Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

 • Återkommer varje år.

 • Ändamål
  Stiftelsens målgrupp är ungdomar med reumatiska sjukdomar. Dessa ungdomar kan stödjas dels genom utdelning av enskilda bidrag dels genom utdelning av anslag för att främja forskning rörande dessa sjukdomar.

  Enskilda bidrag
  Bidrag kan sökas av unga reumatiker till och med 29 års ålder som på grund av sin sjukdom behöver särskild vård eller uppmuntran eller som är i behov av bidrag till högre studier. Som exempel på vård kan nämnas rehabilitering utomlands.

  Forskning
  Forskningsanslag kan sökas av forskare för all typ av forskning rörande de barnreumatiska sjukdomarna, således forskning såväl rörande själva sjukdomsprocessen som rehabilitering och omvårdnad.

 

Barn och ungdomar med reumatiska besvär som önskar få bidrag från stiftelsen måste lämna in en skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla det man vill åberopa såsom vad medlen skall användas till, uppgifter om egen och familjens ekonomi samt andra sökta eller beviljade bidrag. Intyg från läkare, kurator eller annan som styrker den reumatiska besvären skall bifogas ansökan.

Ansökan skall göras på denna blankett. Den skall, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas med post till stiftelsen under nedanstående adress och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober ansökningsåret.Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Ansökan kan inte skickas med e-post.

Ansökan prövas i november – december. Ni får därefter besked.

 stiftelsens hemsida.

Posted in Fonder & Stipendier.