Den Stora Fondboken finns här!

Hitta rätt fond!

Den Stora Fondboken har alla fonder, donationer, stipendier och gåvor som finns i Sverige!

Kan vara bra att ha till hands om du letar i Stipendiedjungeln och behöver hjälp.

Den går också att låna på biblioteket och ibland finns en ej-hemlånsbok liggandes på biblioteket.

De flesta fonder och stipendier för behövande finns på Pankpraktikan.se och hittar jag nya fyller jag på efterhand i bloggen!

Den stora fondboken  Bokus.com

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, inom Åsele kommun, att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen skall vara årlig.

Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Lämpligast skriver man ett personligt brev. Till ansökan skall bifogas ett intyg som visar var Du studerar eller arbetar.

Stipendiet delades ut första gången 1984, t.o.m 2015 har 363 000 kr fördelats på 61 stipendiater!

Ansökningsperiod: oktober månad, varje år! Vill Du lämna in din ansökan tidigare än så, så går det naturligtvis också bra!

Ansökan skickar Du till:

Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse
Skolgatan 1
919 31 Åsele

Det går också bra att ansöka via e-post under adress stefan.persson@asele.se

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.

Stipendieberättigade är:

 • Studerande som kommer från Ysane församling dvs. är född eller uppvuxen där. Tillfällig eller kortvarig folkbokföring i Ysane församling kvalificerar inte för stipendiet, inte heller folkbokföring inför gymnasieexamen.
 • Sökanden ska avse att bedriva fortsatta studier eller yrkesutbilda sig.
 • Sökanden som under ansökningsåret högst fyller 24 år.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
 • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.

Ansökningshandlingar:Ansökan om bidrag sker på särskild ansökningsblankett, som du kan ladda ner eller som kan fås från medborgarkontoret i Sölvesborg tel: 0456-81 61 81 .
E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se

Ansökningsblanketter
(tillgängliga endast under ansökningstiden!)
Ansökningsblankett (doc) »
Ansökningsblankett (pdf) »

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN BEHANDLAS INTE

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson tel: 0456-81 61 90.
E-post: lena.mattsson@solvesborg.se

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond 
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Ansökningstid: Annonsering sker 18 augusti och sista ansökningsdag är 12 september. Nämnden beslutar om utdelning i oktober.

Stiftelsen Gullabo Studiehjälp

Stiftelsen Gullabo Studiehjälp
Östermalmsgatan 33 I
Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse
114 26 STOCKHOLM
08-6427375

Att årligen lämna studiehjälp till någon eller några studiebegåvade kvinnliga ungdomar inom Kalmar län, dock med företräde för ungdom inom Gullabo socken, Kalmar län.

Stipendierna skola användas för studier, som äro avsedda att leda till examen för ett bestämt yrke, teoretiskt eller praktiskt.

http://www.bremerstipendier.se/ansokan

Gustafsbergsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän, som är i behov därav och som när det gäller utbildning visat håg och fallenhet därför.

Ändamålet fullföljes därvid främst genom att lämna ekonomiskt understöd samt att å Gustafsberg bedriva kursverksamhet och liknande.

Bidrag får icke utgå till verksamhet, som det åligger stat eller kommun att bekosta.

Stipendier 

För att vara berättigad till stipendier från Gustafsbergsstiftelsen ska du uppfylla en del kriterier:

 • Ungdom under 25 år.
 • Född och uppväxt i landskapet Bohuslän.
 • Utbildning inom teoretiskt eller praktiskt område.
 • Visa stor begåvning och fallenhet för kommande yrke.
 • Av olika skäl - främst ekonomiska - har svårt att genomföra utbildningen.
 • Utbildningen ska företrädesvis vara eftergymnasial.

När du skickar in din ansökan måste ett personbevis bifogas där det tydligt framgår att du är född i landskapet Bohuslän. Det finns många olika typer av personbevis och du måste vara noga med att din födelseort framgår av det.  Skickar du inte med personbevis eller sänder in din ansökan för sent, lämnas den utan åtgärd.

Bra att veta kan vara att församlingarna på Hisingen, Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.

Du skall skicka med slutbetyg från gymnasiet eller intyg från högskoleprov.

Frågor om stipendier besvaras av förvaltande direktör Gunnar Klasson, gunnar.klasson@gustafsberg.se eller 0522-518 451

Ansökningstiden för årets stipendier gick ut 2016-09-01. Därefter inkomna ansökningar beaktas ej. Gustafsbergsstiftelsens direktion fattar beslut om vilka som blir nya stipendiater vid sitt möte 2016-09-22. Stipendiaterna presenteras här på hemsidan.

För nästa tillfälle måste vi ha din ansökan senast 2017-09-01. Skicka din ansökan till Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla.

Här kan du ladda ner stipendieansökan.

Adress
Gustafsbergsstiftelsen/
Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla

Telefon
0522-152 00

Vandrarhemmets reception, juni-augusti, varje dag mellan klockan 9-11 och 16-20.
Gustafsbergsstiftelsens kontor, september-maj, måndag-torsdag mellan klockan 10-13.

E-post
info@gustafsberg.se

Gustafsbergsstiftelsens
förvaltande direktör

Gunnar Klasson
Telefon 0522-51 84 51
Mobil 070-735 64 88
E-post gunnar.klasson@gustafsberg.se

http://www.gustafsberg.se/om-gustafsberg/

FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE

Stipendier

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

 • inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.
 • stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund".

Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion.

Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Vem får söka?

Privatpersoner med ekonomiskt behov, organisationer och forskare eller motsvarande som vill något inom kriterierna humanism och hälsa:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

-Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år.

