Fonder & Stipendier del 2

Söderhamn

Namn

-Wennströmska minnesfonden-

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet.
Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

http://www.soderhamn.se/download/18.cd467d3134f21509c6800011722/1384395734896/Ans%C3%B6kningsblankett+2012.pdf

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Ändamål

Utdelningen sker till behövande äldre personer, vilka är bosatta inom Söderhamns församling.

Söderhamn

Namn

-Förre bagarmästare Oscar Zackeus och Gerda Erikssons fond-

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet.
Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

http://www.soderhamn.se/download/18.cd467d3134f21509c6800011722/1384395734896/Ans%C3%B6kningsblankett+2012.pdf

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Ändamål

Utdelningen sker till personer under 65 år bosatta inom Söderhamns församling och som på grund av sjukdom eller stor barnaskara är i behov av stöd.

Kungsbacka kommun

Namn

-TAGE LARSSONS STIFTELSE för behövande i Kungsbacka kommun-

sista ansökningsdag 30 april

Ansökningsblankett
http://www.kungsbacka.se/Global/Omsorg,%20st%C3%B6d%20och%20hj%C3%A4lp/Dokument/Familj,%20barn%20och%20unga/Tage%20Larssons%20stiftelse/Tage%20Larssons%20stiftelse%20-%20blankett.pdf

Kungsbacka kommun

Individ & Familjeomsorg

Box 10414

434 24 Kungsbacka

0300-83 40 00

individ.familjeomsorg@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se

Ändamål

För behövande i Kungsbacka kommun

Lund

Namn

-Bankdirektör Joh Th Perssons stiftelse-

Stiftelsen är grundad av bankdirektör Johan Theodor Persson. Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen i Sparbanken Öresund.

Ansökningstid: 15 april

Utdelas: Juni

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

http://www.sparbankenoresund.se/Documents/Stiftelser-ansokningsblankett/Ans%C3%B6kan%20stiftelser%20NY/Bankdirekt%C3%B6r%20Joh%20Th%20Perssons%20Stiftelse.pdf

Ansökan ställs till:

Bankdirektör Joh Th Perssons Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Ändamål

Utdelning till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund.

Kalmar

Namn

-Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond-

Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond

Röhällavägen 67 Bo Holmer
386 95 Färjestaden
0480-451489

Total förmögenhet : 22,073,348 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-kalmar-handlande-borgares-donationsfond/

Ändamål

Avkastningen skall företrädesvis användas till understöd åt behövande personer, vilka antingen sedan minst 5 år är eller har varit bosatta i Kalmar kommun och där ägnat sig åt handel eller industri eller är änkor, änklingar eller barn till sådana näringsidkare.

Även andra behövande personer med anknytning till Kalmar kan tillerkännas understöd.

Vidare skall avkastningen användas till stipendier, i första hand till unga mindre bemedlade personer från Kalmar län, företrädesvis Kalmar kommun, vilka ägnar sig åt handel eller industri och visat sig lämpliga för sådan verksamhet, och i andra hand till studerande vid högskolor eller akademier i Sverige, som har anknytning till kommunen eller länet i övrigt.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Härnösands kommun

Namn

-Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder-

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder
Ekonomikontoret Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND
0611-348060

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/apply/?company_id=64034

Stadshuset
Ekonomikontoret
Norra Kyrkogatan 3
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 – 34 80 00
ekonomikontoret@harnosand.se

Ändamål

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Ljungbyholm

Namn

-Stiftelsen Bäckerströmska fonden-

Prästvägen 1 Arby- Hagby församling
388 32 Ljungbyholm
0480-77 04 00

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-bckerstrmska-fonden/

Ändamål

Utdelning ur fonden skall ske i första hand till behövande i Hagby församling, i andra hand till behövande i Arby församling och i tredje hand till behövande i Halltorps och Voxtorps församlingar.

Härnösands kommun

Namn

-Stiftelsen syskonen Lindstedts minne-

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Stadshuset
Ekonomikontoret
Norra Kyrkogatan 3
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 – 34 80 00
ekonomikontoret@harnosand.se

Ändamål

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Kungälvs kommun

Namn

-Donationsfonder för personer boende i Kungälvs kommun-

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som skall få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.

Ansökan lämnas senast den 30 april.

Ansökningsblankett
http://www.kungalv.se/upload/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Fondans%C3%B6kan%202015.pdf

Kontakt för ansökningsblankett
Kundcenter, tel 0303 23 80 00

Adress:
Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 Kungälv

Ändamål

Sociala myndighetsnämnden förvaltar tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål för personer boende i Kungälvs kommun:

Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som skall få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.

Söderköpings kommun

Namn

-Stiftelsen Johan Forsemans donation till Drothems församling-

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
0121-18100

Total förmögenhet : 3,627,891 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-johan-forsemans-donation-till-drothems-frsamling/

Ändamål

Kungl Maj:t förordnar, att bidrag och stipendier skall utgå endast till behövande personer, som är hemmahörande i Söderköpings stad med företrädesrätt för dem som är eller har varit bosatta i Drothems församling.

Oskarshamns kommun

Namn

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.

Ändamål

-Oskarshamns omsorgssamfond-

Utdelningen skall komma invånarna i Oskarshamns kommun tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn.

-SJ Robacks donationsfond-

Utdelningen skall företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner.

-Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond-

Avkastningen från denna fond skall utdelas till hjälp åt hjärt- och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kommun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.

Ansökan om utdelning från fonderna skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras från Oskarshamns kommuns
Servicecenter 0491-880 00 eller hämtas på kommunens hemsida.

Ansökan skickas eller lämnas in senast den 15 april till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.

Märk kuvertet
”Fondmedel”.

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Från -Oskarshamns Omsorgssamfond-, -Ebba och Einar Nilssons Minnesfond- och -S J Robacks Donationsfond- går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven (se stadgar).

Ansökan ska ske på särskild blankett (http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/EA/Ans%C3%B6kan%20om%20fondmedel.pdf) och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april.

Märk kuvertet ”Fondmedel” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

-Gösta och Karin Hedströms donation-

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet skall gåvan användas för ”vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett (http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/EA/BLANKETT%20Ans%C3%B6kan%20om%20medel%20ur%20G%C3%B6sta%20och%20Karin%20Hedstr%C3%B6ms%20donation.pdf) och lämnas in senast den 31 augusti. Märk kuvertet: ”Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

-Sven och Karin Berg fond-

För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.
Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Mer information om fonden:
http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/EA/Fonden_Sven_och_Karin_Bergs_minnesfond%20%283.pdf

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett (http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/EA/Till%20direktionen%20f%C3%B6r%20fonden%20Sven%20och%20Karin%20Bergs%20minn1.pdf) och lämnas in senast 5 oktober 2014. Märk kuvertet: ” Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond” och skicka till:

Lisbeth Tille
Fighultsvägen 10
572 75 Figeholm

Linköping

Namn

-Stiftelsen Alfred och Ida Lönngrens fond-

Box 328 Danske Bank, Sverige Filial
581 03 LINKÖPING
013-316500

Total förmögenhet : 5,038,186 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-alfred-och-ida-lnngrens-fond/

Ändamål

Fonden skall för vård och förvaltning vara överlämnad till Östergötlands Enskilda Banks notariatavdelning i Linköping. Vård och underhåll av gravplats. Understöd åt mindre bemedlade inom Södra Unnaryds församling.

Ljusnarsbergs kommun

Namn

Ändamål

Den sökande och övriga ingående i ansökan skall vara folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla motivering till den sökandes behov av stöd utöver vad som åligger kommunen enligt lag.

Ansökan skall insändas till kommunen.

Ansökan kan göras under två perioder under ett kalenderår.
Första perioden är 1 februari -15 april, andra perioden är 1 september-15 november.

Beslutet i maj skall tas i beaktande av stundande skolavslutning och sommarlov, beslutet i november skall tas i beaktande av kommande julhelg.

Behövande i första hand omfatta familjer med minderåriga barn. Härmed avses i huvudsak de fall där den sökande är vårdnadshavare.

Utdelningens storlek skall utgå från principen att den sökande erhåller maximalt 2000 kronor och att utdelningen ökas med maximalt 1000 kronor per minderårigt barn som ingår i familjen.

Stiftelser

-Årets Ljusnarsbergare-

Vem kan söka?

Priset utdelas till den person eller personer vars arbete positivt bidragit till att utmärka Ljusnarsbergs kommun genom att vara goda förebilder och ambassadörer för kommunen.

Från och med 1 mars till den 30 april det kalenderår priset delas ut. Alla kommuninvånare i Ljusnarsbergs kommun har rätt att nominera pristagare.

Nomineringen skickas till kommunkansliet. Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Regler för Årets Ljusnarsbergare:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a13fb/1417339182696/Regler+f%C3%B6r+%C3%85rets+Ljusnarsbergare.pdf

-Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse-

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

Riktlinjer för utdelning, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a13fe/1417339217328/Riktlinjer+f%C3%B6r+utdelning+Ellyvor+och+Ove+Anderssons+Stiftelse.pdf

-Stiftelsen Stora Gården-

Vem kan söka?

Stiftelsen har till ändamål att utdela årliga stipendier till föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer. Stipendierna skall utdelas som en premie till någon eller några som i sitt arbete främjar bevarande av kulturmiljöer med anknytning till bergsbruket eller bedriver forskning kring bergsbruket, huvudsakligen inom förutvarande Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs bergslager.

Tiden för enskilda personers nomineringar är från den 1 mars till den 30 april det kalenderår stipendierna delas ut. Nominering från enskilda personer skall skriftligen insändas till kommunkansliet.Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Gällande stadgar, Stora Gården:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a1400/1417339226969/G%C3%A4llande+stadgar+f%C3%B6r+stiftelsen+Stora+G%C3%A5rden.pdf

Regler för stipendieutdelning, Stora Gården:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a1402/1417339241274/Regler+f%C3%B6r+stipendieutdelning+Stora+G%C3%A5rden.pdf

-Skolsamfond och socialsamfond-

Riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a1404/1417339256344/Riktlinjer+Ljusnarsbergs+kommuns+Skolsamfond.pdf

Riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond:
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a1406/1417339266188/Riktlinjer+Ljusnarsbergs+kommuns+Socialsamfond.pdf

Älvsborgs län

Namn

-Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond-

Stiftelseenheten Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG
031-630500

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-s-j-enanders-donationsfond/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att den behållna avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till förmån för allergipatienter bosatta inom landstingets södra sjukvårdsdistrikt (Älvsborgs län).

Flens kommun

Namn

-Flens samstiftelse 3-

-Flens samstiftelse 4-

-Flens samstiftelse 5-

-Flens samstiftelse 6-

-Canutus Gustavssons minnesstiftelse-

-Prins Wilhelms stipendiestiftelse-

- Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse-

-Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse-

-Nils Eriksson i Flenmo stiftelse-

-Anna Lundgrens testamente-

Ändamål

Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) från vilka kommunbor kan söka bidrag. .

Vem kan söka?

Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur stiftelserna.
Hur gör du för att söka?

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett:

http://www.flen.se/upload/Externt/Kommunledningsf%C3%B6rvaltningen/Ekonomi/Ans%C3%B6kan%20medel%20ur%20stiftelse_b.pdf

Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 13 april.

Skickas till:

Flens kommun
Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Stiftelser som förvaltas av Flens kommun:

-Canutus Gustafssons Minnesstiftelse-

Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första handpensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

-Flens samstiftelse 1-

Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

-Flens samstiftelse 2-

Pensionärer som bor på servicehus i Flen och Malmköping.
Stiftelsens syfte: Glädje och trevnad åt pensionärer i Flens stad och Malmköpings köping. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

-Flens samstiftelse 3-

Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

-Flens samstiftelse 4-

Till hjälp åt behövande i fd Mellösa kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel

-Flens samstiftelse 5-

Till hjälp åt behövande i Malmköpings köping.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

-Flens samstiftelse 6-

Till hjälp åt behövande i fd Bettna kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

-A P Söderbergs skolstiftelse-

Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

-Prins Wilhelms stipendiestiftelse-

Elever vid Stenhammarskolans högstadium.

Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flitBelöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands

-Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse-

Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

-Louise Falkenbergs Donation-

Servicehuset Kullagården i Bettna.

-Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse-

Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

-Nils Eriksson i Flenmo stiftelse-

Destinatärskrets(mottagare): Sjuka barn och åldringar i Flens Kommun, dock i första hand i Flenmo by.
Utan särskild ansökan.

Anna Lundgrens testamente

Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

-C G Dahlgrens stiftelse-

Destinatärskrets (mottagare): Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.

Bettna Magasinkassa

Stipendier till Elever i Flens Kommun som bedriver studier vid lantbruksskola eller motsvarande. Med företrädesrätt åt elever från Bettna. Egen styrelse beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

-Frida Gunilla Johanssons Minnesstiftelse-

Stiftelsens syfte: Att stödja att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

-Kuhlsta Skattegårds Donation -(Särskild styrelse)

Administration och upplysningar
Ekonomikontoret

Madeleine Eriksson
Tel: 0157-43 01 27

Therese Edeskans
Tel: 0157-43 01 22

Alingsås

Namn

Ändamål

-Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser-

Syfte: Avkastningen användes till stöd åt behövande barn, familjer, äldre och handikappade bosatta inom Alingsås kommun.Vem får söka: Barn, familjer, äldre och handikappade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Ansökningstid: Se annons i Alingsåskuriren.

Beslutande styrelse/ansökan skickas till: -

Socialnämnden
441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Marie-Louise Wramsby, telefon 0322-61 66 19

-Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks skolfond-

Syfte: Ekonomiskt stöd till studier för elever vid Alströmergymnasiet i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid Alströmergymnasiet.

Ansökningstid: Inför terminsavslutningen.

Beslutande styrelse: Styrelsen för Lisa och Max Klusendicks skolfond.

Ansökan skickas till: Ansökan lämnas till gymnasiets kuratorer inför terminsavslutningen.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 – 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.

-Stiftelsen Sven Lendahls stipendiefond-

Syfte: Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

Ansökningstid: April och november.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till:

Utbildningsnämnden
441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 – 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.

http://www.alingsas.se/fonder_stipendier

Norrköping

Namn

Ändamål

-Norrköpings Kontoristförenings fonder-

Sammanfattning av regler för beviljande av stipendier/bidrag

Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, som finns på Norrköpings Kontoristförenings hemsida, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna

a. Varje fond utgör en egen stiftelse.
A. Resestipendier
1. Edward Blomberghs donationsfond/kontantfond
Den som varit medlem i Norrköpings Kontoristförening under minst ett år kan sökaresestipendium för att förkovra sig i sitt yrke.
De viktigaste kraven är att sökanden är mantalsskriven i Norrköping eller i någon kommun som 1966 gränsade till Norrköpings stad, att sökanden fyllt 21 år och under 2 år arbetat i Norrköping på affärskontor eller motsvarande i merkantil verksamhet eller i bank.

Stipendieansökan kan avse alla språk, som kan vara av betydelse för sökandens arbete.
Studietiden är vanligen 2-3 veckor, men längre tid förekommer.

Kortare tid beviljas endast iundantagsfall. Hittills har stipendier beviljats för studier i engelska, tyska, franska, italienska spanska och ryska.

Stipendier beviljas med ett belopp som fördelats enligt den sökandes ansökan.

Utbetalning sker med huvuddelen av beloppet innan avresa och resten mot avlämnandeav reseberättelse och kursintyg. Sökt och beviljad kursnivå kan endast ändras efter särskilt beslut av styrelsen och pådärvid beslutade villkor. Stipendieresan skall äga rum inom ett år från beviljandet. Förlängning kan ske efter särskilt beslut.
Ansökan kan ske varje år efter att styrelsen utlyst stipendierna.

Detta brukar normalt infalla under mars/april. Kungörelse sker i Norrköpings Tidningar.

2. NKF:s egen stipendiefond

Fonden har samma regler som Blomberghs.
3. Torwald Ringstrands donationsfond

Samma som 1 ovan. Speciella villkor.
Inga medel finns att dela ut.
4. Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz’ donationsfond

Fonden utdelar stipendier till medlemmar för kurser i språk och merkantila ämnen inom Sverige. Begränsat utdelnings
utrymme. Kungörelse i mars/april.

B. Understödsfonder/bostadsbidrag
1. Iwan och Vera Larssons Donationsfond

Stiftelsen lämnar hyresbidrag till äldre behövande kontorister i Norrköping. Sökanden behöver ej vara medlem i föreningen. Ansökan i början av december varje år enligt närmare bestämmelser i kungörelse i Norrköpings Tidningar.

2. NKF:s understödsfond

Fonden utdelar tillfälligt understöd till medlem, som minst ett år varit medlem i föreningen.
Ansökan kan inges när som helst under året.

3. NKF:s änke- och pupillfond

Fonden utdelar understöd till avliden medlems hustru eller
barn eller annan avkomling,som varit beroende av den avlidne. Medlemskap krävs i tre år och bestående vid frånfället. Begränsade utdelningsmöjligheter.

4. Carl Gustaf Westerholms fond

Fonden beslutar om livsvariga bidrag till hjälpbehövande män. Medlemskap i föreningen krävs inte. Övertagen från Fabriksföreningen.

5. Fröken Maria Pehrsons donationsfond

Fonden lämnar bidrag till äldre kvinnliga medlemmar som blivit arbetslösa.
Ansökan ska lämnas in i december. Begränsade utdelningsmöjligheter.

http://www.kontoristforeningen.se/

Norrköpings Kontoristförening
Box 618
601 14 Norrköping

Östersund

Namn

Fonder och donationsstiftelser som förvaltas av Östersunds kommun

Ändamål

-Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov-

-Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov-

-Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov-

-Häradsskrivare E Livéns stiftelse-

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.Utdelning sker två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är 15 april respektive 15 oktober.

Ansökan insändes till:
Östersunds kommun
Häradsskrivare E Livéns stiftelse
Ekonomi&Finan
831 82 Östersund.

-Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse-

Understöd till i staden bosatta åldriga eller sjuka handlare och hantverkare.

Utdelning efter ansökan 1 gång/år. Styrelsen för stiftelsen.

Ansökan insändes till:
Östersunds kommun,
Ekonomi&Finans
831 82 Östersund.

-Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse-

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning 1 gång/år.

Ansökan insändes till:
Syskonen Jonssons stiftelse
Kommunkansliet
831 82 Östersund.

Blanketter finns på Östersunds kommuns hemsida

Tel: 063 14 30 00

Hela Landet

Namn

-Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd-

Ansökningsblanketten ska vara tillhanda senast den 3 augusti 2015.
Alla sökande till hjälpfonderna får skriftligt besked inom cirka 6 veckor efter ansökningstidens utgång.

Inga telefonbesked ges.

Ansökningsblankett kan beställas från Svensk sjuksköterskeförening,
08-412 24 01 alt 08-412 24 00

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförening fonder för ekonomiskt stöd

http://www.swenurse.se/Fonder-och-stipendier/

Ändamål

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.
Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.

Ekerö kommun

Namn

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur -Ulrika Jansdotters fond- och -Sociala samfonden-.

Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
– Sökandens namn
– Kontaktuppgifter och adress till sökanden
– Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
– Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.

Ändamål

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Mora kommun

Namn

Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun–politik/Fonder/

Ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

-Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn-
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

-Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond-
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

-Mait Erlands stiftelse-
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

-Lorichska stiftelsen-
Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

-Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond-
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Gotland

Namn

Sista ansökningsdag är 24 oktober.

Ansökningsblanketter och informationsblad kan hämtas på Gotlands kommuns hemsida. Ansökningsblankett skickas ut till alla som fick bidrag från stiftelsen förra året.

Ansökan Elsa Berglunds stiftelse
Ansökan Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Ansökan S A Pettersson stiftelse
Ansökan systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Information om Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse och S A Petterssons stiftelse
Information om Nanny och Dika Åkermans stiftelse

http://www.gotland.se/stiftelser

Ändamål

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser. De stiftelser som finns inom socialnämndens ansvarsområde är följande:

-Elsa Berglunds stiftelse-
-Gotlands kommuns sociala samstiftelse-
- S A Petterssons stiftelse-
-Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse-

Stiftelserna är avsedda för människor vars ekonomi endast räcker till det absolut nödvändigaste. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsblanketter via socialförvaltningen, telefon 0498-26 34 22, eller via serviceförvaltningen, telefon 0498-26 91 13.

-Elsa Berglunds stiftelse-
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

-Gotlands kommuns sociala samstiftelse-
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland. Från och med 2009 delas bidrag ut vid ett tillfälle per år, i juni.

-S A Petterssons stiftelse-
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas för att förbättra bostads- och boendestandarden för pensionärer folkbokförda och bosatta inom f.d. Lärbro kommun. Till Lärbro kommun hörde Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro socknar.

-Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse-
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Göteborg

Namn

-Anna Ahrenbergs stiftelse-

Box 1138 Claes Westerberg
436 23 ASKIM
031-280923

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/anna-ahrenbergs-stiftelse/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard. Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag.

Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

Norrköping

Namn

-Erik och Asta Sundins stiftelse-

Norrköpings Tidningar
601 83 NORRKÖPING
011-200221

Total förmögenhet : 2,433,858,000 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/erik-och-asta-sundins-stiftelse/

Ändamål

Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst avkastningen av dess kapital bereda understöd för behövande ålderstigna eller sjuka personer i Norrköpings stad.

Helsingborg

Namn

-Stiftelsen A. G. Sohlbergs och Maria Sohlbergs fond för pauvres honteux-

Box 1453 Helsingborgs Kyrkoförvaltning
251 14 Helsingborg
042-37 28 00

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-a-g-sohlbergs-och-maria-sohlbergs-fond-fr-pauvres-honteux/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att räntan på stiftelsens medel skall årligen utdelas till behövande, som sett bättre dagar (pauvres honteux).

Vänersborgs kommun

Namn

Ändamål

-Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse-

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter eller sammanslutningar av alkoholskadade personer (ex. länkförening).

Sökande ska vara bosatt i och förening ska vara verksam i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden januari till april och utdelning sker en gång per år.

Särskild blankett krävs. Ladda ner blanketten direkt från hemsidan , eller hämta den i kommunhusets information eller beställ den på tfn 0521-72 13 14 alt. 72 14 64.

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april.

http://www.vanersborg.se/download/18.582ddc2814b2780814273493/1429858629816/Ans%C3%B6kan+om+bidrag+ur+Dr+och+fru+Karl+Gram%C3%A9ns.pdf

-Ellen och Knut Petrés stiftelse-
Målgruppen för stiftelsen är behövande barn, kvinnor och pauvres honteux (fattiga som sett bättre dagar).

Du som söker ska vara bosatt i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden maj till september och utdelning sker en gång per år.

Ansökningsblankett finns att hämta i kommunhusets information, Sundsgatan 29, Vänersborg eller kan laddas ner här.

http://www.vanersborg.se/download/18.582ddc2814b2780814273459/1424701044250/Ans%C3%B6kan+Petr%C3%A9s.pdf

Vill du veta mer kan du ringa Anne Elfving tel; 0521-72 13 14,
72 14 64. Vill du e-posta är adressen anne.elfving@vanersborg.se

Välkommen med din ansökan senast 30 september.

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Umeå

Namn

Så här gör du för att söka stipendium

Fyll i ansökningsblanketten (finns också att ladda ner längst ner på den här sidan)

Bifoga aktuellt intyg från pågående utbildning som visar hittills avklarade studiepoäng eller hittills godkända studieresultat.

Bifoga personbevis som visar var du är skriven.
Personbevis beställer du hos Skattemyndigheten

Skicka ansökan till postadress:
Alma Jonssons stiftelse
Umeå pastorat
Box 525
901 10 Umeå

eller umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Sista ansökningsdag: 30 april

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Endast de sökanden som beviljas stipendium kommer att meddelas.

Stipendierna överlämnas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i slutet av maj månad.

Frågor?
Kontakta Anneli Brage på telefon 090-200 26 34 eller
umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Filer för nedladdning

Ansökan om stipendium från Alma Jonssons stiftelse

http://www.svenskakyrkan.se/umea/vem-var-alma-jonsson

Ändamål

Du som är student på heltid och bosatt i Umeå kan söka stipendium från -Alma Jonssons stiftelse-.

Enligt stadgarna i Alma Jonssons stiftelse delas stipendium ut till
”mindre bemedlade, studiebegåvade, nyktra och skötsamma studerande ungdomar, bosatta inom Umeå stads-, Ålidhems, Umeå Marias, Tegs, Umeå lands- och Tavelsjö församlingar, att av dem användas för vidareutbildning.”

Stipendiemottagaren
– får högst fylla 26 år under 2015
– måste studera på heltid
– kan endast beviljas stipendium en gång

Sökanden som är ideellt engagerade har prioriterats när stipendierna har fördelats de senaste åren.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige-

Institutioner och Stiftelser SEB Enskilda Banken
106 40 STOCKHOLM
08-763 50 00

Total förmögenhet : 43,861,410 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-ann-och-t-e-bjrlings-understdsfond-fr-sverige/

Björlings Understödsfond
Blomsterfonden har kontakt med eller förvaltar fonder.
En fond som hjälpt många,
är Stiftelsen Ann och T.E. Björlings
Understödsfond för Sverige. Makarna
Björling, som kom från Finland, instiftade
fonden 1953. Fonden skall lämna understöd åt
”behövande äldre, bildade personer,
företrädesvis sådana, vilka haft sin
inkomst på affärsmannabanan”. Totalt
betalar stiftelsen ut ca 500 000 kronor per år.
Ansökan skall göras skriftligt på särskild blankett.
Den får man av Harriet Fristedt, telefon 08-540 864 34
som administrerar alla ansökningar hos fonden.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond-
Anders Wiklund
Sågstigen 1
181 47 Lidingö

Total förmögenhet : 4,969,316 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-erik-stherstens-hjlpfond/

Ändamål

Ändamålet är att lämna bidrag åt behövande personer folkbokförda i Stockholm, särskilt inom arbetsklassen, samt dessutom att verka, i mån av tillgång, även för andra välgörande ändamål, synnerligast för behövande barns vård, uppfostran och skolgång.

Landskrona

Namn

-Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne-
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Total förmögenhet : 20,911,426 kr

Ansök om bidrag
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-carsten-herman-luhrs-och-carolina-helena-luhrs-minne/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att nio tiondelar av stiftelsens årliga avkastning skall varje den 6 juni, min moders födelsedag, i poster om högst en femtedels basbelopp, utdelas till behövande änkor eller ogifta döttrar efter borgare eller tjänstemän, som varit i Landskrona mantalsskrivna under minst tio år.

Hela Landet

Namn

-Svensk Tandräddning Stiftelse-

För att ansöka om bidrag använder du dig av ansökningsblanketten nedan.
För att vi ska kunna hantera din ansökan snabbast möjligt är det viktigt att du fyller i och bifogar samtliga uppgifter.

Ansökningsblankett Svensk Tandräddning>>
http://tandraddning.se/wp-content/uploads/2015/03/Ans%C3%B6kan-svensk-tandv%C3%A5rd1.pdf

För att styrelsen och dess specialistenhet ska kunna fatta beslut om ev. bidragsstöd så krävs det att samtliga dessa dokument bifogas ansökan;

– Intyg av hyresspecifikation
– Intyg från försäkringskassan (vid ev. bidrag)
– Intyg från kronofogden (vid ev. betalningskrav)
– Intyg från skatteverket (uppgifter om bidragssökandes årsinkomst)
– Journalanteckningar från tandläkare/läkare/psykolog
– Röntgenbilder (gärna på cd-skiva)
– Kostnadsförslag från tandläkare (ska vara baserat på Försäkringskassans referensprislista)

Ansökan skickas sedan till;

Svensk Tandräddning
Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda

Akut hjälp / hjälp med kostnadsförslag >>
http://tandraddning.se/om-oss/hur-soker-man-bidrag/akut-hjalp-hjalp-med-kostnadsforslag-och-rontgen/

http://tandraddning.se/om-oss/hur-soker-man-bidrag/

Ändamål

Bidrag till tandvård för personer med låg inkomst

Hela Landet

Namn

-Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse-.

Ansökan om stipendium skall göras på särskilt formulär och insändas till stiftelsen under adress: Box 34022, 100 26 Stockholm, under tiden 1 – 20 juni.

http://www.pontusnohresstiftelse.se/LinkClick.aspx?fileticket=6%2fKOGITuZuw%3d&tabid=67

Formulär kan hämtas från hemsidan från 15 april eller beställas hos stiftelsen, under samma adress.

Till ansökan om stipendium skall bifogas kopia av senaste skolbetyg (vårterminsbetyget), personbevis för studier samt kopia av båda föräldrarnas/styvföräldrars senaste slutskattebesked.*

Den som skall börja gymnasiet eller byter skola måste skicka in ett närvarointyg omedelbart efter höstterminens början.

Ansökan som ej är fullständig kan komma att lämnas utan åtgärd.

Utbetalning av tilldelade medel eller besked om stiftelsens beslut meddelas senast under november månad.

* Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden fyllt 18 år. Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

ANSÖKAN

1 – 20 juni

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Box 34022
100 26 Stockholm

info@pontusnohresstiftelse.se

Ändamål

stipendier till behövande unga personer som studerar på gymnasienivå.

Endast den som har godkända studieresultat kan få stipendium. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller för studier vid universitet och högskolor.
Den som fyllt 25 år kan inte heller få stipendium.

Norrköpings kommun

Namn

-Carl Johan Nelins stiftelse-

Ansökningsdatum: 30 april

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.
http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/carl-johan-nelins-stiftel/Carl-Johan-Nelins-stiftelse-df40.pdf

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Skåne

Namn

-Carl Jönssons Understödsstiftelse II-

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett.

Bidrag ges i år endast till personer, som är födda i Skåne och som bor i Skåne.

Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.

Ansökningstid 2015: 2 april – 18 maj.
Kontakta Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Stiftelsenamn: Carl Jönssons Understödsstiftelse II

c/o Adress: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser

Postnummer: 205 20

Ort: Malmö

Telefonnummer: 040-667 64 17

Telefontid: Vardagar 10.00-12.00

Kontaktperson: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö

Ansökningsblankett: gamla, sjuka eller funktionshindrade
http://carljonssons-stiftelser.se/understoedsstiftelse-ii/gamla-sjuka-eller-funktionshindrade/dokument

Ändamål

Carl Jönssons Understödsstiftelse II har till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning.

Behövande funktionshindrade av alla åldrar är berättigade till understöd. Stiftelsens avkastning får även användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.

Stockholm

Namn

-Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse-

Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning, det vill säga i praktiken avslås den omgående.

Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda.
Tänk på:
– Alla kopior utom slutskattebeskedet ska avse handlingar för 2015!
De får inte vara från 2014 eller ännu äldre!

– Vi får t ex ge bidrag till mat, kläder, hyra , medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel och liknande, vissa aktiviteter för barn osv.

-Antal barn samt andra boende i bostaden ska anges, alltså även inneboende eller sambo. Förklara gärna.
– Om ni är gifta eller sambo måste uppgifter för båda lämnas in.
– Skicka INTE originalhandlingar, för handlingarna återsänds inte.
– Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad, och inte i någon annan kommun.

Utan dessa papper får du avslag:
1.Intyg från din församlingsdiakon , eller motsvarande i annan frivilligorganisation, eller från sjukhuskurator.
Intyg från socialtjänsteman, familjebehandlare, kurator el dyl
kan vi inte använda oss av.

Intyget skall berätta hur länge du haft kontakt, samt lite
om din nuvarande situation och varför du hamnat i den.

2. Slutskattebesked för 2014 , samt 2015 års självdeklaration
– alla sidor (första sidan med rutor, sidan 1 samt sidan 4).
Totalt 3 olika sidor. OBS!

Skicka således inte in din ansökan innan du fått deklarationsblanketten från Skatteverket i början av april.
Istället för specifikationen sid 1 kan du begära ut
”Samtliga kontrolluppgifter”
från skattemyndigheten och sända till oss. OBS!
Ej ”Utdrag ur taxeringsuppgifter”
3.Kopior på alla inkomstuppgifter , dvs alla pengar du får in till ditt hushåll, även bidrag.
Dessa skall vara brutto= innan skatten är dragen. Dessutom skall det framgå hur mycket skatt du betalar.
4.Hyresavi – ej kontoutdrag, eller inbetalningstalongen utan en hel faktura/avi.
5.Personbevis för familj
– oavsett om du har familj eller ej. Alltså ej personbevis för fondansökan, stipendium ,
folkbokföringsadress etc.
Personbevis fås via Skatteverket.
Vill du ha större chans att få bidrag:
Skicka med kopior på följande fakturor
– ej kontoutdrag eller talonger för betalning utan hela fakturan.

1.Faktura på elkostnader, samt gas.
För el gärna även baksidan.
2.Faktura på hemförsäkring. OBS! enbart hemförsäkring får räknas som kostnad – ej olycksfall eller barn mm.
3.Avgift för facket samt a-kassa.
4.Avgift för barnomsorg/fritids eller hemtjänstkostnader.
5.Ev färdstjänstkostnad.
6.CSN-skulder.
7.Skulder hos kronofogden – ej andra fordringsägare.
Om barn över 18 år som bor hemma studerar på gymnasiet eller andra studier, var då noga med att ange detta och vad.
Annars tar vi för givet att barnet förvärvsarbetar och bidrar till hushållsinkomsten.
Glöm inte att ange medicin och sjukvårdskostnader på ansökan.

Skicka inte in fakturor för telefon, bredband, skulder, etc. Vi har ingen användning för dessa.
Vi tillämpar samma schablon belopp för en månad
som socialförvaltningen använder för telefon, teve, bredband etc.

När får du besked och pengar?
Stiftelsens beslut om tilldelning meddelas via brev
eller e-post i slutet av juni eller början av juli.
Vi kan inte lämna några besked per telefon.

Pengar betalas ut den 11 juli!

Ansökningstid
Vi tar emot ansökningar från
1 april 2015.

Ansökan ska finnas hos oss senast
måndag 4maj 2015!

ANSÖKAN
Sidan 1
http://www.matteus.org/info/nov09/Christensen%20Oscar%20o%20Matteus%202015%20blankett.pdf
Sidan 2
http://www.matteus.org/info/nov09/Christensen%20blankett%20sidan2.pdf
Du skickar din ansökan till adress:

Oscars församling

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Box 24 145

104 51 Stockholm

eller till

S:t Matteus församling

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Box 230 70

104 35 Stockholm

Ändamål

För behövande kvinnor, boende i Stockholms stad

Uddevalla

Namn

-Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla-

Du kan söka bidrag för att främja vård och uppfostran av barn eller understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn (ej fyllda 18 år) hemmahörande i Uddevalla. Även föreningar, skolor och andra sammanslutningar kan söka.

Ansökan görs via blankett som fylls i, sparas och skickas in.

Sista ansökningsdag 30 april. Pengarna utbetalas i maj varje år.
Kontakt

Agneta Johansson
0522-66 80 68

Ansökan skickas till
Agneta Johansson
Sörbo 102
451 93 Uddevalla

Mer information
http://www.uddevalla.se/download/18.a628fd214a4dd7629a56d94/1420696092689/Stiftelsen+Barnens+dag+ans%C3%B6kan.pdf

Ändamål

Du kan söka bidrag för att främja vård och uppfostran av barn eller understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn (ej fyllda 18 år) hemmahörande i Uddevalla.

Även föreningar, skolor och andra sammanslutningar kan söka.

Göteborg

Namn

-Broströmska Stiftelsen-

Kungsladugårdsgatan 23
41469 Göteborg
031-14 40 42

brostromska.stiftelsen@comhem.se

Ändamål

Är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post-, telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror.

Främst skall änkor eller sjöfarande ha företrädesfritt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.

Hela Landet

Namn

-Imber Nordin-Grips understödsfond-

Stipendier om totalt 5 000 kr till äldre författarinnor som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp. Ansökan skall sändas till:

Sveriges Författarförbund

Box 3157

103 63, Stockholm

http://www.forfattarforbundet.se/

Den ska vara kansliet tillhanda eller poststämplad senast den 20 maj. Någon särskild blankett finns inte. Kopia av den senaste slutgiltiga inkomstdeklarationen ska bifogas, även läkarintyg skall bifogas om sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Det är viktigt att lämna en redogörelse för behovet av ekonomiskt stöd.

Imber Nordin-Grip, född 15 november 1899 i Grundsunda socken i Västernorrland, död 24 augusti 1963 i Bollnäs, var en svensk författare.

Nordin-Grip disputerade 1934 för filosofie doktorsgraden på en avhandling om Erik Wennæsius. Hon var anställd vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Hennes mest omfattande verk är boken om Mellösa, Mellösa i Sörmland, folkminnen, utgiven postumt 1964.

Ändamål

Stipendier om totalt 5 000 kr till äldre författarinnor som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp.

Göteborg

Carl Johans församling

Namn

-Stiftelsen Mors Vila, en Reformationens jubileumsgåva-

Carl Johans församling

Carl Johans kyrkoplan 1
414 55 Göteborg
031-7319200

Stiftelsen har till ändamål att bereda vila och vederkvickelse åt behövande husmödrar inom Carl Johans församling i Göteborg.

Ulla Agneman
Diakon
Telefontid: Tisdag kl. 9.30-11.30. Besök efter överenskommelse
Direktnr: 031- 731 48 63
Mobilnr: 0737-738 748
E-post till Ulla Agneman

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att bereda vila och vederkvickelse åt behövande husmödrar inom Carl Johans församling i Göteborg.

Hela Landet

Namn

-Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd-

SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
106 40 STOCKHOLM

Stiftelsen förvaltas av SE-bankens stiftelseavdelning, och söks via en särskild blankett . Mer information: 08-763 72 20.

Ändamål

Delar ut pengar till före detta restauranganställda som har det svårt ekonomiskt.

Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.

Pengarna testamenterades av Ernst Davidson, son till Wilhelm Davidson som öppnade restaurang Hasselbacken i Stockholm i mitten av 1800-talet. Han arbetade inom restaurangbranschen i hela sitt liv och hade sett att folk slet ut sig i restaurangbranschen när det varken fanns ATP eller folkpension.

Man får inte ha en årsinkomst som överstiger 170 000 inklusive bidrag och inga tillgångar i bostäder eller kapital. Det delas årligen ut cirka 300 000 kronor till ungefär tjugo personer som har arbetat inom branschen. Det blir kanske 15 000 kronor var, som delas ut före midsommar och jul.

Hela Landet

Namn

-Gunnar Silléns stiftelse-

Bjarne Petri
Tomtebogatan 19, 4 tr
113 39 Stockholm
08-32 71 32

Ändamål

Avkastningen skall användas till bidrag till ungdomars utbildning – t ex till skol- eller universitetsutbildning i andra länder – eller till understöd åt behövande gamla eller sjuka. Bidragen eller understöden skall företrädesvis utgå till avkomlingar efter Johan Erik Petri (1798-1852).

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Fågelstensarvet Carl G. Andersson-

Stiftelsen Fågelstensarvet Carl G. Andersson
Stiftelseadministration GB32 Nordea Bank
405 09 Göteborg
031-7716005

Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att främja ungdoms fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Ändamålet skall verkställas sålunda, att stiftelsen utdelar stipendier och bidrag. Dessa bidrag är avsedda att bereda mottagaren undervisning och utbildning inom facken konst, konsthantverk, litteratur, teologi eller för utbildning till församlingssekreterare inom Svenska kyrkan Bidrag kan även utgå till vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.Tillägg till testamente: Till de i detta stycke upptagna grupper, som kunna tilldelas stipendier eller bidrag, må ytterligare läggas de som utbildas till lärare, musikstuderande samt elever vid folkhögskola, lantbruksskola m.fl. liknande utbildningsanstalter.

Stiftelsen skall genom lämplig annonsering eller på annat sätt infordra ansökningar om stipendier eller bidrag. På basis av sålunda inkomna ansökningar skall bestämmas vem eller vilka som må komma i åtnjutande av förmånen. Vederbörande, som kan vara man eller kvinna, skall ha varit bosatt och mantalsskriven helst i Lindome socken eller annars i Mölndals kommun.

Landskrona

Namn

Stiftelsen Anton och Anna Christenssons minnesfond
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Ändamål

Stiftelsens disponibla avkastning skall vid behov i lämpliga belopp utdelas till sjuka, fattiga personer, som hava hemortsrätt i Landskrona.

Örebro

Namn

-Stiftelsen Carl-August och Gerda Carléns minnesfond-

Box 300 50 Örebro kommun
701 35 ÖREBRO
019-21 11 11

Levin Petterssons Donationsfonds Stiftelse Logen 2867 Våxtorps Lycka

Bygatan
312 75 Våxtorp

0430-27083

Ändamål

Avkastningen av fonden skall användas såsom bidrag till uppfostran och vård av barn under 18 år bosatta inom Askers församling.

Öland

Öland och företrädesvis inom Repplinge socken

Namn

-Stiftelsen Drottning Victorias Understödsfond I-

http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/ansokan.4.292a62ce13848168ac53c45.html

Ändamål

Disponibel avkastning ska utdelas på Öland och företrädesvis inom Repplinge socken boende behövande personer.

Tibro och Skövde kommuner

Namn

-Stiftelsen Ove Larsson-

Viken Sjöbacka Leif Wik
543 94 TIBRO
0706-761476

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, som är mantalsskrivna i Tibro eller Skövde kommuner, skall kunna söka bidrag ur stiftelsen.

Beslutade bidrag skall användas till rekreation, resor och fritidsaktiviteter som stimulerar och bidrager till en aktiv och innehållsrik tillvaro för stödberättigad person och dennes eventuelle ledsagare.Av den årliga nettoavkastningen skall 10% läggas till stiftelsens kapital.Av den årliga nettoavkastningen får högst 5% användas till porto och övriga administrativa kostnader.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg-

HISTORIK

Stiftelsen bildades år 1849 med Göteborg som verksamhetsområde och med huvudändamålet ”att, genom lämpliga understöd, sörja derför, att de af den tjenande klassen, som af ålderdom eller obotliga krämpor betagits förmågan att fortfara i sitt tjenstekall och som genom välförhållande gjort sig deraf förtjente, varda för deras återstående dagar emot nöd och armod betryggade”.

Ett ytterligare ändamål var att ”hos ortens tjenstefolk, genom pennige-belöningar till sådane deribland, som utmärkt sig för sedlighet, ordning, arbetsflit, trohet och stadga, befrämja en gagnelig täflan i dessa dygders utöfning”.
ANSÖKAN

Styrelsen sammanträder tre gånger per år. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sker på särskild blankett som kan laddas ner till höger. För att en ansökan skall kunna behandlas bifogas följande uppgifter:

Personbevis
Beslut från Försäkringskassan om Ej begränsad sjukersättning (sjukpensionär)
Läkarintyg, i förekommande fall
Kopia av slutskattebesked – Sökande
Kopia av slutskattebesked – Make/sambo
Pensionsavi
Hyresavi
Bostadsbidrag
Handikappsersättning
Ekonomiskt bistånd
Annan pension ex: AMF, SPP, AFA, pensionsförsäkring

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.
Blankett för nedladdning

Blankett Ansökan

http://stiftelsenpensionsinrattningen.se/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som

1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom eller på grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter nytt arbete av enahanda slag ej stått att erhålla.

2. på heltid och i gemensam bostad under minst 15 år vårdat anhörig och som uppnått allmän pensionsålder.

3. varit anställda i familj mindre än 15 år men i övrigt uppfyller de under punkt 1 angivna förutsättningarna vartill kommer dels att de sökande skall visa sig vara i särskilt behov av understöd, dels att stiftelsens resurser förslår till ytterligare bidrag sedan kvalificerade sökande enligt punkterna 1 och 2 tillgodosetts.

4. varit verksamma under minst 15 år i vårdande yrke och som uppnått allmän pensionsålder eller i förtid slutat anställningen på grund av antingen sjukdom eller annan omständighet, varöver de själva inte kunnat råda, och som visar sig vara i behov av understöd enligt de definitioner, som styrelsen från tid till annan må fastställa.

Stiftelsens verksamhetsområde är Göteborgs kommun, dock att den, som haft anställning enligt punkt 1 men sedan utflyttat från kommunen, skall kunna uppbära pension eller bidrag.

Sökande av pension/bidrag, som innehaft anställning enligt punkt 1 har företräde framför övriga sökanden. Vidare har bland flera sökanden den företräde, som, under i övrigt lika omständigheter, har den längsta anställningstiden hos en och samma arbetsgivare och, under även i detta fall i övrigt lika omständigheter, den som har den längsta anställningstiden i Göteborg.

Under i övrigt lika omständigheter har kvinnliga sökanden företräde före manliga.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer-

Ansökningstid för stipendium är från 15 maj t o m 31 augusti inför det läsår för
vilket stipendiet söks.
Besked om vilka som erhåller stipendium lämnas i slutet av oktober månad.

Stipendieansökan

Ansök här! https://www.kjellbergska-flickskolans-donationer.se/applicantlogin/

Ansökan görs via ansökningsformuläret under perioden 15 maj – 31 augusti inför det läsår för vilket stipendiet söks.

Senaste datum för ansökan och komplettering är 31 augusti.

Endast ansökan via webbformuläret behandlas.

Åberopade handlingar ska vara inskannade.

Avgångsbetyg, antagningsbesked, studieresultat etc måste vara tydligt identifierbara och verifierbara.

Namn och personnummer måste finnas, liksom namnteckning från en annan person, som bekräftar uppgifternas giltighet.

Utdrag från STUDOK/LADOK, som kan kontrolleras via databas, är tillräckliga.

Utländska betyg ska vara översatta till engelska eller svenska.

Följ noga innevarande års instruktion för webbansökan.

Tänk på:

att du kan få stipendium högst tre gånger.
att du måste visa avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.
att avgångsbetyg måste innehålla skolan ort, annars måste avgångsbetyg vidimeras av person med kännedom om skolgången och dess ort.
att du måste visa att du är antagen till utbildning som varar minst ett läsår.
att du måste redovisa studieuppehåll och att du antagits/registrerats efter uppehållet.
att du måste visa studieresultat som är relevant för den utbildning som avses t o m vårterminen samma år som du lämnar in din ansökan.
att du som söker stipendium för andra eller tredje gången måste visa studieresultat från tidigare stipendieår.
att möjligheten att bli beviljad stipendium upphör året efter det att du fyllt 30 år.
att du måste lämna rätt mobiltelefonnummer inkl ev utlandsnummer, rätt e-postadress och ett giltigt svenskt bankkonto, för att stiftelsen ska kunna verkställa beslut om stipendium.
att du måste själv kontrollera att din ansökan har skapats och registrerats.
att du kan bli utloggad automatiskt från sidan om du varit inaktiv ett stund.
att din ansökan endast kan kontrolleras fram till 31 augusti.

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas via SMS och e-post i slutet av oktober.
Beslutet kan inte överklagas.
Om du byter nummer, adress, etc. efter 31 augusti, ber vi dig kontakta:

support@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

https://www.kjellbergska-flickskolans-donationer.se/stipendieansokan/

Ändamål

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg.
Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat.
Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.

Dals-Eds kommun

Namn

-Stiftelsen Ester och Carl Janssons fond-

Dals-Eds församling
Storgatan 30
668 30 ED
0534-10070

Ekonomi
Eivor Johansson
0534-101 65

eivor.m.johansson@svenskakyrkan.se​

Reception
Elisabeth Bäck
0534-100 70
dals-eds.forsamling@svenskakyrkan.se

Ändamål

Avkastningen skall fördelas årligen genom julgåvor till gamla, ensamstående och ensamboende inom Dals Eds kommun.

Karlstads kommun

Namn

-Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne-

Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD

Ändamål

Ändamål enligt testamente den 17 september 1931″I staden Karlstad skall byggas ett särskilt för ändamålet avpassat ålderdomshem till beredande av bostad mot billig hyra åt ensamma, obemedlade, äldre fruntimmer, företrädesvis sådana, som sett bättre dagar.

”Minnet” får ej byggas i ”Funkis” utan i enkel Herrgårdsstil av sten.För hemmets framtida underhåll bör avsättas ett belopp av Tiotusen /10.000/ kronor, varpå räntan och överskott av hyresmedel även torde reserveras för samma ändamål.

”Ändamål permuterat genom beslut av Kammarkollegiet 1989-06-16 Fondens avkastning, sedan 10 % lagts till kapitalet, skall delas ut som bidrag till boendekostnader för ensamma, obemedlade äldre kvinnor, boende inom det område, som vid donationstillfället utgjorde Karlstads stad, d v s nuvarande Karlstads Domkyrkoförsamling och Norrstrands församling.

Linköping

Namn

-Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse-

Linköpings domkyrkoförsamling
Box 2037
580 02 Linköping
013-205050

Diakoniexpeditionen
Ågatan 40
Telefon: 013- 20 50 54, 20 50 55

Gamla Domprostgården
Storgatan 47
Telefon: 013-20 50 66

Tomaskyrkan
Rekrytgatan 1
Telefon: 013-20 50 72

Ändamål

Två tredjedelar av återstående avkastning skall användas till befrämjande av söndagsskoleverksamheten i Domkyrkoförsamlingen och en tredjedel användas till hjälp åt behövande, gamla människor, huvudsakligen pauvres honteux, och särskilt till sådana som uppnått 60 års ålder men ännu inte erhållit folkpension.

Hela Landet

Namn

-Johanniterorden i Sverige-

ANSÖKNINGSTID 15 MAJ – 15 AUGUSTI

Ansökan om bidrag görs på blankett som kan laddas ner 15 MAJ – 15 AUGUSTI från denna hemsida, se Blanketter. Alternativt kan blankett beställas 15 MAJ – 15 AUGUSTI från Ordens kansli på tfn

08-664 40 20. De skall fyllas i enligt enkla anvisningar.
Ansökningar skall undertecknas och skickas till den lokala organisation som finns angiven på blanketten.

http://johanniterorden.se/hjalpverksamheten/blanketter/

Johanniterorden i Sverige

Box 24 172

104 51

STOCKHOLM

SWEDEN

Ändamål

Av tradition hjälper orden gamla, sjuka och nödlidande, såväl i direkt förbindelse med den behövande som indirekt genom olika organisationer. Orden satsar årligen ungefär 1/3 av avkastningen på olika projekt som berör åldringsvård, vård i livets slutskede, demenssjukdomar mm. Huvudsakligen sker hjälpen i Sverige, men Orden stöder även nödställda i utlandet, t.ex. ett ögonsjukhus i Jerusalem.

Hela Landet

Namn

-Kvinnliga Kontoristföreningen-

KKFs kansli

Fleminggatan 77, 5 tr.
112 33 Stockholm

Telefonnummer: 08 – 652 16 20
E-post: kansli@kkf.se

Expedition öppettider
Torsdagar kl 11.00 – 15.00

Ändamål

-Stiftelsen Anna Grundels Donationsfond-
Avkastningen av denna fond skall, sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, om möjligt årligen utdelas som understöd till sjuka eller behövande kvinnliga kontorister, med företräde för sådana som lida av hjärt- eller gallsjukdom eller av kräftsjukdom.

-Stiftelsen Systrarna Asps Donationsfond-
För hjälp till behövande sjuka eller ålderstigna ensamstående kvinnor, som äro i behov av vård eller annan ekonomisk hjälp med företräde för medlemmar i Kvinnliga Kontoristföreningen.

-Stiftelsen Sigrid Hallmans Donationsfond-
När fonden uppgår till Kr. 10.000:- skall avkastningen användas till semesterbidrag åt föreningsmedlemmar.

-Stiftelsen Axel Jacobssons Fond-

Avkastningen av kapitalet skall årligen utbetalas som understöd åt äldre välmeriterade behövande kvinnliga kontorister, som på grund av åldersskäl fått sluta sina anställningar utan att av sin arbetsgivare erhålla erforderlig pension.

-Stiftelsen Emy Ströms Minnesfond-
Avkastningen av fondens medel är avsedd att utdelas till verkligt behövande kontorister, som av hälso- eller åldersskäl kommit i nödläge.

-Stiftelsen Olga och Lisa Jonssons Minnesfond-
Stiftelsen har till ändamål att bereda pensionärer inom Kvinnliga Kontoristföreningen hjälp och glädje.

-Stiftelsen Syster Marys Hjälpfond-
Till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén i Stockholm skall utbetalas Fyrahundra /400:-/ kronor för att av Frälsningsarmén användas för att möjliggöra för behövande äldre eller sjuka kvinnor i Stockholm att på sommaren få komma ut på utflykter till landet eller att få komma dit för någon tids vistelse. Beloppet får ej användas för understöd, som det åligger stat eller kommun att lämna. Återstående avkastning skall användas för att möjliggöra att behövande äldre eller sjuka medlemmar i föreningen erhålla behövlig landsvistelse t.ex. å rekreationshem, som

Hela Landet

Namn

-Hambergska Stiftelsen-

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM

Ändamål

De som kan söka är:
Ekonomiskt bidrag kan utgå till barn under 18 år, såväl till enskilda som till barn/ungdomsverksamhet.

Ansökningsperiod:
1 januari – 15 april, skriftligt besked lämnas i juni
1 augusti – 15 november, skriftligt besked lämnas i december

Ladda ner mer information och ansökan (pdf, nytt fönster)
Personuppgiftslagen

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/a_spara_och_placera_hambergska_stiftelsen/$file/hambergskastiftelsen.pdf

Arvika

Namn

-Arvika kommuns sociala samfonder-

Socialtjänsten

671 81 Arvika
Besöksadress Fabriksg 5

Socialtjänstens reception
Tfn 0570-814 01
Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30

Mer information

Blankett Ansökan om fondmedelPDF (pdf, 133.4 kB)
http://www.arvika.se/download/18.333e7bbb13e4a3b97ab1a92/1369139127899/Anso%CC%88kan+om+fondmedel.pdf
Blankett Ansökan om medel ur gymnasieskolans samfondPDF (pdf, 108.2 kB)
http://www.arvika.se/download/18.1839ca87124523f23f680002405/1339234849498/Ans%C3%B6kan+gymnasieskolans+samfond.pdf

Ändamål

Kommunen förvaltar ett antal stiftelser – fonder – där Kommunstyrelsen är styrelse och ytterst ansvarig för beslut om utdelning. Styrelsen har i de flesta fall delegerat beslutanderätten vad gäller utdelning av medel.
Stiftelser där allmänheten kan söka

Social Samfond nr 1 kan sökas av personer bosatta inom Arvika kommun.
Petter och Olga Anderssons fond kan sökas av personer bosatta inom Gunnarskog.

Prövning av ansökan sker två gånger/år (juni och december). Ansökningsblanketten lämnas in till Socialtjänstens reception eller skickas till 40. Socialtjänsten, Fonder, 671 81 Arvika. Enhetscheferna för Enheten för ekonomiskt bistånd och för Barn- och familjeenheten inom verksamhetsområdet Lärande och stöd är delegerade att fatta beslut om utdelning.
Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1 har bildats genom sammanslagning av olika fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde före sammanläggningen samt stadgar.

Samfondens ändamål är att bistå barn och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte ska tillgodose genom utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning kommande år. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun i enlighet med ändamålsbeskrivning.

Medel ur fonden delas vanligtvis ut vid två tillfällen per år, inför skolavslutningen i juni och inför julhelgen i december. Annonsering om möjligheten för enskilda Arvikabor att ansöka om bidrag görs i lokalpressen. Den enskilde ska i sin ansökan redogöra för sin sociala och ekonomiska situation. I första hand beviljas bidrag till barn i familjer med låga inkomster samt till sjuka och handikappade med särskilda behov som inte kan täckas med allmänna medel.
Stiftelsen Petter och Olga Anderssons fond

Stiftelsen bildades 1963 då makarna Petter och Olga Andersson överlät sin fasta egendom som gåva till dåvarande Gunnarskogs socialnämnd, som numera ingår i Arvika kommun.

Stiftelsens ändamål är att bistå barn och ungdomar, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till personer bosatta inom före detta Gunnarskogs kommun.
Stiftelser där skolelever kan söka

Gymnasieskolans samfond

För att kunna söka måste skoleleven vara inskriven på gymnasieskolan i Arvika kommun. För mer information om fonden kan du kontakta någon av rektorerna på Solberga- eller Taserudsgymnasiet. Du ansöker skriftligt via en särskild ansökningsblankett som du lämnar in till rektor.

Hela Landet

Namn

-Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse-

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Ändamål

För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta. Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen, villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år.

Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös, utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter, bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.

Örebro

Namn

-Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond-

Bernt Åkesson
Gesällvägen 10
703 56 ÖREBRO
019-150709

-

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt kollegor, vilka uppfyllt i stiftelseförordnandet § 2 stadgade bestämmelser, därest vederbörande råkat i ekonomiskt trångmål. Berättigade till hjälp på lika grunder äro kollegas efterlämnade maka (make) och oförsörjda barn.

Örebro

Namn

-Bruksägare Thore Lindbergs Stiftelse Hemgården-

Box 1613 Örebro läns landsting
701 16 ÖREBRO
019-6027350

Handläggare

Anita Ohlson
Telefon 019-602 72 64

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller annars personer som kan ha behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastats skall ha företräde vid utdelning av bidrag. En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och resterade del ska utbetalas som bidrag.
Thore Lindbergs stiftelse

Bidrag till sjuka och ålderstigna.

Medel ur denna fond kan endast sökas via kurator anställd inom Region Örebro län.

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller andra personer som kan vara behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastas skall ha företräde vid utdelning.

Lund

Namn

Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond

Telefon: 046-32 05 00
E-post: stiftelsen.lunds.djurskyddsfond@hotmail.se

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bevilja anslag till sådan verksamhet eller forskning som avser ett effektivt tillvaratagande av djurens rätt ävensom deras ändamålsenliga vård och skydd, att lämna ekonomiskt bidrag till föreningar eller enskilda – med företrädesrätt för föreningar och enskilda inom Lunds kommun – som bedriver en klart dokumenterad djurskyddsverksamhet, samt att lämna ekonomiskt bidrag till tryckning och spridning av tidskrifter och annat tryck som främjar djurskydd.

Uppsala och Enköping

Namn

Elsa och Signe Asplunds stiftelse
Box 602 Landstinget i Uppsala län
751 25 UPPSALA
018-176000

Ändamål

Till hjälp och bidrag åt behövande sjuka och åldringar inom södra delen av länet inklusive Enköpings stad motsvarande länslasarettets i Enköping verksamhetsområde.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Maria Lindgrens Understödsfond för familjer med minderåriga barn-

Föreningen FVO
Köpmangatan 15 IIII
111 31 STOCKHOLM
08-4115439

http://www.foreningenfvo.se/

Ändamål

Avkastningen skall användas till bidrag för självhjälp åt familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och vilka genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke behöva anlita den offentliga fattigvården.

Hela Landet

Namn

-Diemers fond-

Fondförvaltare:
Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm

08-440 88 60

http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningsdelegationen–Prioriteringskommitten-/Valgorenhetsfonder/

Ändamål

Understöd för en tids vistelse i Aachen eller svensk badort, ansluten till svenska kurortersförening.
Bidrag ges även till ”solen” tex. Mallorca

Diemers fond är öppen för alla sjuka att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Hela Landet

Namn

-Ernst Westerlunds stiftelse ”Fjällvinden”-

-Ernst Westerlunds stiftelse-
Box 602 Landstinget i Uppsala län
751 25 UPPSALA
018-176000

Handelsbanken
Box 45
751 03 Uppsala

Ändamål

Att som hjälp till sjukvårdsavgifternas erläggande av någon eller några till främmande län hörande men på Sjukhuset i Enköping liggande sjuklingar samt som pension åt sjuksköterskor som under sin tjänst härstädes vare sig genom ålder eller sjukdom blivit oförmögna till vidare tjänstgöring.

Stiftelsen Doktor Ernst Westerlunds minnesfond ”Fjällvinden”

Är en fond man kan söka bidrag ifrån till en vistelse på fjällort [som man är i behov av] Bidrag lämna till personer med psykiska besvär och handikapp. Ingen speciell blankett, insändes brev när som helst under året, styrelsen sammanträder två ggr per år, juni och december, medsänd läkarintyg eller kuratorsintyg. Tex: att man behöver komma sig bort, vila upp sig eller nått sånt till en fjällort.

Boxholm, Mjölby

Namn

-Stiftelsen samfonden i Åsbo församling-
Storgatan 25 F Ekeby kyrkliga samfällighet
590 11 Boxholm
0142-52550

Pastorsexpeditionen

Besöksadress: Axel träffs gata 4 Mjölby
Postadress: Axel träffs gata 4, 595 41 Mjölby.
Telefon: 0142-552 00.

epost:mailto:folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Ändamål

Stiftelsens avkastning ska användas för utdelning till behövande inom respektive församlingar.

Malmö

S:t Petri Församling

Namn

-Stiftelsen Bertha och Ivar Dorns donationsfond-

S:t Petri Församling
Själbodgatan 4a
211 35 MALMÖ

www.slottsstaden.com/forsamlingen

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att av den årliga ränteavkastningen skall fem (5) procent läggas till fonden samt resterande nittiofem (95) procent av församlingens kyrkoråd, efter förslag av församlingens präster, utdelas till behövande, i första hand ålderstigna personer inom Slottsstadens församling.

Malmö, Lund

Namn

-Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande-

Utdelning i december.
Söks genom Malmö Nation, Lunds universitet, 046-12 78 20.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Stipendier-for-vuxna.html

Ändamål

Till studerande vid Lunds universitet, vilka gjort sig kända för god flit och god vandel. Bidragen skall delas ut årligen i tre på varandra följande år om inte ekonomin förbättrats. Den sökande måste ha gått på gymnasieskola i Malmö och vara medlem i Malmö Nation när ansökan görs.

Umeå

Sökanden ska vara bosatt i Umeå Maria församling, Umeå stadsförsamling eller Ålidhems församling.

Namn

-Stiftelsen Samfonden-

Ansökan kan ske under hela året. Ansökningarna handläggs av församlingsrådet i respektive församling.

Fyll i ansökan och skicka den till

Umeå pastorat
Box 521
901 10 Umeå

eller till umea.pastorat@svenskakyrkan.se
Filer för nedladdning

Ansökan till Samfonden
http://www.svenskakyrkan.se/umea/stiftelsen-samfonden

Ändamål

Ansökningar om bidrag till lägeravgifter eller annan social aktivitet för barn, ungdomar och enskilda med funktionshinder eller långtidssjukskrivning kan göras till Samfonden.

Sökanden ska vara bosatt i Umeå Maria församling, Umeå stadsförsamling eller Ålidhems församling.

Malmö

Namn

-Direktör Albert Påhlssons Stiftelse för välgörenhet-

Ansökan om bidrag till välgörenhet sänds i fyra exemplar senast den 30 september till stiftelsens sekreterare advokat Lars Andersson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö, tel 040‑20 08 50, e-post: advokaterna@lapartners.se. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.

http://www.pahlssonsstiftelse.se/

Ändamål

Främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten bör ha anknytning till Malmöområdet.

Nybro

och efter beprövande även närmaste Nybrobygd.

Namn

-Ida och Sture Ljungdahls stiftelse för gamla och sjuka-

S Sävsjö 423 Ulla Blomqvist
382 94 NYBRO
0733-803925

Hjälp och stöd åt gamla och sjuka inom Nybro stad och efter beprövande även närmaste Nybrobygd.

Ändamål

Hjälp och stöd åt gamla och sjuka inom Nybro stad och efter beprövande även närmaste Nybrobygd.

Helsingborgs Kommun

Namn

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux
Posted on 2 maj, 2015

Henry Dunker föddes 1870 i Esbjerg i Danmark där hans far Johan Dunker, tysk till ursprunget, var hamningenjör. Modern Henriette var danska. 1872 flyttade familjen till Helsingborg när fadern engagerades för att bygga ut hamnen.

-Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux-

I flera år hade Johan Dunker funderat på att starta en svensk gummiindustri för tillverkning av gummigaloscher, något som borde vara lönsamt i vårt regniga och slaskiga klimat. Och 1890 beslutade han och några penningstarka helsingborgare att bilda Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag. Fabriken började byggas 1891.

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux
Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet, hjälpa mindre bemedlade att anskaffa och förhyra en tillfredsställande bostad. Bidraget får bestämmas med hänsyn till sökandes ekonomiska omständigheter, fondens årliga tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra en verklig hjälp.
.

Göteborg

Carl Johans församling

Namn

-Stiftelsen Mors Vila, en Reformationens jubileumsgåva-

Carl Johans kyrkoplan 1 Carl Johans församling
414 55 Göteborg
031-7319200

Diakon
Ulla Agneman
Telefontid: Tisdag kl. 9.30-11.30. Besök efter överenskommelse
Direktnr: 031- 731 48 63
Mobilnr: 0737-738 748

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att bereda vila och vederkvickelse åt behövande husmödrar inom Carl Johans församling i Göteborg.

Västernorrlands län

Namn

-Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond-
Box 89 Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Ändamål

Att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Årjängs kommun

Namn

-Stiftelsen Årjängs kommuns samfond-

Box 906 Årjängs kommun
672 29 ÅRJÄNG
0573-14100

E-post: kommun@arjang.se
Telefon till växel: 0573-141 00
Fax: 0573-127 40
Boxadress: Box 906
Besöksadress: Storgatan 66
Postadress: 672 29 ÅRJÄNG

Ändamål

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för behövande inom kommunen.
Samfondens avkastning skall i första hand användas för att vårda grav enligt de bestämmelser som gäller för Anna-Lisa och Augusta Bryntessons donationsfond, dock högst med ett belopp som motsvarar Anna-Lisa och Augusta Bryntessons donationsfonds andel av samfondens totala avkastning.

Personer som är släktingar till Aron Ekelund skall ha företräde till samfondens avkastning enligt bestämmelserna för Aron Ekelunds donationsfond, dock högst med så stort belopp som motsvarar Aron Ekelunds donationfonds andel av samfondens totala avkastning.

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid utdelning av den disponibla avkastningen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Wilhelm Josephsons Stipendiefond-

S-E Banken Stiftelseförvaltning
106 40 STOCKHOLM
08-7637151

Ändamålet är att främja ungdoms utbildning på det sätt, att årligen utdela ett eller flera stipendier till studerande vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendium får dock tilldelas högst tre studerande vid varje utdelningstillfälle. Samma stipendiat må tilldelas stipendium vid flera tillfällen.

Ändamål

Ändamålet är att främja ungdoms utbildning på det sätt, att årligen utdela ett eller flera stipendier till studerande vid Handelshögskolan i Stockholm.

Stipendium får dock tilldelas högst tre studerande vid varje utdelningstillfälle. Samma stipendiat må tilldelas stipendium vid flera tillfällen.

Uppsala

Namn

-Stiftelsen till understöd för Pauvres Honteux i Uppsala-

Box 15135
750 15 UPPSALA
073-9806500

Swedbanken

Anders Larsson

753 80 Uppsala

tel: 018-173555

Ändamål

Ändamål: Att i mån av tillgångarna understödja sådana inom Uppsala boende ståndspersoner, särdeles av kvinnokönet, som tryckta av fattigdom i förening med sjuklighet eller ålderdomsbräckligheter likväl icke finna för sig tillständigt att genom allmosors begärande av den allmänna fattigvården förskaffa sig ett behövligt underhåll.