Understödsfond till Riddarhusets ättlingar

Stiftelsen Överstelöjtnant C.G. Reuterskiölds Stipendiefond

Af donationsfondens behållna ränteavkastning skall räntan å 18,750 kronor i jemnadt tiotal utgå till tre stipendier för adliga gossar eller ynglingar, hvilkas föräldrar äro i det medellösa tillstånd, att de ej kunna tillfullo bestrida kostnaderna för sina barns uppfostran eller hvilka efter föräldrarnas frånfälle ej erhållit i arf så mycket som till uppfostran erfordras, och räntan å 11,250 kronor jemväl i jemnadt tiotal till två pensioner åt behöfvande adliga fröknar; Medlemmar af adliga ättenN:o 1636 Reuterskiöld och friherrliga ätten N:o 377 Reuterskiöldsk ega företräde till dessa understöds erhållande; Om flere sökande anmäla sig, tilldelas understödet den mest behöfvande; och vid lika behof anställes lottning mellan de sökande.

Skulle af förenämnda ätter ingen gosse eller yngling visa sig vara i behof af att åtnjuta ifrågavarande understöd, må det tillkomma beröfvande gosse eller yngling af friherrliga Örnsköldska ätten, härstammande från friherre Nils August Örnsköld, samt om sådan sökande ej anmäler sig, till det belopp och i den ordning riddarhusdirektionen bestämmer tilldelas gosse eller yngling af annan å svenska riddarhuset introducerad ätt. Härvid skall dock iakttagas, att understödstagare, som ej tillhör Reuterskiöldska familjerna, må vara skyldig att, sedan han innehaft understöd i fem år, afträda detsamma äfven före fylda 21 år, derest beröfvande sökande af nämnda familjer anmäler sig till understödets åtnjutande; Derest ej någon till förenämnda pensioner berättigad fröken sig anmäler, må de till pensioner afsedda belopp utgå såsom stipendier i den ordning härofvan i afseende å understöden till gosse är föreskrifvit; I beslut den 3 juli 1979 medgav kammarkollegiet, att från fonden får utgå två lika storastipendier. Tidigare utgick tre.

https://www.riddarhuset.se/verksamhet/stipendier-och-stod-2/sok-understod-2015/

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.