Utbilda sig Diakonissa eller Diakon

Hjälpa medmänniskor i ditt arbete

Stiftelsen Stora Sköndal
Herbert Widmans väg 7
128 64 SKÖNDAL
08-40029100

Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål:att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkoantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt,att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp och stöd,att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för Stiftelsens verksamhet.

Förmögenhet:  666,980,000 kr

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Utlandsstipendier för dansare

dansa stipendier

Stipendier för unga dansare

Information for
non-Swedish residents

Applicants should be at least 16 years old, Swedish, working as dancers or in the process of graduating from dance studies.

Scholarships are not awarded for basic dance training.

Swedish dancers employed in ensembles abroad are also eligible.

Foreign nationals may be considered, if they have worked as dancers in Sweden for at least one year and are expected to remain in Sweden.

The age limit for applicants is 30 (in autumn 2017, born between the years 1988 to 2002), except for choreographers, teachers or scholars.

Ladda ner

Elektronisk ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2017.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till info@carina.se

Nästa ansökningsperiod för unga dansare är hösten 2017.

Sista ansökningsdagen meddelas här på hemsidan i början av september månad.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendier utdelas efter ansökan eller på förslag av institution eller enskild person. Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst (även koreografer och pedagoger) upp till 30 års ålder (för ansökan hösten 2017 födda mellan åren 1988-2002), både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning. Stipendiet kan erhållas för kursavgifter (minst 2 veckor), samt för resor till och från utländsk studieort och uppehälle där.

Om Minnesfondens ekonomi så tillåter kan även stipendium beviljas avseende ett läsår för en helårsutbildning vid en välrenommerad dansskola utomlands. Stipendiet ska användas till att täcka kostnader för skolavgifter, uppehälle och resor till och från studieorten.

En kompletterande stipendieform, för den som vill studera i Paris, är att under studierna fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad. Till ansökan kan bifogas om man vill dela bostaden med någon (företrädesvis annan stipendiat).

Elektroniskt ansökningsformulär

Ansökningsförfarandet har förenklats genom den nya elektroniska blanketten som laddas ner här och som kan sparas lokalt i din egen dator under tiden du sammanställer dina uppgifter. OBS! Det är viktigt att du öppnar blanketten/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat® oavsett om du arbetar med en PC eller Mac-dator.

 • När uppgifterna är fullständigt ifyllda ska blanketten sparas en sista gång och även skrivas ut på papper.
 • Den sparade pdf-filen skickas per e-post till info@carina.se och det underskrivna exemplaret ska skickas brevledes till:
  Styrelsen, Carina Aris Minnesfond, Postbox 6064, 102 31 Stockholm.
 • Med det elektroniska formuläret kan vi direkt nå din danslänk och med den per brev inskickade utskriften får vi din egenhändiga underskrift.

Observera:

 • I formuläret finns anvisningar för vad som ska fyllas i och vad som ska beaktas samt riktlinjer och tips för din video. Läs allt noggrant och följ instruktionerna.
 • Medsänd inte ovidkommande handlingar.
 • Var ute i god tid - vi tar inte emot försenade eller ofullständiga ansökningar!
 • För att din ansökan ska behandlas måste du ha lämnat in en redovisning för användningen av eventuellt tidigare erhållet stipendium från Carina Aris Minnesfond.

Övrigt

 • Sökande med utländskt medborgarskap ska för att komma ifråga, efter avslutad grundutbildning ha arbetat minst ett år i Sverige med dans.
 • Förslag från institution eller enskild person ska på liknande sätt innefatta uppgifter, som gör det möjligt att bedöma den föreslagnes konstnärliga och yrkesverksamma kvalifikationer.
 • Meddelande om beviljade stipendier lämnas i början av april månad nästkommande år.

Ytterligare upplysningar kan erhållas per e-mail info@carina.se eller genom stiftelsernas sekretariat, tel 08-662 65 70 måndag till fredag mellan
kl. 12.00-17.00.

http://carina.se/stipendieansokning.html

Stipendier för adliga

Fonder och stipendier från Riddarhuset

fonder och stipendier för adliga

Sök stipendium

Anvisningar och ansökningsblankett.

