Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne

Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne
Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD

Ändamål enligt testamente den 17 september 1931″I staden Karlstad skall byggas ett särskilt för ändamålet avpassat ålderdomshem till beredande av bostad mot billig hyra åt ensamma, obemedlade, äldre fruntimmer, företrädesvis sådana, som sett bättre dagar.

”Minnet” får ej byggas i ”Funkis” utan i enkel Herrgårdsstil av sten.För hemmets framtida underhåll bör avsättas ett belopp av Tiotusen /10.000/ kronor, varpå räntan och överskott av hyresmedel även torde reserveras för samma ändamål.

”Ändamål permuterat genom beslut av Kammarkollegiet 1989-06-16 Fondens avkastning, sedan 10 % lagts till kapitalet, skall delas ut som bidrag till boendekostnader för ensamma, obemedlade äldre kvinnor, boende inom det område, som vid donationstillfället utgjorde Karlstads stad, d v s nuvarande Karlstads Domkyrkoförsamling och Norrstrands församling.

Westergrenska stiftelsen

Westergrenska stiftelsen

Gustavsgatan 16

Villastaden  Vallbacken

Huset tillkom genom ett testamente av Johan Adolf Westergren. Han skrev, att "det överskott som möjligen kan bliva, sedan alla i testamentet ihågkomna hade fått sitt", skulle utgå till välgörande ändamål.

"Min tanke vore då att min hustru i samråd med någon (ifall att överskottet skulle bliva nämnvärt stort, till exempel 100.000 kronor) inköpte eller byggde ett mindre hus med lämpligt läge i Gefle och inrättade ett hem för fattiga ålderstigna änkor eller fruntimmer som fört en hederlig vandel, dock icke större hus än att det anslagna överskottet även räckte till husets framtida underhåll och även delvis till underhåll åt boende."

Något litet hus blev det dock ej. Överskottet i dödsboet efter Johan Westergren blev så stort att hustrun kunde donera 300.000 kronor för byggnadens uppförande samt senare även överlämna aktier till ett värde av 100.000 kronor till underhåll och drift.

http://www.gavledraget.se/A3/Folke_Lofgren_Westergrenska_stiftelsen_Gustavsgat_16.htm

Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Linköpings domkyrkoförsamling
Box 2037
580 02 Linköping
013-205050

Två tredjedelar av återstående avkastning skall användas till befrämjande av söndagsskoleverksamheten i Domkyrkoförsamlingen och en tredjedel användas till hjälp åt behövande, gamla människor, huvudsakligen pauvres honteux, och särskilt till sådana som uppnått 60 års ålder men ännu inte erhållit folkpension.

 

Diakoniexpeditionen
Ågatan 40
Telefon: 013- 20 50 54, 20 50 55

Gamla Domprostgården
Storgatan 47
Telefon: 013-20 50 66

Tomaskyrkan
Rekrytgatan 1
Telefon: 013-20 50 72

Kvinnliga Kontoristföreningen

 

Kvinnliga Kontoristföreningen

Stiftelsen Anna Grundels Donationsfond
Avkastningen av denna fond skall, sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, om möjligt årligen utdelas som understöd till sjuka eller behövande kvinnliga kontorister, med företräde för sådana som lida av hjärt- eller gallsjukdom eller av kräftsjukdom.

 

Stiftelsen Systrarna Asps Donationsfond
För hjälp till behövande sjuka eller ålderstigna ensamstående kvinnor, som äro i behov av vård eller annan ekonomisk hjälp med företräde för medlemmar i Kvinnliga Kontoristföreningen.

 

Stiftelsen Sigrid Hallmans Donationsfond
När fonden uppgår till Kr. 10.000:- skall avkastningen användas till semesterbidrag åt föreningsmedlemmar.

 

Stiftelsen Axel Jacobssons Fond

Avkastningen av kapitalet skall årligen utbetalas som understöd åt äldre välmeriterade behövande kvinnliga kontorister, som på grund av åldersskäl fått sluta sina anställningar utan att av sin arbetsgivare erhålla erforderlig pension.

 

Stiftelsen Emy Ströms Minnesfond
Avkastningen av fondens medel är avsedd att utdelas till verkligt behövande kontorister, som av hälso- eller åldersskäl kommit i nödläge.

