Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse

Henry och Ella Margareta

Ståhls stiftelse

1980 grundade Henry och Ella Ståhl den stiftelse som bär makarnas namn. Ur den kan varaktigt handikappade och långvarigt sjuka personer - främst från Östergötlands län - söka bidrag.

Syftet med bidraget är att det skall förbättra eller underlätta handikappet/sjukdomen. Bidrag delas ut en eventuellt två gånger per år och skall, i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel, stödja den sökande.

UPPLYSNINGAR

 • Ändamålet med ansökan skall vara direkt relaterat till sjukdomen/handikappet och leda till en positiv påverkan.
 • Till ansökan skall bifogas läkarintyg, högst 1 år gammalt. Läkarintyget skall styrka diagnos och handikapp samt även sökt ändamål.
 • För att bidrag ska beviljas till rekreationsresa måste det finnas tillgång till någon form av behandlingar och/eller rehabilitering, som syftar till att förbättra  sjukdomen/handikappet.
 • Bidrag lämnas inte till löpande kostnader eller som driftstillskott. Ej heller lämnas bidrag till tandvård, inköp av dator eller glasögon.
 • Bidrag beviljas inte till redan gjorda resor, inköp etc. Stiftelsen måste först godkänna ansökan.
 • Bidrag utdelas en eventuellt två gånger per år.
 • Ansökningarna skall ha kommit Stiftelsen tillhanda senast 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod skall ansökningarna vara inlämnade senast den 30 september. 
 • Stiftelsen handlägger ärendena efter sista ansökningsdatum för respektive period.  Besked från Stiftelsen lämnas skriftligen cirka
  3 månader efter sista ansökningsdatum.
 • Bidragsmottagaren är skyldig att till Stiftelsen, på anmodan, överlämna eventuella verifikationer eller kvitton.
 • Godkänt bidrag kan endast användas till sökt ändamål. Ändras ändamålet skall förnyad ansökan lämnas.
 • Godkänt bidrag skall tas ut inom ett år räknat från sista ansökningsdag.

Bidrag delas ut en eventuellt två gånger per år.

Ansökningarna skall ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod, skall ansökningarna vara inlämnade senast den 30 september.

Stiftelsen handlägger ärendena efter sista ansökningsdagen för respektive period.

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse

c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Box 7059
600 07 Norrköping

Telefon:
070-417 30 62 (vardagar kl 8:00-12:00)

Fyndig skoavtorkare

skoavtorkare

Instagram houseofstrand

Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker

Blomma

Bild från Instagram charlotte_fuglebaekgaard

Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker

 

Stiftelsen har till ändamål att utdela understöd till behövande musiker med företräde för pensionerade sådana, svenska eller i Sverige bosatta verksamma i Stockholm.

Företräde har musiker som har tjänstgjort på Berns salonger och Hasselbacken. Intyg som styrker anställning på ovannämnda restauranger skall bifogas.

Ansökan och kopia på slutskattesedel ska vara styrelsen tillhanda senast 30 september.

 

Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
106 40 Stockholm.

 

Svalövs kommuns fonder

silvrig höstanemon

Bild från Instagram luisluise

Stiftelser

 
 

Svalövs kommun förvaltar ett antal stiftelser (fonder, donationer). Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar.

 
 Du som är skriven i Svalövs kommun kan ansöka om pengar ur stiftelserna*. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, ange kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, ex studiebevis.

* Gäller inte för Evy och Ernst Johanssons stipendiefond, utan då ska du vara skriven i Kropps församling som ligger i Helsingborgs kommun.

Adressera ansökan till stiftelsens namn på följande adress: Stiftelsens namn
Svalövs kommun
268 80 Svalöv

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december varje år om inte annat anges under respektive stiftelse.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond

Enligt stadgar för stiftelsen skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning användas till stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar av båda könen, som där av äro i behov för utbildning vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall dessutom vid tiden för ansökan vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i det område som motsvaras av dåvarande Norrvidinge kommun. Ett beslut hos Kammarkollegiet (2004) om permutation medger att även sökande som varit tvungna att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, ska kunna få stipendiet.

Stiftelsen Sociala samfonden

Stiftelsen tillkom 1984 genom en permutation där ett antal fonder med sociala ändamål och skoländamål sammanlades till en social samfond. Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning användas för att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade avseende sådana ändamål och behov som stat och kommun inte tillgodoser med skattemedel. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden eller motsvarande vid aktuell tidpunkt. Ansök senast 30 september.

Evy och Ernst Johanssons stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja och uppmuntra ungdomar under 25 år bosatta i Kropps Pastorat att utbilda sig inom jordbruksyrket på gymnasial- eller eftergymnasial nivå. Det årliga stipendiet skall vara av en storlek att det täcker terminsavgiften vid utbildningsanstalten, innefattande kursavgift, boende och skäligt uppehälle. Detta ändamål skall tillgodoses genom årlig utbetalning av ett stipendium av fondens nettoavkastning samt - vid behov - även från fondens kapital.

Stiftelser ämnade kommunens grundskolor. Ansökningar mottages inte, pedagoger och rektor beslutar om utdelning:

Stiftelsen Georg och Elsa Pehrssons stipendiefond

Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning utdelas årligen i samband med avslutningen på våren genom lärarkollegiets försorg till elever vid Svalöfs Kommunala Mellanskola. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen (delegeras till Linåkerskolan).

http://www.svalov.se/uppleva--gora/stipendier-fonder/stiftelser.html

Stiftelsen Helen Nilssons minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja arbete mot våld och att hjälpa ungdomar som har blivit utsatta för våld.

Utdelning sker i den form som styrelsen finner lämpligast.

 

Stiftelsen Helen Nilssons minnesfond
Box 164
Helena Tomelius
242 31 HÖRBY
0415-17 554

Måndagskoll

svartkatt

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!