Gålöstiftelsens studiestipendier

Nytt inför årets ansökan

  • Datum för att söka studiestipendium är 16 november till 1 februari.
  • Stipendierna kan sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år.
  • Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan behöver INTE skickas in med post.

Gålöstiftelsens studiestipendier

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis (1/7 - 30/6) till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år. För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) för sammanboende föräldrar vid 450.000 kronor och för särboende föräldrar vid 500.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 5.000 - 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.


Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens ansökningsblankett som avser läsåret 2016/2017.

Årets ansökningsperiod börjar omkring den 16 november och sträcker sig i vanlig ordning till den 1 februari (2016). Att ansökningsperioden börjar något senare i år beror på att ansökan detta år kommer att ske helt digitalt d v s allt sker via vår hemsida och såväl ansökan som bilagor skall inskickas digitalt.

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För grundskole- och gymnasieelever

  • Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
  • Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – för elever på årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg från årkurs 9
  • Bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare avseende sökandes karaktär och lämplighet
  • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

För studerande vid universitet eller högskola

  • Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
  • Bifoga studieintyg (poängutdrag). (Om inga poäng är registrerade) bifoga kopia av avgångsbetyg från gymnasiet
  • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

OBS! Dessa bilagor ovan skall i årets ansökan scannas in och bifogas ansökan som filer!

TILL ANSÖKAN

Sidan öppnar 1 nov

http://www.galostiftelsen.se/Studiestipendium

Posted in Fonder & Stipendier.