C. F. Lundströms Stiftelse

ÄNDAMÅL

Att genom bidrag från avkastningen av Stiftelsens fond till svenska medborgare:

1) främja vetenskaplig forskning

2) främja vård och uppfostran av barn

3) lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning, allt inom följande områden: sådana vetenskapliga forskningar och undersökningar, vilka kunna antagas bliva av väsentligt gagn för landets industri eller jordbruk, med dettas binäringar, såsom skogsskötsel, fruktodling o. dyl., dock icke till sådana företag, som utan synnerlig svårighet kunna finna förläggare utan Stiftelsens mellankomst; utförandet av nya företag eller understödjandet av redan befintliga sådana, som avse att gagna den arbetande befolkningen i ekonomiskt och moraliskt hänseende, såsom vård om barnen under föräldrarnas arbetstid, uppfostran av barn till fattiga föräldrar m.m.; beredande av undervisning och utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag genom arbetsstugor eller slöjdskolor för barn, yrkesskolor för hantverkslärlingar eller andra härmed besläktade anstalter, i vilka kan förvärvas skicklighet i och lust för arbete samt håg för ordning och ett gott uppförande.

Understöden härför få dock ej lämnas för att ensidigt och för någon längre tid gynna någon viss art av slöjd eller näring; utgivandet av populära skrifter, ej blott sådana, som behandla de i ovannämnda tre punkter angivna ämnen, utan även sådana i övrigt, som kunna verka till folkets uppfostran i en moralisk och sansat frisinnad anda samt befordra kärlek till fred, arbetsamhet, sparsamhet och nykterhet, varjämte understöd kan lämnas till anordnande av offentliga föreläsningar i samma syfte.

  C. F. Lundströms Stiftelse

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Box 6806

113 86 STOCKHOLM

08-54547700

 

Posted in Fonder & Stipendier.