Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Hans Backne
Ståthållaregatan 3G
392 46 Kalmar
070-377 72 82

Understöd åt åldersstigna fattiga i Kalmar boende personer, företrädesvis Pauvres honteux.

Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn

Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn
AB Segulah Box 5483
Lisbeth Erixon
114 84 STOCKHOLM
08-4428962 / erixon@segulah.se

Ändamål:

Att hjälpa och stödja fysiskt och mentalt handikappade barn, genom att utdela penningbidrag till handikappade barn för att förbättra deras vård och livssituation, ge bidrag till institutioner och handikappade barn för inköp av handikappmedel, ekonomiskt stödja drift av skolor, vårdhem och andra institutioner för handikappade barn, ekonomiskt stödja forsknings- och utvecklingsarbete beträffande handikappades situation och hjälpmedel för att underlätta deras situation, ekonomiskt stödja medicinsk forskning rörande förebyggande och behandling av sjukdomar som orsakar handikapp hos barn samt på annat sätt stödja och hjälpa handikappade barn.

Johannes och Johanna Jonassons från Hulkeshult stiftelse

Johannes och Johanna Jonassons från Hulkeshult stiftelse
Handelsbanken RVF
405 40 GÖTEBORG
031-774 8151

a) Av tillgänglig avkastning skall årligen utbetalas medel till bekostande av vidare teoretisk eller praktisk utbildning för minst tvenne begåvade och välartade skolbarn till föräldrar, bosatta inom Östra Frölunda församling, vilka icke hava råd till dylika utgifter i anseende till sina små inkomster.

b) Vad som härefter återstår av avkastningen skall varje år innan jul utdelas i lämpliga poster till gamla fattiga personer och fattiga barnrika familjer inom församlingen, vilka äro i behov av understöd, dock att understödet icke får hava karaktär av fattigunderstöd och icke föranleda minskning eller upphörande av annat utgående understöd.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Anslut datorn till ditt mobila internet och spara tusenlappar

Säg upp det fasta bredbandet hemma!

Du behöver ingen extra utrustning som t ex en dong!

Det är bara att köra!

OBS! fungerar bara optimalt om du har bra täckning!

1. Gå till "Inställningar" på mobilen

2. "Trådlöst och nätverk"

3. "Internetdel. och port.hotspot"

4. "Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot"

5. Bocka i "Portabel Wi.Fi-hotspot"

6. Gå till "Konfig.portabel Wi-Fi-hotspot", bocka i "Visa lösenord".

Här ser du också vad Nätverkets SSID heter, t ex -AndroidAP-

Denna kommer du att hitta på datorn när den letar efter tillgängliga trådlösa nätverk. Välj mobilens internet och skriva in samma lösenord som på mobilens hotspot.

7. När du är klar på internet är det bara att bocka av "Portabel Wi-Fi-hotspot

 

Strängnäs stifts Diakonistiftelse

Stiftelsenamn:

Strängnäs stifts Diakonistiftelse

Organisationsnummer: 819500-1162
c/o Adress: Anders Svensson
Adress: Storgatan 14
Postnummer: 645 30
Ort: STRÄNGNÄS
Telefonnummer: 076-8019602
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Strängnäs
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att inom Strängnäs stift vårda människor i behov av stöd, vila och vederkvickelse.
År: 2013
Tillgångar: 9.327.595 kr

Von Reiserska stiftelsen

Von Reiserska stiftelsen

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.
Godset ägs och förvaltas av von Reiserska stiftelsen, som grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser (1701-1782). Direktionen för stiftelsen har, utöver förvaltningen av godset, att söka uppfylla stiftarens vilja vad avser ändamålet med stiftelsen.

Detta innebär bland annat att avkastningen skall utdelas som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande, vilket noggrant regleras i stiftelsens stadgar.