Ambitionen är att årligen dela ut minst 50.000 kr med från och med 2008.

Hur mycket får de tjäna?

Privatpersoner

För att en förening eller stiftelse inte skall bli skattskyldig finns det i Skattelagstiftningen kriterier som måste uppfyllas.

Mottagare av stipendier inom Sällskapets ändamål kräver att mottagaren har ett ekonomiskt behov.

Behövandebegreppet tolkas av Skatteverket utifrån rent ekonomiska kriterier och avser enbart tillfälliga bidrag som inte långsiktigt syftar att förbättra mottagarens ekonomiska förhållande.

Det vid utmätning använda begreppet existensminimum utgör inte någon övre gräns, utan även personer med högre inkomst har kunnat betraktas som behövande enligt Skatteverkets bedömningar. Vi tolkar det för närvarande som högst drygt 200 000 kronor för ensamstående och ca 350 000 kronor/år för sammanboende utan barn. Hänsyn skall därefter tas till försörjningsbörda.

Hur stor förmögenhet får de ha?

Om en person har kapitaltillgångar och betydande inkomster från dess anses man ej behövande. Något fastställt belopp finns inte men torde vara ca 2 PBB, d.v.s. ca 85.000 kronor

Hur gamla får de vara?

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år

Till vad får man söka?

Ur Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delas stipendier och bidrag ut till unga personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

- Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 15 och ca 30 år.

Minnesfonden har inga geografiska avgränsningar när det gäller sökande men i praktiken anser vi att vår kompetens i första hand räcker för att bedöma svenska ansökningar.

Vad menas med bidrag och projekt som skapar livsglädje?

För många som Filip Söderhielm mötte i sitt liv var han en kraft som gav dem inspiration - genom sitt sätt att vara. De som mötte, snarare än träffade Filip, har sagt att de kände att han var genuint intresserade av andra människors liv, livsval, erfarenheter, kunskap och drömmar. Möten ledde ofta vidare till kamratskap och senare djup vänskap.

Genom att sitt sätt att leva sitt liv och vara med andra, var Filip en pådrivande kraft i andras liv.

Den kraften och många andras reaktioner och eftermäle har inspirerat oss att använda Filips sätt att leva för att hjälpa och inspirera andra.

Om man vänder på ordföljden i livsglädje kan man säga glädjen i livet. För andra kan definitionen livskvalitet vara bättre.

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje har ansett att dess uppgift är större än stötta unga människor med eller utan diabetes eller diabetesforskning. Uppmuntrade av Filips bidrag till många i sin omvärld vill vi också kunna stödja unga människor som vågar uppfylla sina drömmar i vardagen, som vågar göra humanistiskt starka livsval eller som har projekt som kan skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själv eller för andra. Att skapa förutsättningar för livsglädje.

Hur går det praktiskt till att söka?

Privatperson

Är du en privatperson eller söker för en privatperson sänder du oss en ansökan via e-post. Ansökan skall innehålla en beskrivning om varför just Du söker pengar från fonden och hur detta stämmer med ändamålen för Minnesfonden. Vi vill också att din ansökan skall innehålla en redovisning av de åtaganden som Du är villig att göra om du beviljas medel. Slutligen vill vi att du styrker din ansökan med personuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt vid behov intyg från läkare eller liknande.

Organisationer och/eller forskningsprojekt

Representerar du en organisation eller forskningsprojekt sänder du oss en ansökan via e-post med en projektbeskrivning, ekonomisk redovisning av intäkter och andra finansiärer, referenspersoner samt kostnader för projektet. Notera att projektet skall vara avgränsat och att vi endast kommer att bevilja stöd till sådana där medel från Minnesfonden kommer att vara en väsentlig del av projektfinansieringen.

Hur går urvalsprocessen till?

Stipendienämnden kommer att bereda alla ansökningar och detta kommer att göras konfidentiellt. Ej kompletta ansökningar kan avstyrkas eller förkastas utan vidare åtgärd.

Utifrån Sällskapets huvudinriktning och ändamålsklausuler görs ett urval av inkomna ansökningar. Det slutgiltiga beslutet av vilket eller vilka projekt som beviljas medel från Minnesfonden fattas av styrelsen.

Samtliga sökande kommer att erhålla ett besked om utfall på sin ansökan utan motivering.

Avslag kan inte överklagas.

Stipendieutdelning år 2008

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund". Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion. Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Fond för rehabilitering av arbetare i Göteborg

Johannes Johanssons Minnesfond
Skånegatan 29
412 52 Göteborg
031-811190

Fondens avkastning skall användas till nytta för arbetare i Göteborg. Som exempel kan nämnas inrättande av sjukhem eller ålderdomshem, att lämna bidrag till rehabilitering, att utöva hjälpverksamhet bland behövande både individuellt och i grupp, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att lämna bidrag till vård och fostran av barn och ungdomar.

Fondens avkastning skall företrädesvis användas till nytta för samtliga anställda vid Gamlestadens AB:s och dess dotterbolags verksamhet i Göteborg.

Förmögenhet:  36,055,948 kr

Fond för sjuka och handikappade barn och ungdomar i Skåne

Insamlingsstiftelsen Nedira
Stora Malmgatan 1
Lena Ramfelt
193 35 Sigtuna

Stiftelsens ändamål är att hjälpa sjuka och fysiskt handikappade barn och ungdomar (upp till 20 års ålder) i Skåne, som av olika skäl ej fått vård av svenska myndigheter och andra instanser.