Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 Malmö
010- 499 90 20

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård av äldre sjuka personer inom Lunds och Sjöbo kommuner. Vid utlämnandet av bidrag till personer inom Sjöbo kommun bör företrädesrätt lämnas åt personer som har hemortsrätt inom den del av kommunen som motsvarar tidigare Vollsjö kommun.

Bidrag från stiftelsen skall dels kunna sökas av enskilda eller av andra stiftelser, föreningar o dyl. med motsvarande ändamål för sin verksamhet, dels genom beslut av stiftelsens styrelse kunna utdelas helt utanför ett ansökningsförfarande.

Medel från stiftelsen är emellertid icke avsedda att kunna användas för forskning utan skall i varje enskilt fall vara riktade till den ovan angivna målgruppen såsom hjälp, stöd eller uppmuntran. Ändamålet bör även vara sådant som icke medger eller berättigar till direkt socialt ekonomiskt stöd från stat, kommun eller landsting. Tidigare erhållet bidrag utgör ej hinder för återkommande ekonomisk hjälp så länge behov föreligger.

Ellida och Alex Lagermans stiftelse

Stiftelsens ändamål är att mot ersättning, som bestäms av styrelsen, i stiftelsens fastigheter bereda plats åt äldre damer, vars förmögenhetsvillkor anses kunna berättiga dem att komma i åtnjutande av de förmåner stiftelsen kan erbjuda. Sjuka personer må inte intagas i hemmet ej heller må obotligt sjuka vistas där någon längre tid. Om stiftelsens medel därtill skulle föreslå, äger styrelsen tilldela pensionär ekonomisk hjälp. Om styrelsen finner att stiftelsens verksamhet inte längre kan fortsätta som föreskrivs i stadgarna, äger styrelsen rätt att förvandla stiftelsens tillgångar i pengar samt sedan använda räntan till utdelning till sådana äldre damer, som annars skulle kunna ha kommit i åtnjutande av de förmåner som omnämns ovan.

 

Ellida och Alex Lagermans stiftelse
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Stiftelsen Otto och Henriette Rydbergs minnesfond

Stiftelsen Otto och Henriette Rydbergs minnesfond
Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux i Malmö. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri församling och kommunstyrelsens ordförande. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Greta och Johan Kocks stiftelser

Greta och Johan Kocks stiftelser

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

Fromma stiftelsens Understödsfond för privatpersoner och föreningar

En betydande del av avkastningen skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål. Dessa anslag fördelas av styrelsen ur den s.k. Understödsfonden och kan tillfalla enskilda trelleborgare eller föreningar och organisationer i Trelleborg.

Saknas lokal förening kan regional förening med anknytning till Trelleborg söka anslag.

Stiftelsens ändamål är ungdomars vård, fostran och utbildning samt främja vård av behövande, äldre och sjuka.

Ansökningstider för dessa anslag är den 1 april och 1 oktober varje år.

Blanketter för detta ändamål kan hämtas via stiftelsens kansli eller här nedan.

www.kockskastiftelsen.se

Mera information om ansökan

Ansökan för privatpersoner

Ansökan för organisationer och föreningar

 

Utöver ovanstående utgår följande anslag och stipendier:

 

Söderslättsgymnasiets avgångsklasser i Trelleborg

Fem stipendier på f.n. kr 10 000 vardera utgår till begåvade elever för fortsatta studier. Två stipendier utgår årligen till elever för deltagande i Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar i Stockholm.

Samtliga stipendiater utses av Söderslättsgymnasiet stipendiekollegium

Musikhögskolor

Stipendier, f.n. 10 000 kr utgår till elev med trelleborgsanknytning och som anses ha goda utvecklingsmöjligheter. Stipendiater nomineras av respektive musikhögskola och utses av stiftelsens styrelse.

Kulturskolan i Trelleborg

Fem uppmuntringsstipendier om f.n. 2 000kr och fyra om 500kr utgår till begåvade elever och stipendiaterna utses av kollegiet vid Kulturskolan.

Lasarettet i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande vid symposier och för vidareutbildning etc. inom Trelleborgs Sjukvårdsdistrikt utgår till läkare och övrig personal årliga anslag. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av kommittéer inom Trelleborgs Lasarett.

Folktandvården i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande i symposier och för vidareutveckling etc inom Folktandvården i Trelleborgs distrikt utgår till tand läkare och övrig personal. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av Folktandvården i Trelleborg.

 

Per Adolf och Johanna Svedelius Minnes- och hjälpstiftelse

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län

Per Adolf och Johanna Svedelius Minnes- och hjälpstiftelse
Stiftelseförvaltningen, ST M6
S-E-Banken
106 40 STOCKHOLM
0155-24 80 00

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad. Dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem.

Företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem.

Ansökan inne senast 1 okt

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Lektor Emil Rodhes Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntas skall utdelas åt några fattiga eller medellösa sjuka med något företräde för så kallade “pauvres honteux” och äldre tjänarinnor, som har svårt att betala bostadshyran.

Total Budget:  7,349,815 kr

 

Lektor Emil Rodhes Stiftelse
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

stiftelsen Olenus Selins minne

Stiftelsenamn:

stiftelsen Olenus Selins minne

Organisationsnummer: 802477-7610
c/o Adress: Luleå stift
Adress: Box 942
Postnummer: 971 28
Ort: Luleå
Telefonnummer:  
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Norrbottens län
Län: Norrbottens län
Säte: Luleå
Ändamål: Avkastningen ska delas ut vid jultiden till äldre, sjuka, ensamma och handikappade personer som är i behov av ekonomisk hjälp.
År: 2014
Tillgångar: 1.062.555 kr

Stiftelsen Skånska Redares understödsfond

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt behöfvande äldre personer med tidigare verksamhet inom sjöfartsnäringen eller aflidna sådana personers änkor eller barn samt i öfrigt utöfva med skånska sjöfartsintressen förenlig välgörenhet. http://www.hbgsf.se/0/132/ansokningsforfarande/

STIFTELSEN SKÅNSKA REDARES UNDERSTÖDSFOND

Ansökningar om utdelning under nästkommande år enligt § 1 för stiftelsen skall ha inkommit till stiftelsen senast den 30 september föregående år.  Ansökan skall innehålla sökandes namn och kontaktuppgifter samt ändamålet med ansökan. 

För enskilda skall även kopia av föregående års deklaration, hyreskontrakt, senaste hyresavi samt information om civilstånd insändas. För enskilda gäller även att inkomst före skatt inte får överstiga 3 basbelopp.

Adress till stiftelsen:
Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond
                                 c/o Thomas Pyk
                                 Havregatan 31
                                 262 53 Ängelholm
                                eller thomas.sjofarten@gmail.com
 
Övrig information kan fås på telefon 070-5358348   
 
Härefter beslutar styrelsen om vilka som kan komma ifråga för utdelning. Utbetalning av anslag sker efter årsskiftet.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 112 434 kr

Stiftelsen skall i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i förutvarande Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.

Ansökan görs senast 30 september.
Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Grå Anna Larssons donationsfond

Avkastningen skall användas till hjälpbehövande ungdom inom Järna kommun som genom fortsatt skolgång önskar förkovra sig samt till hjälp åt ensamstående äldre.

Ansökan:

När som helst under året. Ingen särskild blankett behövs. Utdelning 2 ggr per år.

Stiftelsen Grå Anna Larssons donationsfond
Medborgarhuset
780 50 VANSBRO
0281-750 00