Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, inom Åsele kommun, att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen skall vara årlig.

Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Lämpligast skriver man ett personligt brev. Till ansökan skall bifogas ett intyg som visar var Du studerar eller arbetar.

Stipendiet delades ut första gången 1984, t.o.m 2015 har 363 000 kr fördelats på 61 stipendiater!

Ansökningsperiod: oktober månad, varje år! Vill Du lämna in din ansökan tidigare än så, så går det naturligtvis också bra!

Ansökan skickar Du till:

Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse
Skolgatan 1
919 31 Åsele

Det går också bra att ansöka via e-post under adress stefan.persson@asele.se

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Utlandsstipendier för dansare

dansa stipendier

Stipendier för unga dansare

Information for
non-Swedish residents

Applicants should be at least 16 years old, Swedish, working as dancers or in the process of graduating from dance studies.

Scholarships are not awarded for basic dance training.

Swedish dancers employed in ensembles abroad are also eligible.

Foreign nationals may be considered, if they have worked as dancers in Sweden for at least one year and are expected to remain in Sweden.

The age limit for applicants is 30 (in autumn 2017, born between the years 1988 to 2002), except for choreographers, teachers or scholars.

Ladda ner

Elektronisk ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2017.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till info@carina.se

Nästa ansökningsperiod för unga dansare är hösten 2017.

Sista ansökningsdagen meddelas här på hemsidan i början av september månad.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendier utdelas efter ansökan eller på förslag av institution eller enskild person. Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst (även koreografer och pedagoger) upp till 30 års ålder (för ansökan hösten 2017 födda mellan åren 1988-2002), både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning. Stipendiet kan erhållas för kursavgifter (minst 2 veckor), samt för resor till och från utländsk studieort och uppehälle där.

Om Minnesfondens ekonomi så tillåter kan även stipendium beviljas avseende ett läsår för en helårsutbildning vid en välrenommerad dansskola utomlands. Stipendiet ska användas till att täcka kostnader för skolavgifter, uppehälle och resor till och från studieorten.

En kompletterande stipendieform, för den som vill studera i Paris, är att under studierna fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad. Till ansökan kan bifogas om man vill dela bostaden med någon (företrädesvis annan stipendiat).

Elektroniskt ansökningsformulär

Ansökningsförfarandet har förenklats genom den nya elektroniska blanketten som laddas ner här och som kan sparas lokalt i din egen dator under tiden du sammanställer dina uppgifter. OBS! Det är viktigt att du öppnar blanketten/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat® oavsett om du arbetar med en PC eller Mac-dator.

 • När uppgifterna är fullständigt ifyllda ska blanketten sparas en sista gång och även skrivas ut på papper.
 • Den sparade pdf-filen skickas per e-post till info@carina.se och det underskrivna exemplaret ska skickas brevledes till:
  Styrelsen, Carina Aris Minnesfond, Postbox 6064, 102 31 Stockholm.
 • Med det elektroniska formuläret kan vi direkt nå din danslänk och med den per brev inskickade utskriften får vi din egenhändiga underskrift.

Observera:

 • I formuläret finns anvisningar för vad som ska fyllas i och vad som ska beaktas samt riktlinjer och tips för din video. Läs allt noggrant och följ instruktionerna.
 • Medsänd inte ovidkommande handlingar.
 • Var ute i god tid - vi tar inte emot försenade eller ofullständiga ansökningar!
 • För att din ansökan ska behandlas måste du ha lämnat in en redovisning för användningen av eventuellt tidigare erhållet stipendium från Carina Aris Minnesfond.

Övrigt

 • Sökande med utländskt medborgarskap ska för att komma ifråga, efter avslutad grundutbildning ha arbetat minst ett år i Sverige med dans.
 • Förslag från institution eller enskild person ska på liknande sätt innefatta uppgifter, som gör det möjligt att bedöma den föreslagnes konstnärliga och yrkesverksamma kvalifikationer.
 • Meddelande om beviljade stipendier lämnas i början av april månad nästkommande år.

Ytterligare upplysningar kan erhållas per e-mail info@carina.se eller genom stiftelsernas sekretariat, tel 08-662 65 70 måndag till fredag mellan
kl. 12.00-17.00.

http://carina.se/stipendieansokning.html

Stipendier till Bildkonstnärer

Olle Svanlunds Stiftelse för Skandinavisk Konst
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att högst tre stipendier per år utdelas till konstnärer, företrädesvis bildkonstnärer, som visar ambitionen att på ett seriöst sätt experimentera och förnya sig i sin konstnärliga utövning genom stöd åt utställningsverksamhet i Sydsverige och genom andra viktiga insatser till främjande av Skandinaviska konstintressen.

Stipendier till kvinnliga studenter från göteborg

 

Stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.

student
 
 
 

Stipendieansökan

Ansökan görs via ansökningsformuläret under perioden 15 maj – 31 augusti inför det läsår för vilket stipendiet söks.

