HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Allmänna krav

 Bidrag kan sökas av
 •  enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,
 • svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.
Bidrag lämnas inte
 • för utgivningskostnader/tryckning/inspelningar primärt avsedda att saluföras
 • för byggnadskostnader
 • för dansutbildning
 • till skolor/förskolor
 • för tid som infaller före den 22 juni ansökningsåret
 • om redogörelse för tidigare beviljat bidrag inte inkommit inom angiven tid

För behövande privatperson

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.
Sökande skall vid ansökan foga personbevis, betygsavskrifter, uppgift om inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt, om det gäller omyndig, föräldrars motsvarande förhållanden.

Ansökan

 Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari.
Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00.
Ansökan skall avse ett år i sänder.
Ansökningsblanketter kan laddas ner från denna hemsida eller tillhandahålls av sekretariatet.
Ansökan skall uppta
 1. personbevis
 2. den tidsperiod ansökan avser
 3. det belopp som söks samt – viktigt – eget bankkonto (ej utländska bankkonton)
 4. ansökningsändamålet
 5. kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering
 6. hur denna kostnad som helhet skall täckas
 7. redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden
 8. där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket)
 9. en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år.       Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser.

http://haxsonj.se

Kontakt

Stiftelsens sekreteriat: 
 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Brahegatan 30
Telefon: 08 – 650 94 17, kl 09.00-12.00, 13.00-15.00

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.