Fond för utbildning i diplomati!

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse
UD Rättssekretariatet
103 39 STOCKHOLM
08-4051000

Fonden skall ställas till utrikesdepartementets förfogande och avkastningen därav enligt Kungl.Maj:ts bestämmande användas till lönefyllnad eller understöd åt därav förtjänta personer, som ägna sig åt den diplomatiska banan och som för sin utbildning eller fortkomst anses behöva dylik lönefyllnad eller understöd.

Avsikten med donationen är att möjliggöra, att personer, som eljest på grund av sina personliga förutsättningar skulle var väl ägnade för utbildning och befordran inom den svenska diplomatien, icke skola vara nödsakade att på grund av ekonomiska förhållanden avstå från denna bana.

Från donationen utgående lönefyllnad eller understöd skall på grund härav för längre eller kortare tid tillerkännas viss person men däremot icke förbindas med viss tjänst oberoende av vem, som är innehavare av tjänsten.

Förmögenhet:  175,283,150 kr

Posted in Fonder & Stipendier.