Donationsstiftelser förvaltade av Eksjö kommun

Fonder & Stiftelser

Ansökan om medel ur donationsstiftelser förvaltade av Eksjö kommun ska vara Eksjö kommun, Socialnämnden, 575 80 EKSJÖ tillhanda senast den 30 september (samma datum varje år).

application/pdf Ansökan om medel ur donationsstiftelser

application/msword Ansökan om medel ur donationsstiftelser

 

Glöm inte att skriva ur vilken stiftelse du söker bidraget. Skicka med kopior på de intyg du anser styrker din ansökan. Skicka inga originalhandlingar. Beslut om utdelning fattas av Eksjö kommuns socialnämnd där ej annat anges.

Pengarna delas ut till jul varje år. Lyckas du inte första gången är du välkommen att söka igen.

Har du frågor kontakta Sociala sektorn, tfn 0381-360 00.

 

Dessa donationsfonder och stiftelser finns

(Se även Teschs minnesfond och Fonden "Prosten och prostinnan P R Svenssons minne" i vänstermenyn).

Stiftelsen August Anderssons donationsfond

Årliga räntan skall utdelas till hederliga och välkända fattiga personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.

Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws donationsstiftelse

Stiftelsen bildades i enlighet med förordnande i testamentet efter Emmy D:son Aschan, Eksjö av den 4 september 1941. Årliga räntan av i testamentet avsatt kapital skall utdelas till ålderstigna, medellösa och välkända kvinnor eller män tillhörande Eksjö stad, och därstädes sedan minst 10 år tillbaka mantalsskrivna, med företräde för dem vilka tidigare befunnit sig i lyckligare ekonomiska omständigheter.

Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond

Årliga räntan skall tilldelas fattiga, välkända och redbara personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år med ca 100 kr till var.

Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse

Årliga räntan skall användas till något för staden nyttigt ändamål, dock inte till bestridande av löpande utgifter.

Stiftelsen Amanda Carlbergs fond

Avkastningen i tio lika stora delar utbetalas till tio behövande goda, snälla personer i Eksjö stad, vilka icke tillhör allmänna fattigvården.

Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond

Avkastningen tilldelas äldre behövande, välkända och ordentliga kvinnor eller män, i Eksjö stad eller Eksjö socken boende, och där sedan 10 år tillbaka är mantalsskrivna, i poster om 100 kr.
Den andra hälften av avkastningen skall användas till främjande och understöd av handel och industri i Eksjö stad, även som till stadens utveckling i yttre hänseende så som anläggning, förskönande och förbättring av parker, kyrkogård o dyl, samt till underhåll för all framtid av min gravplats på Eksjö kyrkogård.

Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation

Årligen utdelas en sjättedel av avkastningen vardera åt sex av stadens minst bemedlade emellan 16 och 20 år gamla, allmänna fattigvården icke tillhörande flickor, som utmärker sig för flit och gott uppförande.

Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva

Årliga räntan skall tilldelas fattiga välkända och redbara personer inom Eksjö landsförsamling och inom Eksjö stad till jul varje år med ca 100 kr till varje.

Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)

Räntan skall användas till s.k. frisängar, dvs. när fattiga behövande kunna erhålla sjukvård utan betalning, läkarvård, medicin, föda jämte sjukvårdsanstaltens förmåner.

Palmblads stiftelse

Årliga räntan lämnas till julgåva åt tre fattiga ålderstigna och välkända kvinnor av den s k medelklassen i staden (Eksjö).

Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond

Avkastningen utdelas såsom understöd åt behövande välfrejdade och aktningsvärda personer män och kvinnor som under någon längre tid idkat borgerlig näring i Eksjö eller till änkor efter sådana män.

Pettersson-Lindebladska stiftelsen

Understöd till behövande personer, i första hand åldringar samt vidare sådana behövande som stått i släktskap med underofficerare eller manskap vid Smålands Husarer.

Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond

Avkastningen skall användas till hjälp åt sjuka, lytta, fattiga eller vid katastroffall behövande, mantalsskrivna personer, samt med donatorn besläktade fränder, har företräde till utdelning ur fonden.

Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult, Hult, Höreda och Mellbydelen

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Ingatorpsdelen

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Stiftelsen Samfond 4 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby, Kråkshultsdelen

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stöd åt behövande inom ovan angivna användningsområden. Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna tas i den utsträckning som befinns lämplig.

