HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Bidrag kan sökas av
  •  enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.
Sökande skall vid ansökan foga personbevis, betygsavskrifter, uppgift om inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt, om det gäller omyndig, föräldrars motsvarande förhållanden.

Ansökan

Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari.
Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00.
Ansökan skall avse ett år i sänder.
Ansökningsblanketter kan laddas ner från denna hemsida eller tillhandahålls av sekretariatet.
Ansökan skall uppta
  1. personbevis
  2. den tidsperiod ansökan avser
  3. det belopp som söks samt – viktigt – eget bankkonto (ej utländska bankkonton)
  4. ansökningsändamålet
  5. kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering
  6. hur denna kostnad som helhet skall täckas
  7. redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden
  8. där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket)
  9. en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år.       Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser.
Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev.
Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom.

Kontakt

Stiftelsens sekretariat: 
 
 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
 
Besöksadress: Brahegatan 30
 
Telefon: 08 – 650 94 17, kl 09.00-12.00, 13.00-15.00
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Löwensköldska fonden

 vetenskaptapet
 Kungsträdgårdsgatan 10
08-679 17 00
office@jernkontoret.se
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-611 20 89
www.jernkontoret.se
 
Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning.
Avkastningen av stiftelsekapitalet delas årligen ut i form av stipendier.
Ansökan får ej ske retroaktivt. Avslag kan ej överklagas.
Löwensköldska fonden
För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs eller Värmlands län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid:
Bergsskolan i Filipstad
Luleå tekniska universitet
Materialdesignprogrammet (fd Materialteknik) vid
Kungliga Tekniska högskolan resp Högskolan Dalarna.
Beviljningstillfälle en gång per år, vid Jernkontorets fullmäktiges möte i mars.
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 31 januari
Signerad ansökningsblankett och studieintyg
skickas per post till:
 
Stiftelsen Löwensköldska fonden

c/o Jernkontoret

Box 1721

111 87 Stockholm

Ytterligare information:

Håkan Öjerbring

 

tel: 08-679 1719

 

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser
för ungdomar med invandrarbakgrund

Makarna Östlingers stiftelse har enligt stadgarna till uppgift att stödja undervisning och utveckling av det svenska språket bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund samt stimulera och uppmuntra till fortsatta studier för att underlätta en anpassning in i det svenska samhället.

Det sker genom att stiftelsen lämnar stipendier en gång per år till förtjänta personer och skolor, förskolor eller liknande efter ansökan. Urvalet sker av stiftelsens styrelse som har sitt säte i Katrineholm.

http://www.ostlingerstiftelsen.com/svenska/index.htm

Martin och Birgit Östlingers stiftelsefond för yrkesutbildning skapades 2001.
Ändamålet är att stödja och uppmuntra ungdomar med invandrarbakgrund till fortsatt bildning/utbildning efter gymnasiet. Det gäller i första hand ungdomar med fallenhet och intresse för yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, för industri-, handels- och entreprenörsföretag samt "idéinvestering" i och förvaltning av företag. ( i Begreppet den allmänna hälso- och sjukvården ingår även skötsel och vård av djur i och utanför lantbruksyrket)

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 80 944 kr

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Företräde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från förutvarande Växjö stad eller dess omnejd.

Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fondmedel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.
Ansökan kan göras under hela året.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter via länken nedan
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

-Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond-

Ändamål:

Att bedriva välgörande och social verksamhet genom att lämna penningbidrag.

Bidrag kan lämnas såväl till löpande utgifter som till vård- och utbildningskostnader samt till kostnader för anskaffande av bostad och erforderliga hjälpmedel.

Vem kan söka:

Personer bosatta inom Berg, Eggby, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem och Öglunda församlingar i Skövde kommun, vilka på grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Bidrag får lämnas till samma personer under flera år.

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

c/o Lennart Lewerin, Övertorp

Sågarelyckan

54191 Skövde

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.

 

http://www.hantverkarna.se/sidor/hantverksstiftelsen-i-katrineholm/

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Ändamål: Hyresbidrag och understöd även i annan form

Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året. Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på 08-4633744 .

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Svenska Frimurare Orden

Blasieholmsgatan 6

111 48 Stockholm

Tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

https://www.frimurarorden.se/

Snigelkräm

 

Läste precis en annons om snigelkräm mot rynkor!

Vem sjutton vet! kanske har vi äntligen hittat användning för alla mördarsniglar? Alla som har tagit i en mördarsnigel vet vilken extrem gelé det blir på fingrarna och detta kanske är ett mirakel mot rynkor!  😉

Snigelkräm mot rynkor Baba de Caracol

 
 
Snigelkräm mot rynkor Baba de Caracol

 

SIXTEN OCH ASTRID ALMEROTS MINNESFOND

SIXTEN OCH ASTRID ALMEROTS MINNESFOND

Fondblankett

http://www.goteborgslakaresallskap.se/cont/almerotsfonden.htm

Fonden tillkom genom Astrid Almerots testamente den 29 maj 1984. Stiftelsens tillgångar förvaltas av Skandinaviska Banken i Göteborg och har en styrelse med företrädare för S-E Banken Göteborg, Kyrkorådet i Lundby församling och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Fondens avkastning är avsedd för personer som bor i Göteborg och är mellan 50-70 år som drabbats av hjärnblödning, hjärtinfarkt eller astma och som till följd därav efter långvarig sjukhus- och/eller sjukhemsvård blivit handikappade.