J Aug. Bergmans Donationsstiftelse

Fond för främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål

J Aug. Bergmans Donationsstiftelse
C/O Danske Bank Stiftelsetjänst Box 11144
404 23
GÖTEBORG
031-360 99 90

Vård Fostra Undervisning Utbildning

Fondens syfte är att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning utbildning hjälpverksamhet bland behövande eller understödja kyrkor även som sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för ändamål av här angivna art.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Ändamål  

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

 

Bidrag till barn/ungdom  

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.Till barn och ungdomar ges antingen helt eller halvt bidrag (5 000 kr respektive  2500 kr) till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Bidrag kan också sökas av grupper av barn som faller inom stiftelsens ändamål.

Blankett "Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom/funktionshinder"

Blankett "Ansökan om bidrag till grupper"

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

Lotta Vesterlund
Regionhabiliteringen
Box 21062
418 04  GÖTEBORG

info@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Telefonförfrågningar: 031-343 76 15

http://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se/

Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond
Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande öppen psykiatrisk vård och anslag för
psykiatrisk forskning.

Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev. Ekonomisk redogörelse inkl kopia av självdeklaration ska lämnas. Observera att motiverande intyg från ansvarig specialist i psykiatri eller intyg från ansvarig kurator/psykolog, vidimerat av ansvarig specialist måste bifogas.
Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas.

Bidrag kan ej erhållas två år i följd.

Ansökan med bilagor lämnas i ett exemplar och sänds till:
Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond, c/o Nordea Stiftelseadministration, G 273,
105 71 STOCKHOLM
senast 2013-02-15.

http://www.gu.se/digitalAssets/1424/1424955_13007gadelius.pdf