Hjälpfonden i Södertälje

För behövande i Södertälje

Stiftelsen Hjälpfonden i Södertälje
Södertälje Kommun Kommunledningskontoret/redovisning
151 89 SÖDERTÄLJE

Den disponibla årliga avkastningen används enligt beslut av Södertälje kommun, dock inte för behov, vars tillgodoseende åvilar det allmänna.

Övergångsbestämmelser

1. Personer, som före sammanslagningar av fonder till Hjälpfonden i Södertälje erhållit årligt bidrag ur någon av fonderna, får fortsätta att uppbära detta under sin livstid.

2. Av H. Nyléns donationsfond för fattiga skall enligt avtal med kyrkogårdsförvaltningen i Södertälje församling visst belopp motsvarande gravvårdskostnader för all framtid i enlighet med donationsurkunden frångå.

3. Ur den disponibla avkastningen skall företräde ges åt f d anställda vid Näsby gård enligt föreskrifterna i Tisellska fonden samt företräde ges åt kostnaderna för skötseln för familjegraven enligt föreskrifterna för Torsten Amundssons gravfond, dock högst med så stort belopp som motsvarar respektive stiftelses andel av den totala avkastningen.

Posted in Dagens Tips.