Arabia     Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - Arabiahjärta      Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - ArabiaMuminmamma mugg - aprikos - Arabia             Skidor med Herr Brisk muminmugg 2014 - 30 cl - ArabiaSnufkin moomin mug - blå - ArabiaMuminpappa mugg - mörkblå - Arabia Little My moomin mug - gul - Arabia  Mumin på äventyr Flytten mugg - 30 cl - ArabiaSnorkfröken muminmugg - rosa - Arabia
Kärlek muminmugg - rosa - Arabia

 

Jubileumsmugg Mumin 70 år - 30 cl - Arabia

 

Mumintrollet mugg - turkos - Arabia

 

 

Den charmiga muminmuggen  från Arabia är en perfekt gåva till någon du tycker om.
179 kr (inkl. moms)
(Ord. 199 kr) Spara 20 kr

Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål

Ändamål:

Är att stiftelsen i enlighet med föreskrift i testamentet tillgodose sådant behov  av hjälp, stöd och rekreation åt personer inom Danderyds kommun, företrädesvis inom Djursholms Ekeby boende, vilket vanligen ej kan tillgodoses genom samhällets sociala organ.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Danderyds kommun.

Ansökan:

När som helst under året.

Ingen särskild blankett behövs.

 
Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål
Danderyds kommun
Socialkontoret
Box 28
182 11 Danderyd
tel: 08-56891100
www.danderyd.se

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

 
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till:
 • kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård
 • kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation
 • kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel
 
Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.
 
Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2015. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom en avi med utbetalning. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas. För ytterligare information om Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser:
Ring 08-783 30 15 tisdag och torsdag kl 10.00-12.00. E-post: kansli@fredrikabremer.se

 
Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2015.
 
 
Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 
Ansökan ska innehålla:
 • Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
 • De ekonomiska uppgifterna skall gälla de beräknade för 2014. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
 • Personbevis med medborgarskap, födelseort och län angivet.
 • Övriga handlingar behövs inte i ansökan.
 • Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.
Ekonomiska uppgifter skall kunna styrkas. Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

Historia:


Sällskapet De Nödlidandes Vänner stiftades år 1816 på initiativ av en till Sverige inflyttad fransk språklärare Louis Paban, född i Salon i Provence den 15 mars 1777, död i Stockholm den 28 september 1823. Fransmannen Louis Paban den äldre hamnade efter franska revolutionen (1789) i Stockholm,

Han hade tidigare från trycket utgivit flera smärre skrifter i vilka han på ett livfullt sätt utvecklade sina tankar om välgörenhet och andra mänskliga dygder.

Genom subskriptionslistor utlagda i olika klubbar och adelspalats i Stockholm samt genom personligt outtröttligt arbete hade han intresserat mer än 300 personer att bilda sällskap för att utveckla sina idéer. Pabans tanke blev omsider verklighet om än i en annan form än han från början avsett. Sällskapets De Nödlidandes Vänner första stadgar stadfästes av Kungl Maj:t den 3 april 1816. Genom en intrig som "väckte mångens harm" blev Paban ej invald i den första direktionen. Först 1822, året före sin död, hedrades han med kallelse till ständig ledamot av Sällskapet.

Hans förslag om hur den välgörande verksamheten skulle bedrivas upptogs dock nästan oförändrat i de första stadgarna, där det bl a i ) 18 heter att Sällskapets uppgift är att verkställa "utdelning af inrättningens influtna räntemedel samt öfriga till utdelning bestämda anslag. Behöfvande ståndspersoner, frälse eller ofrälse, yngre eller äldre, man eller kvinna, hvilkas nöd, förlägenhet och behof under hederns ädla ömtålighet är för allmännheten mindre uppenbar, skola här egentligen bispringas med hjälp till räddning från armodets lidande och trångmål". "Välgärningen" bör "snarare uppsöka den olyckliga än denna själf visa sig för att därom anhålla". För de s k pauvres honteux i Stockholm hade tidigare ytterst litet gjorts, varför Sällskapet De Nödlidandes Vänner torde ha varit den första välgörenhetsförening som tog sig an denna kategori av behövande.

Sällskapets angelägenheter leddes av en inom Sällskapet utsedd direktion, varav en ordförande och för övrigt växlande antal ledamöter. Medlemmarna var årligen betalande eller ständiga. Sällskapet erhöll även under årens lopp ansenliga testamentariska donationer och gåvor. Sammankomsterna hölls till en början i Frimurarordens hus.

