Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse

Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse

Montelius härbre i Leksand
Gränsvägen 27
Stina Stengl
663 34 SKOGHALL
054-51 60 36

Stiftelsens ändamål skall vara att bereda vila och rekreation åt fattiga, trötta eller sjuka personer eller åt personer som av annan anledning äro i behov av vila och rekreation.

De som genom stiftelsens försorg beredes vila och rekreation kallas idet följande stipendiater. Stipendiat äger under viss tid avgiftsfritt bebo stugan, samt därvid använda sig av allt som hör till denna stuga.

Han äger medtaga till stugan den eller de personer han önskar. I de fall då sådant befinnes lämpligt utbetalas till stipendiat ett stipendium å 100, 200 eller 300 kronor till bestridande av resekostnad och kostnad under vistelse i stuga. Till stipendiat får icke utses tuberkulös person eller annan, vars vistelse i stugan kan befaras medföra hälsofara för dem som skola bo i stugan.