Social samfond Jönköping

 

SOCIAL SAMFOND
Stiftelsen Söderborgska m fl
ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för att bistå åldringar, handikappade, långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov
som stat, kommun, eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel.
 
Senast andra fredagen i november inför julutdelningen

http://www.jonkoping.se/download/18.8de370614be10b3e131c1a1/1428414082982/Ans%C3%B6kan+Social+samfond.pdf

Gålöstiftelsens studiestipendier

Nytt inför årets ansökan

  • Datum för att söka studiestipendium är 16 november till 1 februari.
  • Stipendierna kan sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år.
  • Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan behöver INTE skickas in med post.

Gålöstiftelsens studiestipendier

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis (1/7 - 30/6) till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år. För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) för sammanboende föräldrar vid 450.000 kronor och för särboende föräldrar vid 500.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 5.000 - 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.


Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens ansökningsblankett som avser läsåret 2016/2017.

Årets ansökningsperiod börjar omkring den 16 november och sträcker sig i vanlig ordning till den 1 februari (2016). Att ansökningsperioden börjar något senare i år beror på att ansökan detta år kommer att ske helt digitalt d v s allt sker via vår hemsida och såväl ansökan som bilagor skall inskickas digitalt.

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För grundskole- och gymnasieelever

  • Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
  • Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – för elever på årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg från årkurs 9
  • Bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare avseende sökandes karaktär och lämplighet
  • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

För studerande vid universitet eller högskola

  • Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
  • Bifoga studieintyg (poängutdrag). (Om inga poäng är registrerade) bifoga kopia av avgångsbetyg från gymnasiet
  • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

OBS! Dessa bilagor ovan skall i årets ansökan scannas in och bifogas ansökan som filer!

TILL ANSÖKAN

Sidan öppnar 1 nov

http://www.galostiftelsen.se/Studiestipendium

Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar

Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar
Landstinget i Östergötland
581 91 LINKÖPING
013-227000

Årliga avkastningen används – sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – för sådan hjälp till ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare som normalt eller enligt lag inte åvilar landstinget.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Medicinalväxter

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt inom församlingen boende behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

Stiftelsen för Samfond 1

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för Samfond 1

Organisationsnummer: 875001-5896
c/o Adress: Örebro läns landsting
Adress: Box 1613
Postnummer: 701 16
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-602 10 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte:  
Ändamål:

Utdelningen får användas

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad

b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta

c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel

d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon

e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.