Ändamålen enligt nu gällande stadgar formuleras enligt följande:

 • Av den behållna årliga avkastningen skall minst 1/10 avsättas till stiftelsekapitalet
 • Gåvor till mindre bemedlade i Örkelljunga kommun genom kyrkoherden max 2½ basbelopp
 • Upp till 40 brudgåvor om 1/10 basbelopp till kvinnor inom Åsbo kontrakt
 • Därefter 5/8 till pensioner åt minst tjugo och högst trettiosex behövande personer som är ogifta, änkor eller änklingar, tio av adel, tio ofrälse och hälften av vardera könet.
 • Återstående 3/8 till Örkelljunga kommun för stipendier, bidrag för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller annan allmänkulturell verksamhet. Stipendier skall lämnas till elever, som vill ägna sig åt studier som inte kan erbjudas av kommunens skolor, exempelvis musik, konst eller studier utomlands. Högst 20 % av det tillgängliga beloppet får användas för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller allmänkulturell verksamhet.

 BRUDGÅVA

Brudgåvor utdelas årligen till 40 kvinnor, vilka under utdelningsåret eller året innan ingått äktenskap. De ska vara födda eller vid äktenskapets ingående boende i Åsbo kontrakt, vilket omfattar Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Brudgåvorna annonseras i de lokala tidningarna NST/HD och Norra Skåne.

Om det kommer in flera ansökningar än 40 förrättar direktionen lottning bland de ansökningar som uppfyller villkoren. Ansökningar behandlas på direktionens junisammanträde och skall vara stiftelsen tillhanda på nedanstående formulär senast den 15 maj utdelningsåret. Ansökan åtföljd av aktuellt personbevis för båda makarna skickas till Von Reiserska stiftelsen, c/o LRF Konsult AB, Box 1134, 262 22 Ängelholm.

Personbevisen ska innehålla såväl vigseldatum som övriga nödvändiga uppgifter enligt kraven ovan. Det personbevis som heter ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” innehåller i de flesta fall de uppgifter som krävs. Vidare ska anges önskat konto för insättning av eventuell brudgåva.

Frågor kan ställas till ovanstående adress eller via kontaktformuläret. Information om beslut skickas till samtliga sökande senast 10 juli.

Blankett för ansökan om brudgåva

GÅVOR ÅT MINDRE BEMEDLADE I ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Dessa gåvor hanteras av kyrkoherden i Örkelljunga församling

PENSIONER

Förslag till pensionärer kan lämnas av direktionens medlemmar. De kyrkliga representanterna, som har god kännedom om ortsbefolkningen, har därvid en särskilt viktig roll. När det gäller adliga pensionärer kan förslag inhämtas från Riddarhuset. Vid behov annonseras i de lokala tidningarna NST/HD och Norra Skåne.
Samtliga sökande ska inkomma med ansökan enligt fastställt formulär, där den sökandes ekonomiska förhållanden liksom andra förhållanden av vikt för bedömningen redovisas. Kopia på senaste inkomstdeklaration infordras. Ansökan enligt nedanstående formulär jämte bilagor insändes till Von Reiserska stiftelsen, c/o LRF Konsult AB, Box 1134, 262 22 Ängelholm. Eventuella frågor kan ställas till denna adress eller via kontaktformuläret.

Pension kan utgå till sökande, som har sammantagen inkomst upp till 3,5 prisbasbelopp årligen (2014 – 155 750 kr). Hänsyn ska tas till onormala boende- och sjukvårdskostnader liksom till sökandes förmögenhetsförhållanden. Pensionerna utgår i form av periodiskt understöd, vilket innebär att de är skattefria för mottagaren.
Beslut om pension fattas av direktionen och gäller för ett år. Samtliga pensioner prövas enligt ovanstående grund inför det kommande året vid direktionens augustisammanträde.

