Fond till yrkesutbildning för föräldralösa ungdomar

Stiftelsen Bernströms Barnfond

Stiftelsen Bernströms Barnfond
Garvar Lundins Gränd 7
Bernström
112 20 STOCKHOLM
08-254220

Att mottaga och bereda ett gott hem åt värnlösa barn, såväl gossar som flickor, som sakna kända föräldrar eller vilkas fader eller moder eller bådadera äro sådana att barnets skiljande från dem är önskvärt, samt att giva dessa barn en enkel uppfostran i sannt kristlig anda, och då barnen vuxit upp, lämna dem möjlighet till lämplig yrkesutbildning till dess de själva kunna förtjäna sitt uppehälle. Såvida grundbestämmelserna i donationen för stiftelsen ej kunna realiseras eller ock skulle anses mindre af behovet påkallade, då har styrelsen handlingsfrihet att efter samråd med sakkunnig inom barnavårdsområdet för hvarje år på nytt besluta till hvad ändamål afkastningen af donationsmedlen bör användas för att i bästa möjliga mån komma värnlösa barn till godo.

Posted in Fonder & Stipendier.