Linköping söka pensionsfond

Livstidspensioner för behövande

Livstidspensioner kan endast komma ifråga för personer som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst tio år och har låg pension. Utdelning från dessa stiftelser sker två gånger per år och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut på kommunens hemsida till höger i mitten av oktober, de år då nya pensioner kan beviljas.

OBS! Den som tidigare erhållit livstidspension skall INTE skicka in ny ansökan.

J G Westmans stiftelse

Stadgar

Johan och Sofia Almqvists stiftelse

Stadgar

Makarna Anderssons stiftelse

Stadgar

 Samstiftelse nr II

Stadgar

 Magnus Ströms stiftelse

Stadgar

Linköpings kommun

Livstidspensioner för behövande

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945

Fondens ändamål skall vara att främja företrädesvis ukrainsk ungdoms studier vid akademien. Avkastningen av fonden ca 10 % skall årligen läggas till kapitalet, återstående bör utdelas såsom stipendier till den som visat anlag och gjort sig förtjänt av uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet.

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond
BGC, BGC-ID HAF0040
Handelsanställdas Förbund
106 42 Stockholm
08-412 68 00

Yrkesfonden har till syfte att bereda utbildade frisörer som är medlemmar i Handelsanställdas förbund, möjlighet till fortbildning i frisöryrket.

Ellida och Alex Lagermans stiftelse

Stiftelsens ändamål är att mot ersättning, som bestäms av styrelsen, i stiftelsens fastigheter bereda plats åt äldre damer, vars förmögenhetsvillkor anses kunna berättiga dem att komma i åtnjutande av de förmåner stiftelsen kan erbjuda. Sjuka personer må inte intagas i hemmet ej heller må obotligt sjuka vistas där någon längre tid. Om stiftelsens medel därtill skulle föreslå, äger styrelsen tilldela pensionär ekonomisk hjälp. Om styrelsen finner att stiftelsens verksamhet inte längre kan fortsätta som föreskrivs i stadgarna, äger styrelsen rätt att förvandla stiftelsens tillgångar i pengar samt sedan använda räntan till utdelning till sådana äldre damer, som annars skulle kunna ha kommit i åtnjutande av de förmåner som omnämns ovan.

 

Ellida och Alex Lagermans stiftelse
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Anna Katarina Olssons stiftelse

Stiftelsens medel skall i första hand användas för att bereda fattiga, försummade flickor, helst sådana som förlorat en eller båda föräldrarna, en god och kristlig uppfostran så att de som anständiga, dugliga människor kommer att vinna framtida utkomst och bärgning. Om det inom församlingen finns gamla, ärbara fattiga tjänarinnor, som länge och troget tjänat på samma ställe, skall även de erhålla understöd i mån av behov och avkastningens tillgångar. Medel ur fonden får i andra hand användas för diakonal verksamhet i församlingen.

 

Anna Katarina Olssons stiftelse
Dramsvik 636
Kurt Pettersson
459 94 LJUNGSKILE
0522-657530

Besöksadress

Vällebergsvägen 24
459 30 Ljungskile

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till uppfostran i kristlig anda åt värnlösa och fattiga flickor i Lunds församling. Stiftelsens medel skall placeras och förvaltas på betryggande sätt. Årligen skall 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet, som inte får minskas. Skulle den övriga delen av överskottet inte behöva tas i anspråk under året, skall detta överskott avsättas för kommande behov.

 

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20

Stiftelsen Ada och Karl J Johanssons donationsfond

Stiftelsen Ada och Karl J Johanssons donationsfond
Axevalla folkhögskola
Stiftelsen Axevalla folkhögskola
532 72 Axvall
0511-26970


Den årliga räntan skall utdelas som stipendier till obemedlade och mindre bemedlade elever från Skaraborgs län med förmånsrätt för dem från Laske och Barne härad.