Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier

Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier - ansökningar

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand sådana med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg.

The information below can be read in english by klicking this link.

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg. Andra ungdomar som är eller varit inskrivna som fast studerande vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, är också behöriga att söka stipendium. Sökande, som är över trettio år, kan endast prövas i undantagsfall och då med hänsyn tagen till tidigare särskilt tidskrävande studier eller andra speciella omständigheter.

Stipendierna skall användas för kvalificerade utbildningar inom den västerländska konstmusikens sfär och med huvudinriktning på sång, alltifrån opera till musikal, instrumentalmusik, kyrkomusik, komposition eller dirigering. Stipendium kan ej sökas för andra ändamål som t ex instrumentköp, turnébidrag el liknande.
Behöriga att söka är alla som är inskrivna i ett magisterprogram eller går sista året på en kandidatutbildning.
Stipendier utdelas normalt endast till enskild person men kan också sökas av flera kvalificerade, som tillsammans i en etablerad grupp planerar gemensamma studier i ensemblespel, sång eller liknande.

Stipendiesumman uppgår till 210.000 kronor. Normalt fördelas summan mellan 10-12 stipendiater som kommer att utses under mars-april. Stipendierna utdelas officiellt i början av september, men stipendiebeloppet utbetalas redan i maj. Om stipendiekommittén finner det lämpligt, kan ett av stipendierna komma att bli väsentligt större. Detta stipendium avser i första hand bidrag till längre sammanhängande utlandsstudier.

Kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts inlämnas av stipendiat senast ett år efter att stipendium mottagits. Stipendiat skall vara beredd att medverka utan särskild ersättning vid en gudstjänst, konsert eller annan sammankomst, som anordnas inom frimurarsamhället i Göteborg.

Ansökan om stipendium skall ställas till:
Frimurare Barnhus-Direktionen
Drottninggatan 32
411 14 Göteborg

Den skall vara direktionen till handa senast den 10 februari 2016 (vet ej om det är 10 feb för 2017). Märk kuvertet ”Musikstipendium”. Kommunikation med stipendiater sker huvudsakligen via e-post, därför måste korrekt e-postadress anges i ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner genom att klicka här ››› 

Till ansökan skall fogas personbevis.
I övrigt bör bifogas de betyg, intyg, rekommendationer mm, som sökande vill åberopa.   

Frågor besvaras av Barnhus-Direktionens musikstipendiekommitté under adress som ovan eller per telefon av kommitténs verkställande ledamöter Göran Holmstrand 031-40 16 21 eller Peter Larsson 070-910 46 05

https://www.frimurarorden.se/loger/tredje-fordelningen/gota-provinsialloge/musik--och-sangstipendier/

Posted in Fonder & Stipendier.