Fond för fattiga barn som saknar bra hemförhållanden

Berg-Rolanderska Stiftelsen
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Fondens huvudsakliga uppgift är att i öfverensstämmelse med de i det följande gifna närmare föreskrifterna bekosta underhåll och uppfostran åt fattiga barn, gossar och flickor – särdeles sådana, hvilka i saknad af goda hem och rättsinnade föräldrars vård kunna befaras komma på afvägar – så att de må blifva hederliga och nyttiga samhällsmedlemmar.

Sedan alla förvaltningskostnader och öfriga utgifter för året för fondens räkning blifvit bestridda, skall återstående nettobehållningen fördelas i sju lika stora delar. Af dessa skall en sjundedel årligen läggas till förstärkning och förökning av själva fonden, en sjundedel i enlighet med de i en följande afdelning af detta testamente uppställda regler utgå under namn af “Prosten och Prostinnan P. R. Svenssons minne”, en sjundedel äfvenledes i enlighet med en i följande afdelning av detta testamente uppställda regler utgå under namn af “Sven och Karin Bergs minne” och återstående fyra sjundedelar under benämningen Berg-Rolanderska uppfostringsfonden användas i öfverenstämmelse med ofvan meddelade föreskrifter.
Posted in Fonder & Stipendier.