Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne
Sandvik AB
811 81  SANDVIKEN
026-26 12 06

Rätt kontaktuppgifter:

Göranssonska Stiftelserna

c/o Sandvik AB

811 81 Sandviken

026-23 57 60

Stiftelsen har till ändamål att:

1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande

2 i andra hand att i mån av behov i Sandviken gagna följande allmännyttiga ändamål, som icke pläga tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller ålderdomsförsörjning eller ungdoms fostran och utbildning

Stiftelsen Bolanderska Familjefonden

Stiftelsen Bolanderska Familjefonden
Stortorget 10
Advokat Karin Åkesson Rehnholm
371 34 KARLSKRONA
0455-80010

Överskottet skall, sedan en femtedel lagts till kapitalet, utdelas till fattiga människor boende inom följande socknar: Rödeby, sturkö, Tjurkö, Aspö, Hasslö, Ramdala, Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Lösen, Augerum, Fridlevstad, Sillhövda, Tving och Eringsboda.

Utdelningen av medlen bör ske av vederbörande fattigvårdsstyrelse, vilka bör tillse att medlen tilldelas personer, som om de varit friska, under sin krafts dagar varit kända för aktsamhet och sparsamhet.

Femtedelen av vart femte års överskott må överlämnas till Blekinge Museum eller föreningen Vämöparken att stärka deras Byggnadsfonder. Förvaltningen av hustruns andel i den fasta egendomen skall tillföras fonden. Dock skall förvaltningen av andelen under viss tid omhänderhavas av advokaten Sven Erik Åkesson, Karlskrona, och skall nettoavkastningen årligen utdelas till hjälpbehövande handikappade i Karlskrona efter bestämmande av advokaten Sven Erik Åkesson.

Sjuksköterskor som är medlemmar i SSSH

Stipendier

Angående ansökan om stipendier

  • Du måste vara medlem i föreningen SSSH. Betalt årsavgift.
  • En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
  • Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsförfarandet i två steg:

  1. Öppna ansökningsformuläret, fyll i alla fält i datorn och bifoga efterfrågade bilagor.
  2. Har du bilagor som inte kan laddas upp och medfölja den digitala ansökan kan du posta dem till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund, märk kuvertet komplettering.

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per e-post. I de fall ingen e-postadress finns meddelas det via post. Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.

Stipendium Konferens

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året. Ersättning för konferensavgift, resa och boende kan sökas.
Ansökan till konferenser ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Konferens

Stipendium Studieresa

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året. En studieresa kan leda till ökad kunskap/kompetens inom ett område. Ersättning för ev avgift för studiebesök, resa, boende kan sökas. 

Ansökan till studieresa ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. I ansökan skall finnas kontaktunderlag, korrespondens och program för besöket. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Studieresa 

Stipendium Studier och Kurser

Endast medlemmar i SSSH kan söka och ansökan kan göras två gånger om året. Ett antal stipendium är nyinrättade för 2016.

Student
Som student i T1-T5 har du möjlighet att söka stipendium för SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. Kandidatuppsats är ett instrument för redovisning och vetenskaplig kompetens. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet, för att medel skall utbetalas.I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 15 maj och 15 november.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Legitimerad
Vården blir alltmer specialiserad och det behövs många nya specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med magister/master kompetens. För att stimulera till utbildning utlyser SSSH stipendium på 5000 SEK som du som läser till specialistsjuksköterska alternativt magister/masterprogram kan ansöka om. Stipendiet kan användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan kan göras senast 15 mars och 15 september, antagningsbesked skall bifogas.

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas. SSSH ser gärna att stipendiater genomför en föreläsning i föreningens regi.

Ansökningsblankett Studier och Kurser

Stipendium för klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och ej disputerade kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året.

Kliniska utvecklingsarbete prioriteras. Ansökan ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerat utvecklingsarbete.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Forskning och Utvecklingsarbete →

Stipendium Doktorand – forskarutbildning

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och ej disputerade kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året.

Du kan endast söka en gång under din doktorandutbildning. Stipendiet är en engångssumma på 10 000 kr.

Ansökningsblankett Doktorand

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Stipendium till äldre eller pensionerad medlem

Endast äldre eller pensionerade medlemmar kan söka. 

Ansökan om stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar kan göras löpande under året. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle.

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto, skall göras efter använt stipendium och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
Har du frågor om bidrag? Vill du att vi skickar ett formulär till dig?
Ta kontakt med Sue Harden 0735-344114.
Det finns olika sätt att ansöka om bidrag.

1) Digitalt formulär för dig med e-post
Ansökningsformulär ”Stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar”

2) Eller ett formulär att skriva ut och fylla i. Skickas med post till föreningen SSSH
Ansökningsformulär ”Stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar” 

http://www.sssh.se/formaner/stipendierochbidrag/

Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Understödsfond

Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Understödsfond
Yngvevägen 3
Magnusson
182 64 DJURSHOLM
08-7253603

Stiftelsen har till syfte att åstadkomma medel till understöd åt äldre obemedlade damer, som varit eller äro bosatta i Södermanland eller Närke eller äro änkor efter anförvanter till medlemmar av Södermanlands och Nerikes gille.