Blankett för ansökan om pensioner

STIPENDIER

 Studerande, bosatta eller med föräldrahemmet i Örkelljunga kommun, kan söka stipendier för utbildningsändamål som ej erbjudes inom hemkommunens skolor. Stipendierna ska avse ungdomarnas fostran och vård och uppfylla följande krav:

 • Sökanden eller någon av föräldrarna ska vara skrivna i Örkelljunga kommun vid ansökningstillfället
 • Stipendier utdelas för eftergymnasiala studier
 • Studier ska ha påbörjats före 25 års ålder
 • Stipendier utdelas som längst i 5 år
 • Studierna ska bedrivas inom följande områden:
  • Studier utomlands 1 år eller längre
  • Högskoleprogram 4 år eller längre (dock inte betalda eller avlönade studier)
  • Folkhögskolestudier längre än 1 år inom områdena musik, konst och teater

 

 

Bidrag till allmänkulturella ändamål

Bidrag kan även sökas till allmänkulturella ändamål, såsom föreläsningsverksamhet, forskningsarbete och kulturhistorisk dokumentation av Örkelljungabygden. Medel som stöd för finansiering av föreläsningsverksamhet kan sökas fortlöpande under året.

Vad gäller stipendier och bidrag till allmänkulturell verksamhet handhas detta av Utbildningsnämnden i Örkelljunga kommun.

Stipendierna utdelas vid en årlig högtid i Örkelljunga kyrka på Alla helgons dag. Därvid brukar tidigare stipendiater bidra med musikframträdanden.

För ansökan hänvisas till Örkelljunga kommun. http://www.orkelljunga.se/16/barn-och-utbildning/stipendier-von-reiserska-stiftelsen.html

VRS ansökningsblankett för enskilda 2016

VRS ansökningsblankett för föreningar 2016

http://www.reiserska.se/om-stiftelsen/ansokan-om-bidrag/stipendier/

 

Von Reiserska stiftelsen
c/o LRF Konsult AB
Box 1134
262 22 Ängelholm
E-post: info@reiserska.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Åh stiftsgård

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Åh stiftsgård

Organisationsnummer: 858500-2531
c/o Adress: Åh Stifts- och Konferensgård
Adress: Å 252
Postnummer: 459 94
Ort: Ljungskile
Telefonnummer: 0522-25056
Fax: 0522-25489
E-post: info@ahstiftsgard.se
Webbsida:  
Kontaktperson: Christina Rogestam, 0708-153550
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Stiftelsens ändamål att på Åh i Forshälla församling av Göteborgs stift upplåta plats för möten eller kurser till uppbyggelse eller undervisning i evangelisk luthersk och kyrklig anda.

Denna verksamhet skall särskilt taga sikte på ungdomen.

Den avser att i första hand tjäna Göteborgs stift.

I den mån utrymme tillåter, skall stiftelsen dessutom driva ett kyrkligt gästhem och där särskilt söka bereda barn och ungdom från städer och större samhällen möjlighet till vila och vederkvickelse till kropp och själ.

År: 2014
Tillgångar: 43.347.234 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Gunilla Fristedts Minnesfond

Gunilla Fristedts Minnesfond

 

Fondens syfte är att hjälpa hundar som hamnat i nöd.

Sista ansökningsdag: löpande under året.

Statuter

§ 1
Fonden har instiftats till minne av Gunilla Fristedt och har till syfte att ekonomiskt stödja åtgärder för hundar som hamnat i nöd hos uppfödare.

§ 2
Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. SKK ska aktivt verka för att medel tillförs fonden för att den långsiktigt ska kunna verka.

§ 3
Fondens medel kan när som helst disponeras. Beslut om användande fattas av SKKs styrelse eller den/de som styrelsen utser.

§ 4
Fondens kapital förvaltas av SKK och redovisas inom SKKs balansräkning, om inte annat beslutas.

§ 5
Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av SKKs styrelse.

Läs mer

Ansökningsblankett

Ansökan om anslag från minnesfond

Den här blanketten använder du för att söka bidrag ur någon av de minnesfonder som Svenska Kennelklubben förvaltar.
 

Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Organisationsnummer: 802002-7960
c/o Adress: SE-Banken Stiftelseförvaltning
Adress:  
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7637308
Fax: 08-144550
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att utdela stipendier vid Stockholms universitet, varvid företräde bör tillerkännas begåvade och flitiga studerande, som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförliga personer inom de s k fria yrkena.
År: 2014
Tillgångar: 26.092.920 kr