Sociala fonder i Norrbotten

Länstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

 

Från följande fonder kan du ansöka om stöd/bidrag.

Albert Anderssons fond

” Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i

Norrbottens län”

 

August Petterssons från Skara understödsfond

“Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre

bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län”

 

Gustav Björkmanssons fond

” För behövande i Norrbottens län”

 

J.A och Hanna Boströms fond

” Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom”

 

 

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2015.

Rose-Marie Ekman
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
010-2255273
Rapportera fel på sidan

Tandläkare Elma Levins minnesfond

http://www.hantverkarna.se/

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

 

Relaterade dokument

Verksamma inom traditionella hantverksyrken där det råder kompetensbrist prioriteras. Beloppen som delas ut beror på fondens avkastning och kan variera kraftigt från år till år.

 

 

Fondens stadgar har tolkats så att de två årliga stipendierna kan beviljas:

 • Sökanden ska ha avslutat en gymnasial yrkesutbildning, eller motsvarande, inom något hantverksyrke och studerar vidare för att nå en ledande ställning inom sitt yrke.
 • Sökanden ska vara verksam i yrket genom studier eller yrkesverksamhet.
 • Utbildningen eller praktiken som stipendium söks för ska pågå i minst ett läsår. Stipendium beviljas för ett år varefter ny ansökan fordras.
 • Sökanden ska ha blivit beviljad eller ha goda möjligheter att få den avsedda utbildnings- eller praktikplatsen.
 • Sökanden ska ha framtida försörjningsmöjligheter i yrket.
 • Sökanden ska vara av kvinna och ogift.
 • Sökanden ska inneha svenskt medborgarskap.
 • Stipendier beviljas ej till renodlat konsthantverk.
 • Stipendier beviljas ej retroaktivt.
 • Sökanden får ej vara över 35 år vid utbildningens början.
 Stipendiebelopp och ansökan

Stipendiebelopp
Stipendierna utgår med årsbelopp som betalas ut kvartalsvis. Stipendiebeloppen fastställs årligen med hänsyn till tillgängliga medel respektive år. Beviljat stipendium utbetalas i princip i efterskott efter det att stipendiaten med intyg visat sig fullfölja studier/praktik enligt ansökan.

Ansökningsförfarande
 Stipendieansökan översändes till följande adress:
 
 Tandläkaren Elma Levins minnesfond
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen
 
 Sökanden meddelas Hantverksföreningens beslut om stipendium beviljas eller ej. Beskedet lämnas normalt i augusti/september. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 
 
 Ansökningstid
 Stipendieansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 30 april för studier under påföljande läsår.

Vetlanda kommuns stipendier

VetlandaStipendier, priser och fonder

 
 Vetlanda kommun delar varje år ut stipendier och priser för särskilda insatser och för stöd inom utbildning.
 
 

Utbildningsstipendium

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom litteratur, konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Den sökande ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Beloppet är 8 000 kronor.

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om medlens användning. Samma person kan få stipendiet högst tre gånger. Ansökan om utbildningsstipendiumPDF ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Ledarpris

Mottagare av Bertiastiftelsens ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet, skolor, företag och enskilda personer i Vetlanda. Sedan 1975 utser nämnden årligen två personer som arbetar ideellt med att leda ungdomsverksamhet. Dessa två tar emot priset vid nationaldagsfirandet i Forngården, Vetlanda.

Förslag på kandidater skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Kulturpriset

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen personer, föreningar eller organisationer vars handlingar och engagemang betyder något extra för kultur- och fritidslivet i Vetlanda kommun.

Varje år, sedan 1975, har kultur- och fritidsnämndens ledamöter utsett kulturpristagare. Pristagarna uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen i Forngården i centrala Vetlanda.

Georg Selanders donationsstiftelse

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (ej eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda kommun.

Utdelning sker två gånger om året - en gång/termin - ansökan gäller för en termin. Ny ansökan måste göras om utbildningen sträcker sig mer än en termin. Skicka ansökan om medel från Georg Selanders donationsstiftelsePDF tillsammans med intyg från skolan till barn- och utbildningskansliet. Det går även bra att kontakta barn- och utbildningskansliet om du har frågor.

Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 december.

Samstiftelsen för social hjälpverksamhet

Förutsättningar för att få bidrag ur Samstiftelsen för social hjälpverksamhet är att:

 • sökande ska vara boende i kommunen
 • sökande ska vara äldre, funktionshindrad eller tillhöra gruppen övriga behövande
 • bidragsansökan får inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, till exempel ekonomiskt bistånd/socialbidrag.

Utdelning sker en gång per år, i mån av utdelningsbart belopp. När det finns pengar att söka kommer annonsering att ske på kommunens hemsida och i Vetlandaposten.

Ansökningstiden är i mars månad och beslut om utdelning tas i maj.

Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa

Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa
Furuögrund 915
Willy Sandström
930 47 BYSKE

Enligt § 1 tillhörde Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa de kassor, vilka, under namn av Rotebesparingskassor, bildats av de avgifter, som enligt 1765 års knektroteringsverk för Västerbotten utgått dels från vissa in natura rotering uteslutna udda mantal, dels ock från de gästgiveri- och posthemman, som icke varit frikallade från roteringsbesväret.

Genom Kungl. brev den 29 mars 1814 förändrades kassorna till understödsfonder för “blesserade och i krigstjänst skadade beväringskarlar samt deras till äventyrs i torftig belägenhet stadda hustrur, barn och föräldrar".

Dessutom fick, enligt Kungl. brev den 11 mars 1852 del av ränteavkastningen, dock ej mer än hälften, användas till understöd åt “avskedade i fattigdom stadde krigsmän, som oförvitligt tjänt för rotar eller åt sådana krigsmän i nödställd belägenhet efterlämnade änkor och barn”.

Stiftelsens avkastning skall, så länge enligt § 1 bidragsberättigade personer finnes och ansöker om bidrag, utdelas för i § 1 angivna ändamål. När några enligt § 1 bidragsberättigade personer icke längre finnes, skall avkastningen användas till stipendier åt ungdom, inom stiftelsens verksamhetsområde (Skellefteå och Norsjö kommuner), för yrkesutbildning på jordbrukets område eller för annan liknande utbildning.

Tips på gratis vaniljdoft

Släng inte vaniljsocker förpackningar och lock! Ställ dem på någon hylla så sprider de vaniljdoft…och de fungerar länge!

 

Bildresultat för Vanilla

Förre bagarmästare Oscar Zackeus och Gerda Erikssons fond

Förre bagarmästare Oscar Zackeus och Gerda Erikssons fond

Utdelningen sker till personer under 65 år bosatta inom Söderhamns församling och som på grund av sjukdom eller stor barnaskara är i behov av stöd.

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet. Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

AnsökningsblankettPDF (pdf, 28.9 kB)
Viktig information till dig som söker fondmedelPDF (pdf, 32.9 kB)

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Wennströmska minnesfonden

Wennströmska minnesfonden

Utdelningen sker till behövande äldre personer, vilka är bosatta inom Söderhamns församling.  

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet. Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

AnsökningsblankettPDF (pdf, 28.9 kB)
Viktig information till dig som söker fondmedelPDF (pdf, 32.9 kB)

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.