Stiftelsen för Större Arbetarebostäder

Stiftelsen för Större Arbetarebostäder
Box 1134
HSB Södra Norrland
801 35 GÄVLE
026-65 70 00

Då det synnerligast under de sista åren sundhetsförhållanden, som hos den arbetande klassen der under mer än förr kommit att skärskådas, visat sig att en af de största fienderna till sedlig och ekonomisk förkofran hos denna samhällsklass är de osunda och trångboningar, hvari den måst sammanpacka sig; enär genom betydliga inflyttningar till staden bostäder för arbetarne bifva allt svårare att tillgå och de sednast här påbörjade stora industriella företagen genom hitlockande af en vida talrikare folkmängd säkerligen snart nog göra dessa svårigheter ännu kännbarare, samt då Minuteringsbolaget helst velat att ofvansagda vinst närmast skulle, ehuru indirekt, komma de folkklasser tillgodo, från hvilka den härflutit, har bolaget på allmän bolagsstämma denna dag enhälligt beslutat att af Bolgets efter nu verkställd revision konstaterade behållning för 1854 skulle Riksdaler Femtusen (5.000) Riksgälds anslås såsom en början till uppförande av Arbetarebostäder, hvilkas hyresafkastning fortfarande skulle användas till uppförande af ännu flera sådana, hvarigenom, om början ock kan anses obetydlig, dock i en framtid ett stort och kännbart behof kan blifva någorlunda afhjelpt.

Posted in Fonder & Stipendier.