Sjukersättning / aktivitetsersättning

Försäkringskassan

Allmänna regler:

För en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga under en lång tid kan Försäkringskassan bevilja sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Sjukersättning kan beviljas till personer som har fyllt 30 men inte 65 år. Enligt det nu gällande regelverket beviljas sjukersättning bara om den försäkrade saknar arbetsförmåga för alla typer av arbeten på arbetsmarknaden, inklusive skyddat arbete och arbete med lönebidrag.

Dessutom gäller att:

arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

ytterligare medicinsk och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas inte kunna medföra att arbetsförmågan förbättras.

På denna sajten kan man också få information om vad som gäller vid arbetsskador, försäkringar via facket, högkostnadsskyddet för sjukvård och mediciner mm.


Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är en tidsbegränsad ersättning till unga personer som har en sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år.

Bedömningen av arbetsförmågan görs då i förhållande till alla arbeten på hela arbetsmarknaden, alltså även till särskilt anpassade arbeten och anställningar med lönebidrag. Beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt kan man få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel aktivitetsersättning.

Försäkringskassan kan också bevilja hel aktivitetsersättning vid förlängd skolgång till den som har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon behöver längre tid för att slutföra en grundläggande utbildning. Det är möjligt att ansöka även om studietiden är kortare än ett år.

Man kan få aktivitetsersättning tidigast från juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30 år. 

Medicinskt underlag

Den som ansöker om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga ska bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd. Ibland kan också den som ansöker om förlängd skolgång och studerar i en ordinarie skolform behöva ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen. 


Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för patienter mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Sjukersättning för försäkrade 30-64 år

Sjukersättning kan beviljas när Försäkringskassan gör bedömningen att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda.

Alla möjligheter att återgå i arbete ska ha prövats/bedömts relaterat till alla arbeten på arbetsmarknaden. Där ingår även anpassade arbeten, till exempel anställningar med lönebidrag.

Ersättning

Heltids sjukersättning ligger mellan 8 860 - 17 914 kr per månad före skatt.

Om du har arbetat får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren, den s k antagandeinkomsten.

Det är genomsnittet av bruttoinkomsterna de tre ”bästa ” åren inom en given tidsperiod, en så kallad ramtid. Den är mellan tre till åtta år beroende på den försäkrades ålder. Om man arbetat deltid spelar ingen roll, det är inkomsten som räknas.

Hel sjukersättning = 64,7 % av antagandeinkomsten, dock minst 8 860 kr.

Många får extremt låg ersättning pg a  Försäkringskassan räknar på de senaste 3 till 8 åren, närmast i tid, då den sjuka haft sjukpenning, olika arbetsmarknadsåtgärder med låga ersättningar, deltidsjobb och försörjningsstöd. De räknar på de åren som den sjukes ekonomi har dalat!

Det spelar ingen roll att hen har arbetat t ex 20 år fulltid innan denna period, det räknas inte!

TIPS PÅ FACEBOOKGRUPPER

Sjukersättning = Bortglömda - Vi kräver att bli lyssnade på!

För en mänsklig sjukersättning


Bostadstillägg

Den som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få hjälp med boendekostnaden genom bostadstillägg.

Information om detta finns här:


Handikappersättning

Handikappersättning är pengar du kan få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

Grundläggande information finns att läsa här:

Mer detaljerad information finns här:

Merkostnader:

Betänkande från Socialförsäkringsutskottet - om när beräkningsformen för sjukersättning ändrades

 Tryck här!


Prisbasbeloppet

Ligger till grund för bl a beräkningen av sjukersättningens garantiersättning, försörjningsstöd (=soc bidrag) mm. Omräknas årligen av SCB och fastslås av Regeringen.

Tryck här!

Prisbasbeloppet är konstant men hur stor summan är varierar alltså från år till år. När basbelopp infördes, 1960 och de kommande 20 åren därefter, fram till 1981 ändrades beloppet varje månad men idag ändras det endast en gång per år.

2010, 2014 och 2016 sänktes det eftersom man anser det råder deflation.

Statistik över beloppet sedan start år 1960

Tryck här!


Försäkringskassans Förmånsintyg

 Om man har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning 

kan man ansöka om ett förmånsintyg!

Tyvärr framgår det dåligt vilka rabatter som finns i olika kommuner men där det står pensionärsrabatter kan man fråga.

Från försäkringskassan;

Beställ intyg via kundcenter

Ring till kundcenter på 0771-524 524


Sänkt skatt för dig med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Riksdagen har beslutat att personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska betala lägre skatt.

Förändring vid årsskiftet

Det här innebär att du från och med januari månads utbetalning av sjukersättning eller aktivitetsersättning kommer att få ett lägre skatteavdrag än tidigare.

Om du har särskilt bostadstillägg kan din ersättning komma att påverkas. Du kommer att få ett nytt beslut om bostadstillägg i januari 2018.

På Försäkringskassans sida om skatt kan du läsa mer om hur Försäkringskassan drar skatt på olika bidrag och ersättningar:

Om skatt