Donationsstiftelser gällande hela Region Örebro läns område

Fonder för sjuka i Örebro

Donationsstiftelser gällande hela Region Örebro läns område

 

Fonder

Region Örebro län har vissa så kallade sociala fonder. För att var behörig att ansöka om bidrag ur fonderna måste man vara bosatt eller skriven inom Örebro län. Ansökningar till dessa fonder handläggs av Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Viktor och Mary Janssons donationsfond Särfond 21:

ur denna fond kan man ansöka om bidrag till semestervistelse åt i första hand utvecklingsstörda barn och ungdomar och i andra hand vuxna psykiskt utvecklingsstörda som bor i Örebro län. Barn och ungdomar prioriteras dock. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november. Ansökningsblankett finns för utskrift i högerspalt här bredvid. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

 Dagmar Bohlins donationsfond Särfond 39:

ur denna fond kan Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län ansöka om stipendium till enskilt barn eller ungdom som är aktiv inom en organiserad handikappidrott. Det förbund/den förening där barnet/ungdomen är aktivt med idrottande kan också skicka in en stipendieansökan för ett enskilt barn/ungdom som är en aktiv medlem. En enskild person kan inte ansöka. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i brevform. Uppgifter som ska finnas med i brevet är namn, personnummer, adress och telefon till den som ansökan gäller samt om personen är omyndig även till målsman. Det ska finnas en motivering till varför stipendiet söks samt kontaktuppgifter till den som skickar in stipendieansökan. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

Som ungdom räknas man i dessa sammanhang fram till den dag man fyller 25 år.

Stiftelsen till Emy och Margit Axbergs minne:

Ändamålet med denna stiftelse är att föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, och som själva tar hand om barnet, kan ansöka om bidrag till rekreation för barnet och/eller föräldrarna. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november. Ansökan görs i brevform, det finns ingen särskild ansökningsblankett. I brevet ska uppges namn och fullständiga personnummer på både barnet och en förälder. Även adress, telefonnummer samt syftet med ansökan ska uppges. Till ansökan ska bifogas kopia på läkarutlåtande eller något annat som bekräftar barnets diagnos. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

I detta fall räknas man som barn fram till den dag man fyller 18 år.

Henry och Hilly Erikssons stiftelse för drabbade av Parkinsons sjukdom

Ändamålet med denna stiftelse är att dela ut bidrag till drabbade av Parkinsons sjukdom. Beskriv i ansökan vad bidraget ska användas till. Till ansökan ska bifogas ett aktuellt intyg från vården (kurator, sjuksköterska eller läkare) som bekräftar diagnos, symtombild och behov av bidrag till omkostnader kopplade till sjukdomen, exempelvis rekreation eller andra aktiviteter, kostnader för vård och läkemedel. Ansökan görs i brevform, det finns ingen särskild ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november.
Nödvändiga uppgifter i ansökan är: 1) För- och efternamn 2) Personnummer 3) Adress 4) Telefonnummer. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

De övriga sociala fonderna är Samfond 1, 4 och 9 samt Särfond 44 Stiftelsen Hemgården.

Behörig att ansöka om bidrag ur dessa fonderna är personer som är folkbokförda/bosatta inom Örebro län.

  • Tre ansökningstillfällen per år med stoppdatum 31 mars, 31 maj och 31 oktober.
  • Man kan bli beviljad högst en gång per år och inte tätare än vartannat år. Beroende på antalet ansökningar och fördelningsbar summa så finns det inga garantier att ansökan blir beviljad.
  • Ansökan måste bestyrkas och skickas in av en kurator, eller annan sjukvårdspersonal,  anställd inom Region Örebro län för att vara giltig. Den som skickar in ansökan ska ha god kännedom om den sökande och den sökandes ekonomi. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.
  • En ansökan som skickas in enbart av en privatperson kommer inte att bli godkänd.
  • Handläggningstiden är omkring 2-3 veckor efter sista ansökningsdag. Man får ett brev hemskickat med besked om ansökan blev beviljad eller inte. Om ansökan blivit beviljad får man en utbetalning via Swedbank. Frågor om utbetalningen besvaras av Regionservice ekonomienhet Anna Wedberg 019-602 72 63, Helen Nilsson 019-602 70 09, Eva-Lena Skovlund 019-602 70 24 .

 

För patienter

Ansökningar till donationsstiftelser som vänder sig till patienter, både vuxna och barn, ska skickas till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent. Dessa donationsstiftelser kallas för de sociala fonderna.  Här finns information om de sociala fonderna och hur man ansöker.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Donationsstiftelser/Stiftelser-inom-hela-landstingsomradet/

Posted in Fonder & Stipendier.