Senaste datum för ansökan och komplettering är 31 augusti. OBS! Ansökan stänger 31 augusti klockan 17:00.

Endast ansökan via webbformuläret behandlas.
Åberopade handlingar ska vara inskannade.

Avgångsbetyg, antagningsbesked, studieresultat etc måste vara tydligt identifierbara och verifierbara. Namn och personnummer måste finnas, liksom namnteckning från en annan person, som bekräftar uppgifternas giltighet. Utdrag från STUDOK/LADOK, som kan kontrolleras via databas, är tillräckliga. Utländska betyg ska vara översatta till engelska eller svenska.

Nytt för 2017: Dokument med kopia på giltig legitimation skall bifogas.

Ansök här!

Följ noga innevarande års instruktion för webbansökan.
Detta är en PDF-fil som du kan ladda hem.

För att läsa dokumentet krävs Adobe Reader. Ladda hem den här!

Tänk på:

 • att du kan få stipendium högst tre gånger.

 • att du måste visa avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

 • att avgångsbetyg måste innehålla skolan ort, annars måste avgångsbetyg vidimeras av person med kännedom om skolgången och dess ort.

 • att du måste visa att du är antagen till utbildning som varar minst ett läsår.

 • att du måste redovisa studieuppehåll och att du antagits/registrerats efter uppehållet.

 • att du måste visa studieresultat som är relevant för den utbildning som avses t o m vårterminen samma år som du lämnar in din ansökan.

 • att du som söker stipendium för andra eller tredje gången måste visa studieresultat från tidigare stipendieår.

 • att möjligheten att bli beviljad stipendium upphör året efter det att du fyllt 30 år.

 • att du måste lämna rätt mobiltelefonnummer inkl ev utlandsnummer, rätt e-postadress och ett giltigt svenskt bankkonto, för att stiftelsen ska kunna verkställa beslut om stipendium.

 • att du måste själv kontrollera att din ansökan har skapats och registrerats.

 • att du kan bli utloggad automatiskt från sidan om du varit inaktiv ett stund.

 • att din ansökan endast kan kontrolleras fram till 31 augusti.

 • att du måste bifoga dokument med godkänd svensk identitetshandling.

 
 
 

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas via SMS och e-post i slutet av oktober.
Beslutet kan inte överklagas.

Om du byter nummer, adress, etc. efter 31 augusti, ber vi dig kontakta: support@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

Start

 

Fonder för dem som har arbetat inom hotell och restaurang

 Om Visita Fondförvaltnings stöd för äldre samt vid arbetsoförmögenhet

 
Visita Fondförvaltning samförvaltar ett flertal stiftelser och fonder av vilka ingår:
•Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse
•Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond
•Wilma Larssons Fond
•Vilna och Axel Lindmarkers Fond
•Karin och John Carlssons Stipendiefond
•Carl Henrik Roodys Stidiefond
•Anna och Oscar Zedréns Stipendiefond
•Christian och Siri Svenssons Stiftelse till minne av Blanchs Café och Restaurang åren
1906-1945
•Stiftelsen Stockholms Hotell-och Restaurantförenings Understödsfond
•Stockholms Hotell- och Restaurantförenings Donationsstiftelse
•Augusta Anderssons Understödsfond
 
Bland dessa finns fyra som riktar sig till behövande personer som drivit företag inom den
enskilda hotell- och restaurangbranschen, som varit medlem i SHR/Visita, eller varit anställd i
branschen, till åldersförsörjning eller vid arbetsoförmögenhet.
Endast en ansökan görs till Visita Fondförvaltning som vidarebefordrar ansökningarna till passande stiftelse

bidragsansokan

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har nu möjlighet att söka stipendier för sjuksköterskeutbildning.
 Oskar Johansson donerade sin fastighet i Skalleved till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas och pengarna från försäljningen bildade en fond. Han beslutade att: ”Avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Nästa ansökningstillfälle är våren 2017 för utbildning som pågått under vt 2016 och/eller ht 2016 och som stipendium inte beviljats för under 2016.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017.

Sökande ska vara/ha varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30-75 hp).

Läs mer om stipendiet och hur du går till väga för att skicka in din ansökan.PDF

Sök pengar ur stipendiefonden

Hyresgästföreningen Region västra Sveriges stipendiefond

Stipendier kan sökas av aktiva medlemmar för studier av bostads- och miljöfrågor samt fritidsverksamhet. Kunskaperna ska komma medlemmarna till del.