Ansökningsperiod är  1 juni – 15 oktober.

Anvisning: Riddarhuset_Anvisningar_Stipendier (pdf)

Ansökan: Stipendiumblankett 2017 (pdf)

Läs noga igenom anvisningarna innan ansökan sänds till Riddarhuset. Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan leder till avslagsbeslut.

Ansökan, i original och i fullständigt skick, i ett (1) exemplar med bilagor.

Riddarhuset tillhanda brevledes senast den 15 oktober 2017.

Ansökan kan ej ske via e-post.

Beslut fattas under andra kvartalet påföljande år. 

Undvik förfrågningar per e-post eller telefon om utbetalningsdag.

Utbetalning kan ej ske i förskott.

Eventuellt avslag meddelas sökanden skriftligen.

Skatteverket granskar Riddarhusets utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skattskyldiga.

ÖVRIGT:

Riddarhusets kungörelser 2017

Reglerna utvidgas vid extratjänster

Utvidgningen av extratjänster gäller från och med den 1 juli 2017

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift.

För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten.

För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.

Utvidgningen gäller från och med den 1 juli 2017.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/extratjansterna-utvidgas/

Få ersättning för kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 250 kr per termin

Unionens studiehjälp

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 250 kr per termin.

Du kan ansöka om du är medlem och uppfyller vissa villkor

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen om du bifogar ett medlems intyg från ditt tidigare fackförbund Läs mer om vem som kan ansöka. Samma regler gäller för dig som är medlem i Unionen Chef eller i Unionen Egenföretagare. 

Unionen.se

Torsten och Maria Magnussons stiftels

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels att ge diakonalt ekonomiskt bidrag
i församlingarna Berg, Asa och Aneboda.

Stipendiekriterier

Ansökningskriterier för stipendiet

Den sökande skall:

 • Vara under trettio år
 • Vara stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
 • Vara folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar. Skicka med personbevis.
 • Bedriva eftergymnasiala studier på heltid.
 • Vid akademisk utbildning styrka att minst 22,5 poäng tagits under vårterminen (observera att omtentamina på kurser du läst tidigare ej kan inräknas).
 • Vid icke akademisk utbildning (tex. Yrkesutbildning, folkhögskola etc.) insända intyg om påbörjad utbildning.
 • Personligen närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats söndagen efter Tacksägelsedagen.
 • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sig själv och sina framtidsplaner.

Stipendier kan erhållas högst en gång.

Stiftelsen har endast ett ansökningstillfälle/år .

Observera att om du läser utomlands, så skall detta vara vid ett av det aktuella landets godkända universitet – se vidare information på Högskoleverkets studieinformationssida

Du skall vidare visa att de poäng som du tagit motsvarar heltidsstudier vid svenskt universitet.

Studieintyg (avklarade poäng) för vårterminen innevarande år insändes till Stiftelsen senast den 15 augusti.

Ansökningskriterier (PDF)

Ansökan

Ansökan stipendie

Ansökan diakonalt ekonomiskt stöd

småland växjö fond stipendie

 

Berg, Asa och Aneboda stipendie

Kontakt

Telefon:

Anna Håkansson        070-262 92 99

Jens Tengius                073-212 70 56

Lars-Göran Hedstig     070-638 05 63

Stephanie Tiedt           070-428 95 19

Karl-Johan Krantz        070-245 39 72

E-post:
kontakt@tommstiftelse.se

 Kontakt Telefon: Anna Håkansson    070-262 92 99 Jens Tengius        073-212 70 56 Lars-Göran Hedstig   070-638 05 63 Stephanie Tiedt      070-428 95 19 Karl-Johan Krantz    070-245 39 72 E-post: kontakt@tommstiftelse.se Kontakt_600x450.BR.201212.V1

http://www.tommstiftelse.se/