Stiftelsen Wilhelm och Carin Palmblads donation

Stiftelsen Wilhelm och Carin Palmblads donation
Esplanaden 22
Röda korset Västervikskretsen
593 39 VÄSTERVIK
0490-13623

Främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom Västerviks stad och dess närmaste omgivning.

Filip och Ebba Andersons Pensionsfond

Filip och Ebba Andersons Pensionsfond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Pension skall endast utdelas till personer födda eller boende i Bullarens härad. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelningen. För erhållande av pension fordras att minst 10 år hava idkat eller arbetat vid jordbruk inom Tanums eller Bullarens härad. Om det finns särskilda skäl kan även den som arbetat kortare tid än 10 år beviljas pension. Pension må utgöra ett belopp om högst 30 % av prisbasbeloppet per år. Pension skall utgå för livstid, om icke särskilda omständigheter föranleda till annat.

John och Mina Westerbergs Pensionsfond

John och Mina Westerbergs Pensionsfond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Pension ur fonden må endast tilldelas personer födda eller boende i Tanums och Lurs socknar. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelning ur fonden. För erhållande av pension fordras att minst 10 år hava idkat eller arbetat vid jordbruk inom Tanums eller Bullarens härad. Om det finns särskilda skäl kan även den som arbetat kortare tid än 10 år beviljas pension. Pension må utgöra ett belopp om högst 30 % av prisbasbeloppet per år. Pension skall utgå för livstid, om icke särskilda omständigheter föranleda till annat.

Stiftelsen C.M. Fleetwoods Testamentsfond

Stiftelsen C.M. Fleetwoods Testamentsfond
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Avkastningen skall användas till:

a) Ekonomisk hjälp till äldre personer, som äro i trängande behov därav.

b) Välgörande kristen verksamhet 

c) Missionsverksamhet på protestantisk grund inom eller utom riket.

Stiftelsen C J Roos af Hjelmsäters Donationsfond

Stiftelsen C J Roos af Hjelmsäters Donationsfond
Eriksbergsgatan 17
Timmermansorden
114 30 STOCKHOLM
08-6115009

Årsräntan skulle tilldelas behövande änkor efter timmermansbröder med företräde för dem, vilkas män varit ledamöter av drätseldirektoriet.

Pensioner ur donationsfonden fick utdelas jämväl till i ekonomiskt betryck komna timmermansbröder ävensom till oförsörjda barn till sådana timmermansbröder äger att disponera avkastningen även för vård av behövande ålderstigna och /eller sjuka människor ävensom för främjande av vård av sådana, samt – därest medel finns tillgängliga efter tillgodoseende av dessa ändamål – även för barns och ungdoms vård och fostran.

John och Mina Westerbergs Julgåvefond

John och Mina Westerbergs Julgåvefond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Julgåvor må tilldelas endast personer födda eller boende i Tanums och Lurs socknar. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelningen.

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till kapitalet och den 17 december varje år hålla återstoden tillgänglig för utdelning före jul till inom Maria församling i Helsingborgs stad boende behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, med företrädesrätt för s k pauvres honteux.

Dock får avkastningen icke användas för ändamål, som det enligt gällande kommunallagar åligger staden att bekosta.

 

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond

Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond
Box 346
Malmö Pastorat
201 23 MALMÖ
040-27 92 43

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen disponeras sålunda, att 20% lägges till kapitalet och 80% av församlingsdiakonissan i samråd med kyrkoherden årligen utdelas till behövande ålderstigna inom Malmö församlingen, företrädesvis sjuka och i andra hand övriga behövande.

 

Bertha och Otto Hills stiftelse

Stiftelsenamn: Bertha och Otto Hills stiftelse
Organisationsnummer: 843000-5606
c/o Adress: SEB Private Banking
Adress: Stiftelser & Företag
Postnummer: 205 20
Ort: MALMÖ
Telefonnummer: 040-667 60 00
Fax: 040-97 30 45
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är bidrag till kostnaderna för rekreation åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta köpmän samt kontors- och butiksanställda personer inom sydvästra Sverige samt deras familjer under semester eller eljest under fritid..

Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål

Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål
Järnvägsgatan 53
FöretagsEkonomerna
216 16 Limhamn
040-919715

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar i Malmö stad, speciellt bland dem, som kunna hänföras till pauvres honteux.

Stiftelsens syfte kan tillgodoses antingen genom direkta bidrag till hjälpbehövande eller genom understödjande av hem för pauvres honteux eller för sjuka och ålderstigna. Stiftelsens verksamhet skall utövas på ett försynt sätt.Därest någon av våra nu levande släktingar av familjerna Nellborn, Ekström, Dyberg och Arndt skulle komma i behov av hjälp, skola de oavsett boningsorten äga företräde vid utdelning av medel från stiftelsen.