Fond för behövande personer över 65 år från Norrköpings och Linköpings kommuner som behöver vård

Fonder och stipendier i Norrköping

Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse
Lars Carlsson
Norrköpings kommun vård och omsorgskontoret
601 81 NORRKÖPING
011-152216

Stiftelsen har till ändamål att å stiftelsen tillhöriga fastigheter Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 i Kvillinge socken låta driva verksamhet omfattande vila, rekreation för och vård av behövande personer företrädesvis från Norrköpings och Linköpings kommuner.För fastigheterna skall gälla de bestämmelser som Hilma Fredga föreskrivit i sitt testamente den 9 mars 1935.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till
Äldre personer över 65 år med en årsinkomst som högst uppgår till fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och med en förmögenhet på högst ett prisbasbelopp.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse delar ur bidrag till vistelse på t.ex. konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande. Bidrag beviljas inte till sådan vårdinsats som det offentliga tillhandahåller med skattemedel.

Bidraget uppgår till maximalt 10 000 kr för vilovistelse under högst en vecka. Avsteg kan göras om styrelsen finner att synnerliga skäl föreligger.

Bidrag ges högst en gång vart tredje år till samma person.

Ansökningsperiod
Ansökningar tas emot och behandlas vid ordinarie styrelsesammanträden som äger rum fyra gånger per år. Bidrag beviljas inte i efterhand till vistelse som redan ägt rum. Alla sökande får besked via brev.

Av ansökan ska framgå vilken typ av vila/rekreation/vård den sökande vill komma i åtnjutande av och till vilket konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande den sökande vill komma till.

Den sökande ska dessutom beskriva sina skäl till behov av vila/rekreation/vård.

I ansökan ska anges om bidrag söks/erhålls från annan bidragsgivare för samma vilovistelse.

Beslut och utbetalning av bidrag 
Den sökande underrättas om stiftelsens beslut före avsedd vilovistelse.

Bidraget kan betalas ut i förskott direkt till vilohemmet mot uppvisande av beställningsbekräftelse från vilohemmet. Bidraget kan även betalas ut i efterskott till den sökande mot uppvisande av faktura från vilohemmet.

Utbetalat bidrag ska omgående återbetalas till stiftelsen till den del det inte utnyttjats.

Bidragstagarens redovisning
Bidragstagaren ska, efter avslutad beviljad vilovistelse, skicka styrelsen ett intyg eller faktura från det konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande där vistelsen skett.

Ansökan
Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökan sänds till: Ernst och Hilma Fredgas stiftelse, c/o Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping.

Upplysningar om stiftelsen och bidrag lämnas per telefon nr. 0730 490 150.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Måndagskoll

Bengal kattunge

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

  •  Magnetisk skylt
  •  Snyggt på dörren/postlådan
  •  Finns i flera fina färger

 

Rabattkod: HELT100

 

 

City Gross har också en stående kampanj på 200 kronor rabatt när du handlar online som förstagångskund!

Prova-På-Pris ⇒

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Ekonomiskt stöd

Oscars församling har fått förtroendet att förvalta ett tiotal stiftelser, som årligen delar ut över två miljoner kronor. Stiftelserna arbetar inte med brådskande akuthjälp, utan med tillfälliga ekonomiska bidrag. Ansvaret för brådskande akuthjälp ligger enligt socialtjänstlagen i första hand på socialförvaltningen.

Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper, men har generellt det gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel. När det gäller social hjälpverksamhet kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade, eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, söka tillfälliga bidrag. Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till. I riktlinjerna för utdelning av stiftelsemedel har styrelsen för stiftelserna, som är Oscars församlings kyrkoråd, valt att prioritera vissa ändamål. Dessa är mat, bostad och kläder (i första hand till barn) samt, i mån av möjlighet, nödvändig tandvård samt glasögon. Det kan även finnas andra ändamål angivna i stiftelsehandlingarna och då följs dessa.

Stiftelsemedel söks vid personligt besök.
Kontakt: Stephan Gullberg 08-442 51 27 (telefontid må, to & fr kl 9:00-9:45, ti 9:30-10:15) stephan.gullberg@svenskakyrkan.se

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

I april 2017 tar vi emot ansökningar från behövande kvinnor som bor i Stockholms stad (d v s är folkbokförda i kommunen) till Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse. Enligt stiftelsens stadgar är det ”mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor” som kan ansöka om bidrag. Att stiftelsen riktar sig till de som är mindre bemedlade innebär även att man inte får ha någon förmögenhet, t ex i form av en bostadsrätt eller fritidshus. Ansökningsblankett samt information om vad man ska tänka på när man ansöker finns att ladda ner här på hemsidan fr o m januari 2017. De kommer även gå att hämta på församlingsexpedition, Fredrikshovsgatan 3, fr o m januari 2017. Vänligen observera att om du bor i Oscars församling får du snabbare besked om du istället söker medel från någon av våra andra stiftelser.

Kontakt och Gemenskap

Församlingen har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För personer med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter.
Kontakt: Anette Karinen Acosta 08-664 43 12 kontakt@kogioscars.se

Ekonomiskt stöd

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för gamla och sjuka i Alvesta

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande
Lindås
Pastorsexpeditionen
342 52 Vislanda
0472-300 07

Avkastningen av kapitalet skall användas för stöd, hjälp och uppmuntran till gamla och sjuka från Alvesta kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. Det ligger testatorerna särskilt varmt om hjärtat att stödja personer som drabbats av astma- och allergisjukdomar samt cancer.

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
G273
Nordea Stiftelsetjänst
105 71 STOCKHOLM
administration@nordea.com

Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt protokoll 1985-04-24)

1611691_17008gadelius pdf

Fond för cancersjuka i Sverige

Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige
Hasselvägen 19
Menno Dijk
195 33 MÄRSTA
08-591 116 15

I syfte att underlätta vardagen för eller tillfrisknandet hos Cancersjuka såväl barn som vuxna har vi bildat Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser och på ansökan utge ekonomiskt stöd till antingen Cancersjuka eller till verksamhet som stimulerar tillfrisknandet hos Cancersjuka eller som medverkar till en ökad förståelse för Cancersjukas behov i praktiskt eller rättsligt avseende eller som i något av senast sagda avseenden underlättar vardagen för Cancersjuka.

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
Högalidsgatan 26-28
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
117 30 STOCKHOLM

Stiftelsens uppgift och ändamål är;

- dels att utdela understöd till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholms samt deras barn och behövande änkor

- dels att utdela understöd åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor

- ävensom att främja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran, undervisning och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.