 

Stiftelsen Olga och Lisa Jonssons Minnesfond
Stiftelsen har till ändamål att bereda pensionärer inom Kvinnliga Kontoristföreningen hjälp och glädje.

 

Stiftelsen Syster Marys Hjälpfond
Till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén i Stockholm skall utbetalas Fyrahundra /400:-/ kronor för att av Frälsningsarmén användas för att möjliggöra för behövande äldre eller sjuka kvinnor i Stockholm att på sommaren få komma ut på utflykter till landet eller att få komma dit för någon tids vistelse. Beloppet får ej användas för understöd, som det åligger stat eller kommun att lämna. Återstående avkastning skall användas för att möjliggöra att behövande äldre eller sjuka medlemmar i föreningen erhålla behövlig landsvistelse t.ex. å rekreationshem, som

 

KKFs kansli

Fleminggatan 77, 5 tr.
112 33 Stockholm

Telefonnummer: 08 - 652 16 20
E-post: kansli@kkf.se

Expedition öppettider
Torsdagar kl 11.00 - 15.00

Arvika kommuns sociala samfonder

Donationsfonder

 

Kommunen förvaltar ett antal stiftelser - fonder - där Kommunstyrelsen är styrelse och ytterst ansvarig för beslut om utdelning. Styrelsen har i de flesta fall delegerat beslutanderätten vad gäller utdelning av medel.

Stiftelser där allmänheten kan söka

  • Social Samfond nr 1 kan sökas av personer bosatta inom Arvika kommun.
  • Petter och Olga Anderssons fond kan sökas av personer bosatta inom Gunnarskog.

Prövning av ansökan sker två gånger/år (juni och december). Ansökningsblanketten lämnas in till Socialtjänstens reception eller skickas till 40. Socialtjänsten, Fonder, 671 81 Arvika. Enhetscheferna för Enheten för ekonomiskt bistånd och för Barn- och familjeenheten inom verksamhetsområdet Lärande och stöd är delegerade att fatta beslut om utdelning.

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1 har bildats genom sammanslagning av olika fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde före sammanläggningen samt stadgar.

Samfondens ändamål är att bistå barn och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte ska tillgodose genom utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning kommande år. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun i enlighet med ändamålsbeskrivning.

Medel ur fonden delas vanligtvis ut vid två tillfällen per år, inför skolavslutningen i juni och inför julhelgen i december. Annonsering om möjligheten för enskilda Arvikabor att ansöka om bidrag görs i lokalpressen. Den enskilde ska i sin ansökan redogöra för sin sociala och ekonomiska situation. I första hand beviljas bidrag till barn i familjer med låga inkomster samt till sjuka och handikappade med särskilda behov som inte kan täckas med allmänna medel.

Stiftelsen Petter och Olga Anderssons fond

Stiftelsen bildades 1963 då makarna Petter och Olga Andersson överlät sin fasta egendom som gåva till dåvarande Gunnarskogs socialnämnd, som numera ingår i Arvika kommun.

Stiftelsens ändamål är att bistå barn och ungdomar, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till personer bosatta inom före detta Gunnarskogs kommun.

Stiftelser där skolelever kan söka

  • Gymnasieskolans samfond

För att kunna söka måste skoleleven vara inskriven på gymnasieskolan i Arvika kommun. För mer information om fonden kan du kontakta någon av rektorerna på Solberga- eller Taserudsgymnasiet. Du ansöker skriftligt via en särskild ansökningsblankett som du lämnar in till rektor.

 
 
 

Socialtjänsten

  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5
  •  
  • Socialtjänstens reception
  • Tfn 0570-814 01
  • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30
 
 

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta.

Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen, villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år.

Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös, utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter, bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.

Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond

Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond

Bernt Åkesson
Gesällvägen 10
703 56 ÖREBRO
019-150709

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt kollegor, vilka uppfyllt i stiftelseförordnandet § 2 stadgade bestämmelser, därest vederbörande råkat i ekonomiskt trångmål. Berättigade till hjälp på lika grunder äro kollegas efterlämnade maka (make) och oförsörjda barn.