Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne

Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne
Opparyd Brogård
Sven Sunesson
342 53 LÖNASHULT
0472-150 25
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel avsättas till kapitalet. Den årliga avkastningen i övrigt skall årligen fördelas enligt följande.

a/ Så länge någon av oss lever skall ett belopp av 10.000:- kronor tillfalla Cancerfonden. Återstående avkastning skall efter styrelsens bestämmande tillfalla fonder för humanitär hjälpverksamhet, exempelvis u-landshjälp, hjälp åt CP-barn och/eller sådan verksamhet som bedrives av sammanslutningarna Röda Korset och Rädda Barnen. Härvid skall tillses att endast sådan humanitär verksamhet som om förmäles i 3 § Kungl Förordningen om arvsskatt och gåvoskatt blir tillgodosedd.

b/ Efter bådas vår död skall den utdelningsbara årliga avkastningen i första hand utdelas såsom stipendium åt ungdomar, bosatta inom Alvesta köping eller inom den kommun, vari den nuvarande köpingen i framtiden kan komma att ingå. Stipendierna skola därvid tilldelas sådana ungdomar som genomgå eller ämna genomgå utbildning för jordbruksyrket inom folkhögskola,lantbruksskola, lantmannaskola, skogsskola eller hushållsskola.

Därest avkastningen enligt styrelsens mening skulle förslå därutöver skola medel utdelas såsom bidrag till behövande sjuka samt till åldringsvård i hemmet för behövande åldringar. Härvid skall iakttagas att bidragen skola utgå för sådan vård som ej kan utövas genom kommunal försorg samt att hjälpverksamheten skall utövas inom ovannämnda kommun. – Sedan ovannämnda behov blivit tillgodosedda äger styrelsen anslå medel för sådan hjälpverksamhet som om förmäles under a/ ovan.

Posted in Fonder & Stipendier.