Handikappade sjömanspensionärer

Stiftelsen Erik och Elsa Schröders Minne
Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Stiftelsen skall ha till uppgift att utöva hjälpverksamhet bland fysiskt och psykiskt handikappade sjömanspensionärer, eller av annat skäl hjälpbehövande sjömanspensionärer, genom att bereda dem möjlighet till vistelse vid det av Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg bedrivna semesterhemmet Sjögården på Ellös. Skulle verksamheten vid semesterhemmet Sjögården upphöra får stiftelsens medel användas för andra rekreationsändamål bland i § 1 angivna kategorier.

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Norrköpings kommun

 Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

 
 
 
Dahl-Swartlingska stiftelsen
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål

Norrköpings kommun

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:

 • för att företa bad- och rekreationsresa,
 • för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller
  hörselnedsättning eller annat handikapp,
 • för att vistas på läger,
 • för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde.

Ansökningsdatum: 30 april.

 Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar.

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

 

 

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Carl Johan Nelins stiftelse

Norrköpings kommun

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Ansökningsdatum: 30 april

 

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

 
Carl Johan Nelins stiftelse
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Stiftelsen Richard Nord och Selma Tolléns minne

Norrköpings kommun

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.

Ansökningsdatum: 1 april och 1 september

 

Observera att sista ansökningsdagar är 1/4 samt 1/9 och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

 

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Advokatbyrå Lindhés stiftelser

 • Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
 • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
 • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

Ansökan

Bidrag från dessa stiftelser delas ut till följande ändamål:

 1. Omvårdnad och uppfostran av barn
 2. Undervisning eller utbildning
 3. Behövande

Ändamål 1-3, sociala ändamål

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.

Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.

Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

Något skäl till att ansökan avslagits kan inte lämnas.

Den som mottagit bidrag skall man senast den 31 mars påföljande år lämna en skriftlig redogörelse över hur bidraget använts.

Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Ansökningar som inkommer före eller efter denna period kasseras. Notera att rätt ansökningsblankett måste användas. Felaktiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bidrag ges inte i efterhand till något som redan betalats eller ändamål som startar innan den 30 juni samma år som ansökan gäller.

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här.

Ansökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.

Observera

 • Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
 • Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
 • Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas i per post. Mail eller fax är inte godkänt.
 • Att det är viktigt att läsa igenom informationsbladet som tillhör ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
 • Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
 • Att när det gäller kategorin ”behövande” måste den sökande styrka sin ekonomiska situation.
 • Regelmässigt lämnas ej medel för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
 • Att originalhandlingar i form av skattepapper, läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
 • Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.
Lindhés advokatbyrå AB
Riddargatan 35 114 57 Stockholm • Tel: 08-723 15 00 • Fax: 08-791 86 00 • Org.nr: 556365-7724 • Epost: info@lindhes.se