Neptuni Orden

Stipendier från Neptuni Orden

Allmänt studiestipendium
Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss, har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Stipendiet ges terminsvis som ett engångsbelopp. Tilldelning och belopp är behovsprövat.
Ansökan tillsammans med personbevis, studieintyg samt övriga bilagor skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda senast:
28 februari för vårterminen och 30 september för höstterminen

Ansökningsblankett kan skrivas ut här i pdf-format >>
eller begäras från Neptuni Ordens kansli:
Neptuni Orden
Skeppsbron 10
111 30 Stockholm
Tel: 08-20 15 34
e-post: neptuniorden@telia.com

http://www.neptuniorden.se/

Neptunihjälpen

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän
och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar.

Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen.

Neptunihjälpen
 delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.

julNeptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset, idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm