Västerås stads donationsfonder

Västerås stad förvaltar donationsfonderna

  • sista ansökningsdag på våren är 15 april.
  • sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så här gör du

 

Utsikt över Mälaren med bryggan vid Löga strand i förgrunden

 

Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökanWord

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Servicepartner
721 87 Västerås
Telefonnummer: 021-39 13 82

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html

Sjuk med CSN

Om du blir sjuk

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre.

Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

Villkor

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste

  • Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod
  • du vara helt oförmögen att studera
  • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Det här behöver du göra

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna hela sjukperioden.

Försäkringskassans webbplats (studerande)

Trygghetsregler

När du får studiemedel under sjukdom

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

Trygghetsregler vid sjukdom

Sjuk vid terminsstart

Om du har fått ett beslut om att du får studiemedel, men är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN. Blanketten hittar du i menyn till höger under Lästips & blanketter. För att få din första utbetalning måste du även vara antagen på den kurs eller det program du ska läsa.

Studerande får behålla studiemedlen vid sjukdom

Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående.

De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar vi inte som använda. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när vi prövar studieresultaten.

Studiemedel vid sjukdom

För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom.

Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen.

Studiemedel vid vård av sjukt barn

Den studerande får behålla studiemedlen om han eller hon helt avstår från att studera för att ta hand om ett barn under 12 år. Som vård av barn räknas också de dagar som pappan eller barnets andra förälder är ledig vid sitt barns födelse. Även enstaka dagar då den studerande vårdar barn kan påverka kravet på studieresultat. Det är därför viktigt att alltid anmäla vård av barn.

Den studerande ska anmäla vård av sjukt barn till CSN. Det går att göra via telefon eller e-post.

Studiemedel vid vård av närstående

Den studerande kan ha rätt att behålla studiemedlen när du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående i Sverige, i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Närstående behöver inte vara en släkting. Det kan även vara en vän som väljer att ha den studerande som vårdare.

Den studerande ska anmäla vård av närstående till CSN. Det går att göra via telefon eller genom att skicka in en blankett.

Merkostnadslånet kan påverkas

Vissa studerande har merkostnadslån, exempelvis för resor eller dubbel bosättning. Om den studerande är borta en längre tid på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn eller närstående, kan merkostnadslånet påverkas.

Avskrivning av lån

Lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Det innebär att en studerande som är sjuk eller vårdar barn eller närstående i mer än 30 dagar, inte alltid behöver betala tillbaka de pengar han eller hon fått från och med dag 31.

De veckor som du får studiemedel under sjukdom räknar CSN inte in i det totala antalet veckor som du har utnyttjat studiemedel.

Läs mer

När du eller närstående blir sjuk (högskola)

När du eller närstående blir sjuk (komvux, folkhögskola, gymnasium)

När du eller närstående blir sjuk (övriga utbildningar)

När du eller närstående blir sjuk (studerande utomlands)

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/nyhetsbrev/arkiv/2.1241/1.12198

En bra länk för studerande som drabbats av cancer

http://www.ungcancer.se/ung-vuxen-cancerdrabbad/myndighetsguider/csn-guide-for-dig-som-ar-sjuk

Deklarationen öppnar den 22 mars

Den 22 mars 2016 öppnar Inkomstdeklaration 1 2016 (inkomstår 2015) och då kan de flesta med E-legitimation se om det blir pengar tillbaka eller inte!

Viktiga datum att hålla reda på:

22 mars: Då kan du gå in på Skatteverkets hemsida och se din deklaration. Det går bra att börja deklarera redan då

15 april: Pappersdeklarationen kommer i brevlådan

2 maj: Sista dagen att lämna in deklarationen

6 juni: De som deklarerar elektroniskt, har anmält ett konto hos Skatteverket och ska få pengar tillbaka har stor chans att få in pengarna på kontot från och med måndagen den 6 juni

https://www.skatteverket.se/privat/deklaration2016.4.2b543913a42158acf800013508.html

Stiftelsen Suellska donationen

Fond för änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare

 

Stiftelsen Suellska donationen

Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen ha till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

http://www.u3363646.fsdata.se/carolinewijkwp/?p=91

Ansökan på särskild blankett senast 15 maj
Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem
c/o Marianne Håkansson
Mattssonsliden 8
41418 Göteborg
031-204338

 

Entré

CAROLINE WIJK

Född i London 1870 avled i Göteborg 1918.

Caroline var dotter till Eleonore och James J son Dickson (2:1). Modern var född Willerding och Caroline växte upp på Överås I Örgryte församling nära Göteborg. (se bilder på väggen i salongen)

Caroline gifte sig 1870 med Olof Wijk d.y. Carolines svärmor var den ryktbara ”blåögda” som Esaias Tegnér svärmade för.

Caroline och Olof fick tre barn. Olof Olofson, Hjalmar och Ella, gift von Rosen. Olof dog endast 25 år gammal under studier i Uppsala.

Detta föranledde Caroline att donera 700 000 kronor till ett konserthus I Göteborg. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad. I konserthusets foyer står en vacker byst av Caroline.

Olof Wijk d.y. var en framstående kommunal- och riksdagspolitiker. Makarna tillbringade stora delar av åren 1867-90 i Stockholm och var kända för sin elegans och frikostighet. Olof var nära vän till Oscar II.

I Göteborg bodde familjen i eget hus vid Lilla Torget 1. ( Fiskekrogen). Huset byggs nu om till bostäder i regi Wallenstam som ägare. Se bilder

Wijks hade två våningar kontor, 2 våningar bostad varav en del beboddes av svärmor, den blåögda.

I huset föddes tanken på Caroline Wijks sjuksköterskehem. Caroline hyrde en privat sköterska till sin sjuka kokerska. Sköterskan berättade om svårigheter att ordna bostad efter pensioneringen m.m. (sköterskorna fick inte vara gifta och bodde alla inom sjukhuset under tjänstgöringstiden). Huset uppfördes under åren 1915 -1919 och var färdigt strax efter Caroline avled.

Rickard Eklunds Stiftelse

Rickard Eklunds Stiftelse

Butterfly-4

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.

att ansöka

Sista ansökningsdag 15 april och 15 november.

Butterfly-4

 

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Måndagskollen

 mandagskoll

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten hjälplista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Mowgli och Rosso

Titta vilka finisar som värmer sig i solen!

Kompisarna Mowgli och Rosso!

av Pauline Munier