Fond till hyreskostnader för Linköpingsbor som har sett bättre dagar

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping
Klockaregården 5
Håkan Jutterdal
586 44 Linköping
013-177559/ 070-8756899

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

Fond för behövande i Värmland

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Brita och Bengt Rejmers stiftelse
Box 606
Hamilton Advokatbyrå
651 13 KARLSTAD
054-21 25 35
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland – främja vård och uppfostran av barn; – lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; – främja vetenskaplig forskning.

Förmögenhet:  4,446,689 kr

Fond för fattiga barn som saknar bra hemförhållanden

Berg-Rolanderska Stiftelsen
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Fondens huvudsakliga uppgift är att i öfverensstämmelse med de i det följande gifna närmare föreskrifterna bekosta underhåll och uppfostran åt fattiga barn, gossar och flickor – särdeles sådana, hvilka i saknad af goda hem och rättsinnade föräldrars vård kunna befaras komma på afvägar – så att de må blifva hederliga och nyttiga samhällsmedlemmar.

Sedan alla förvaltningskostnader och öfriga utgifter för året för fondens räkning blifvit bestridda, skall återstående nettobehållningen fördelas i sju lika stora delar. Af dessa skall en sjundedel årligen läggas till förstärkning och förökning av själva fonden, en sjundedel i enlighet med de i en följande afdelning af detta testamente uppställda regler utgå under namn af “Prosten och Prostinnan P. R. Svenssons minne”, en sjundedel äfvenledes i enlighet med en i följande afdelning av detta testamente uppställda regler utgå under namn af “Sven och Karin Bergs minne” och återstående fyra sjundedelar under benämningen Berg-Rolanderska uppfostringsfonden användas i öfverenstämmelse med ofvan meddelade föreskrifter.

Fläta stöd till klätterväxter

Rabattkod: aprilfrakt

Kopiera kod och gå till Matsmart.se

Fond för fattiga av adligt stånd

Stiftelsen Kammarjunkaren Otto Göran Paulis Donationsfonder
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Af den, på sätt ofvan förmäles, till pensioner och stipendier disponerade andel af årsinkomsten skall hälften användas till pensioner på lifstid åt fattiga enkor eller ogifta döttrar af adligt stånd och hälften till stipendier åt medellösa adliga ynglingar, som vid rikets universitet eller krigsskolor bilda sig att blifva civile tjenstemän, läkare eller militärer.

Riddarhusdirektionen ege att bestämma såväl antalet af pensioner och stipendier, som ock med hvad belopp hvarje pension och stipendium bör utgå.

Vid pensionernas och stipendiernas tillsättning af Riddarhusdirektionen må ingen lottning emellan flera sökande ega rum, men om bland behöriga sökande finnas enkor, ogifta fruntimmer och ynglingar af Pauliska och Rosenmüllerska adliga ätterna, ege de i samma ordning, ätterna här äro uppräknade, företräde framför alla andra sökande.

Om bland behöriga sökande i öfrigt finnas sådane, som kunna styrka slägtskap till mig, ege de företräde framför oskylde.

Tjäna pengar på skit med hemkörning

 

Ni som har ett berg av hästskit eller kobajs sitter på en guldgruva!

Alla med trädgård vill ha det men få har möjlighet att ta hem det utan att bil eller släp stinker ammoniak efteråt.

Så tipset är ring runt och ta beställning och du kommer få stor förtjänst! Om de för över pengar via banken eller swishar behöver de inte ens vara hemma när du levererar säcken. En fördel är så klart att många på samma gata beställer samtidigt och kanske kan du erbjuda grupprabatt med 10% för att uppmuntra det.

Förslag på pris: En 120 liter sopsäck med gödsel 50 kr

Om kunderna får det hemlevererat (i närområdet) tror jag många kommer att nappa!