Fond för föräldralösa barn i Norrköping

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström
Internbanken
601 81 NORRKÖPING
011-151042

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder. Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår. Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

 

Fond för dem som har drabbats av hjärnskada

Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning
Box 111 44
Danske Bank Kapitalförvaltning
404 23 GÖTEBORG
0752-484151
Bengt Ohlsson avser genom bildandet av denna stiftelse stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Stiftelsen kan även lämna bidrag till rehabilitering och andra stödinsatser till dem som drabbas av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar. Ändamålet skall fullföras dels genom att ur den löpande avkastningen på förmögenheten samt dels genom insamling av medel och mottagande av gåvor, utge kontanta bidrag till personer eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Även del av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelseändamålet om en enig styrelse så bestämmer.

Förmögenhet:  3,634,836 kr