Från och med 1860 ägde de rum i Stockholms stads brandförsäkringskontor vid Mynttorget. Inte på något av dessa ställen kunde Sällskapets arkiv beredas plats. Det förvarades i stället hos de olika tjänstemännen. Arkivet uppvisar stora luckor. Så är till exempel äldsta protokollen i behåll från 1840 och räkenskaper saknas för flera tiotal år. Nya stadgar, som även blev de sista, fastställdes den 12 november 1943.

Räkenskaper finns till och med 1944. Våren 1943 utbetalades till understödstagare kr 7 385:- och på hösten samma år 7 620:-. Det sista protokollet är från den 23 september 1955. Av detta framgår ej något om att det skulle funnits planer på att avveckla Sällskapets verksamhet. Arkivet har levererats till Stockholms stadsarkiv under åren 1945 - 1960. 

Ändamål:

Sällskapet Louis Pabans Minne har till uppgift att ekonomiskt stödja behövande personer bosatta inom Stockholms kommun.

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

  Brita Kvarnström
Adress: Publikvägen 19
Postnummer: 134 39
Ort: GUSTAVSBERG
Telefonnummer: 08-57027714

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet. Din anhörig kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, god vän eller granne.

Det är inte endast personlig omvårdnad som berättigar hemvårdsbidrag utan också Serviceinsatser som städning, matlagning, inköp, tvätt, hjälp till och från läkare med mera.

Hemvårdsbidraget finns i fyra nivåer beroende på hjälpbehovet.
Grupp 1: Hjälp regelbundet vardagar
Grupp 2: Hjälp alla dagar och/eller kvällar
Grupp 3: Hjälp alla tider på dygnet
Grupp 4: Kontinuerlig hjälp hela dygnet
Hemvårdsbidrag – hur mycket?
Storleken på hemvårdsbidraget beror på omfattningen av den om
vårdnad du har behov av. Omfattningen grundas på en bedömning
av dina behov i ett antal olika situationer, t ex hygien, klädsel, mat,
mm. Vårdnivå bestäms med utgångspunkt av en fastställd poäng
skala. Beloppen fastställs av kommunfullmäktige och är för år 2014:
Vårdnivå Bidragsbelopp kr/mån
1) 925 kr
2) 1 850 kr
3) 2 775 kr
4) 3 700 kr
5) 4 625 kr
Hemvårdsbidraget är skattefritt för den vårdbehövande som får bidraget från kommunen.
Den omvårdnad som den anhörige ger kan kombineras med annan omvårdnad eller service, t ex hemtjänst från kommunen. Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av Kommunfullmäktige.
Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.
För att du skall kunna få hemvårdsbidrag skall fyra förutsättningar vara uppfyllda:
1) Du bor i en kommun som har hemvårdsbidrag (Jag tycker det är helt obegripligt att det kan vara olika bidrag beroende på vilken kommun du bor i!!!)
2) Du har på grund av stora svårigheter i ditt dagliga liv behov av omvårdnad i hemmet
3) Det finns någon eller några anhöriga som är lämpliga att ge omvårdnaden
4) Det finns tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet
När du vill ansöka om hemvårdsbidrag, vänder du dig till din stadsdelsförvaltning.
Vid utredningen görs en bedömning tillsammans med dig om hur stort omvårdnadsbehov du har. Vid bedömningen tas hänsyn till sådan omvårdnad du får på annat sätt, t ex hemtjänst, dagsjukvård,
växelvård, avlastning i hemmet eller personlig assistans.
Om du får statligt vårdbidrag för barn eller statlig handikappersättning räknas också den omvårdnad bort som ersätts genom dessa bidrag.
Här kan du kolla hur det fungerar i din kommun!

 

 

 

 

Gratis glasögon till barn

Alla barn har rätt att se

Sedan mars 2012 kan alla barn upp till 8 år med synfel få gratis glasögon från Smarteyes och Specsavers.

 

Smarteyes villkor:
* Recept i orginal från ögonläkare eller ortoptist i de landsting som Smarteyes har butiker.

* Ett recept för barn ännu ej fyllda 8 år får ej vara äldre än 6 månader.

* Delar ut max ett par glasögon per år och barn, ett år mellan varje beställningstillfälle.
 
* Barnen väljer fritt från de bågar Smarteyes har i butiken.
 
* Barnet ska ej än ha fyllt 8 år
 
Specsavers villkor:
 
Glasögon i prisklassen 395 kr inkl enkelslipade glas index 1,5 ingår i priset för barn under 12 år, vid köp av synundersökning för 345 kr.
 
För barn under 8 år med glasögonrecept från ögonläkare är glasögonen gratis.
 
Om möjligt kommer Specsavers ansöka om Landstingsbidrag för dig. Kan ej kombineras med KomplettPris, 2 för 1 eller erbjudanden. ©2014 Specsavers