Kontraktsprosten Nils Johan Sjöstedts stiftelse

  1. Till fyra fattiga ogifta m.m. döttrar efter avlidna borgare.
  2. Till fyra änkor efter avlidna borgare.
  3. Uppfostringshjälp åt åtta fattiga borgarebarn alternativt barn av arbetsklassen.
  4. Bosättningshjälp för unga hantverkare, födda i staden. Tillägg p 1-4 enligt beslut 1910: Utdelas jämväl till sådan i staden Eksjö mantalsskriven person, som driver självständigt yrke, samt till dylik persons barn och efterlevande änka.
  5. Bosättningshjälp åt två fattiga, frejdade och arbetsamma söner av torpare (vid giftermål). Tillägg p 5 enligt beslut 1928: Må det eller de lediga rummen tilldelas döttrar, som uppfylla de för manlig sökandes stadgande villkor, därest de jämväl gjort sig kända för god vandel.
  6. Till kläder och uppehälle åt de flitigaste och fattigaste barnen i stadens folkskola.
  7. Julgåva åt fattiga ålderstigna och välkända personer i staden.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens direktion, vilken utgörs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun och kyrkorådet i Eksjö församling.

Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)

För understödjande av kvartettsång i Eksjö. Av den årliga räntan bör ca 1/3 tillkomma sånglärare ca 1/3 användas för bestridande av hyra, inköp av musikalier, notskrivning m m samt 1/3 till understöd för möjligen behövande sångare.

Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond

Årliga räntan fördelad i fyra lika stora delar utdelas till damer i Eksjö stads- eller landsförsamling, vilka även om de förut levt i bekymmersfria förhållanden genom ålder eller sjukdom kommit i behov av understöd.

http://www.eksjo.se/kommunen/fonder_stiftelser

Se även

Teschs minnesfond

Fonden "Prosten och prostinnan P R Svenssons minne"

Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet
Lingongatan 28
Maud Öster
694 37 HALLSBERG
0582-13334

Stiftelsen – som ursprungligen uppkommit genom testamente av Maria Persson av den 11 april 1945 – har till ändamål att genom årliga hyresbidrag till behövande f d lantbrukare eller lantbrukarhustrur bereda god bostad i Kumla eller Hallsberg.

Styrelsen beslutar årligen om lämpligt bidrag. Särskild omsorg skall ägnas åt att bidragen kommer behövande till del. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Bidragen bör fördelas jämnt mellan behövande från Kumla och Hallsberg. Skulle vissa år behoven vara särskilt stora i endera av kommunerna och ringa behov föreligga i den andra, får styrelsen omfördela bidragen med hänsyn därtill för ett år i taget. Skulle behovet enstaka år vara ringa i båda kommunerna får avkastningen fonderas för utdelning kommande år.
 

 

Stiftelsen Fruntimmersföreningen för den inre missionen (FRIM)

Stiftelsen Fruntimmersföreningen
för den inre missionen (FRIM)

STIFTELSEN
ANSÖKAN

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1-15 september varje år.

Om stiftelsen

Historik

Välkommen till Stiftelsen Frim vars verksamhet med omhändertagande av barn började redan år 1850.

DONATORER
Jonas Kjellberg skänkte år 1864 lägenheten Kullen i Lerums socken till FRIM, vars verksamhet överflyttades dit.

Bland övriga donatorer kan nämnas: Ernst Wendt, Henrik Ahrenberg, A L Fought med fru och Erik Wijk med fru.

Ändamål

"Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta donerade medel samt genom utdelning av stiftelsens avkastning bereda tillfälligt stöd för vård och fostran åt behövande personer, högst 20 år gamla, bosatta i Göteborgs eller Lerums kommuner."

Förmögenhet

Stiftelesens förmögenhet uppgick till 3 768 252 kronor den 30 juni 2014.

Utdelade bidrag

Stiftelsen delar ut bidrag en gång om året. Under verksamhetsåret 2013-2014 delade stiftelsen ut 132 000 kronor till 61 barn och ungdomar.

Ansökningsblankett
 

 

http://stiftelsenfrim.se/

STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND

STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND
Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till sjuksköterskor för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning. Bidrag kan ges till vårdutvecklingsprojekt, målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser.
 
INGEGERD ERIKSSONS FOND

Stipendium utdelas enligt ovan med inriktning på patientnära vård

http://sahlgrensringen.se/stipendier.htm

Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

   
  Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

BIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMAR SOM MIST EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARNA
Bidrag utgår till barn och ungdomar upp t o m 18 års ålder som mist en eller båda föräldrarna och som går i skola inom Helsinborgs kommun. Med skola avses som huvudregel förskoleklass till och med gymnasium. Bidrag kan utgå till ungdomar som fyllt 18 år men som fortfarande går på gymnasiet.

Ansökningsperiod:
1 augusti – 31 oktober

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Handelsbanken