Din ansökan ska vara inne senast 31 mars

Blankett finns på Intranätet Bosse

Vill du veta mer eller få en ansökningsblankett skickad kontaktar du Hanna Gustafsson på mejl hanna.gustafsson@hyresgästföreningen.se eller på telefon 031-704 5021

 

Waldemar och Signe Dyrssens samt Brita Dyrssen-Litzéns fond för barn och ungdom, Dyrssenska Stiftelsen

Waldemar och Signe Dyrssens samt Brita Dyrssen-Litzéns fond för barn och ungdom, Dyrssenska Stiftelsen
Stiftelser & Företag
SEB
106 40 STOCKHOLM
0771-621000

Stiftelsen har till ändamål att främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning i syfte att bereda barn och ungdom, som utmärker sig genom klanderfritt uppträdande, plikttrohet och framåtanda, möjlighet att förskaffa sig sådan utbildning och sådana kunskaper, som icke erbjudes genom den kostnadsfria undervisningen och utbildningen, och vård av behövande äldre, sjuka eller invalidiserade personer, genom att disponera över den årliga behållna avkastningen sedan fem procent därav avsatt till kapitalet.

 

MIN PLATS PÅ JORDEN

Penselfolket presenterar:

MIN PLATS PÅ JORDEN

 
 

Vi tror att alla behöver en liten plats på jorden som är bara sin egen.

En trygghetszon där man får vara precis som man är, där man kan gömma sig, drömma, leka, sjunga, tänka, läsa, känna och känna efter. En plats som är fin. En plats att vara stolt över.

Det var så stipendiet Min plats på jorden kom till.

Vad är detta?

Min plats på jorden är ett stipendie som är fritt för alla som bor i Stockholms län och är mellan 8-14 år att söka. Enda kriteriet är att du upplever att du har föräldrar som inte tycker det är ekonomiskt prioriterat att fixa och piffa ditt rum och att du själv har en idé om hur du vill att ditt rum ska se ut - och varför.

Stipendiet kommer delas ut en gång per år med start 2017.

Vad ingår i stipendiet?

Stipendiet är på 20000 kr. I summan ingår färg, tapeter och allt annat som behövs för att göra om ditt rum precis efter ditt önskemål - plus en målare som kommer och utför jobbet två-tre dagar under våren.

Det ingår även att bolla idéer med en diplomerad färgsättare om du skulle vilja.

Hur söker man?

Du skickar ett mejl till hej@minplatspajorden.com. I mejlet beskriver du vem du är, hur ditt rum ser ut nu (skicka jättegärna med en bild), vad du använder det till och hur du vill att det ska vara och se ut när det är omgjort och klart. Vi önskar även att du inkluderar kontaktuppgifter till någon av dina föräldrar eftersom vi måste dubbelkolla att allt är okej om det blir du som får stipendiet.

Senaste ansökningsdag är 28 februari. Den 1 mars börjar juryns arbete att välja ut vem som får stipendiet 2017 och den utvalde kontaktas senast 10 mars via mejl eller telefon. Juryn består av Penselfolket.

Vilka är Penselfolket?

Vi som ligger bakom detta stipendie är Målarmästarns Färgbutik i Enskede.

Vi som jobbar i butiken brukar kalla oss Penselfolket, mest för att det låter rätt gulligt men också för att vi är ett kreativt gäng som älskar penslar, rollers, färg, fina tapeter och personliga knasiga inredningsidéer.

 

Ta chansen nu och sök! Det kanske är just DIN tur att få rummet fixat så dina drömmar kan slå in!

 

 

Sockenvägen 368 12263 Enskede 08-6590080 T-Sockenplan www.malarmastarn.se

Instagram: malarmastarn Facebook: Målarmästarns Färgbutik

http://www.minplatspajorden.com/

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
Box 43
Vaggeryds kommun
568 21 Skillingaryd
0370-6781 00

Av avkastningen skall 5 000 kronor avsättas för ett personligt stipendium för en framstående högst 30 år gammal kvinnlig gymnast, idrottskvinna eller ungdomsledare i Vaggeryds kommun. För de första kategorierna innebär ”framstående” att vederbörande visat sin förmåga vid nationella eller internationella tävlingar. Stipendiet kan inte sökas, utan kandidater måste nomineras av lämpliga organisationer i kommunen. Stipendiet bör delas ut vid lämplig offentlig aktivitet, t ex ”Vaggerydsdagen”.

Resterande medel skall användas för två ändamål:

1. Till stöd av utbildningsverksamhet för barn och ungdom i Vaggeryds tätort, särskilt sådan med internationell anknytning. Medlen får ej användas till personliga stipendier eller klasstudieresor – de kan däremot användas för det planeringsarbete som är nödvändigt för att etablera och vidmakthålla internationellt samarbete.

2. Till projektstöd för verksamhet vid Vaggeryds Museum.Vid redovisning av projekt ska framgå att stöd erhållits från Stiftelsen.Eftersom de tillgängliga medlen kommer att vara begränsade ska stöd utgå till högst tre ändamål utöver det personliga stipendiet. Styrelsen kan också stödja större projekt genom anslag under en period av högst två år.

http://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/majken-och-rolf-grenthes-stiftelse.html