Stiftelsen Freja Håvards minnesfond

Stiftelsen Freja Håvards minnesfond
Box 98
Riseberga - Färingtofta församling
264 21 Klippan
0435-44 30 03

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall tillfalla fattiga sjuka eller gamla inom Risebergs församling.

Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond

Hela landet

Namn

-Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond-

Ansökan sker med egenhändigt utformad ansökan med redogörelse för bl.a. ekonomiska förhållanden.

1) Fasta utgifter per månad, framför allt skatt och bostadskostnad.

2) Inkomster per månad, storleken på socialbidrag, bidrag från annan juridisk eller fysisk person, andra bidrag, underhållsstöd, bidragsförskott, bostadsbidrag, barnbidrag, sjukbidrag, vårdbidrag eller pension.

Det bör också anges om och i vad mån föräldrar, som ej har vårdnaden, bidrager till barnets/barnens underhåll eller om någon (t ex sambo) deltager i kostnader för bostad och hushåll.

Ansökan skall vara ställd till stiftelsen och insändes till nedanstående postadress. Ansökan görs av vårdnadshavaren och ej av barnet/barnen. Ange barnets namn och personnummer. Ange samtliga barn under 18 år.

I motiveringen till ansökan bör sökanden redogöra för de omständigheter som föranlett ansökan och ange vad bidraget skall användas till.

Ange namn och adress för vårdnadshavaren

Ansökan hela åter
Ring
08 - 664 58 55

Skicka ansökan till:

Byggmästare Eric Ritters Fond
Wilhelm Bergman
Sibyllegatan 50 B
114 43 Stockholm

eller

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters fond
C/o Birgitta Freij
Snidaregatan 8a
29631 Åhus

Ändamål

Endast privatpersoner

Ansökningstid hela året

Föräldrar till behövande fattiga barn kan söka

Till räddning av behövande barn från fysiskt och moraliskt fördärv och att barnen får erhålla god uppfostran (gäller ej för funktionshindrade och sjuka)

Privatekonomi på gräsrotsnivå!

Konsten att leva billigt och må bra

Bokus.com

av Göran N K Torin

Det handlar om en ny livsstil!
Var kan man lära sig god hushållsekonomi och samtidigt spara på jordens resurser?
Det finns böcker som lär ut hur man skall placera sina pengar i fonder och aktier, men inte hur man kan leva billigare och därmed få pengar över. Författaren har inte hittat någon bok som tar ett samlat grepp över livsstilen. I grundskolan finns ingen utbildning i hur man lever billigast. Många familjer har heller inte kunskaper i hur man kan leva billigt och ändå må bra.

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse
Thure Röings gata 2
Advokat Bengt Andersson, Rosenberg Advokatbyrå
252 25 HELSINGBORG
042-12 63 50

Stiftelsen har till ändamål att under någon tid bereda fri bostad och underhåll med bidrag av penningar åt ett antal personer som särskilt under den vackraste årstiden behöver en tids vistelse i lugn och ro – såsom t. ex. efter genomgången sjukdom – men för övrigt kunna klara sig själva.

I andra hand skall stiftelsen äga utge stipendier och bidrag för utbildning, studier och forskning inom sjöfartens och kulturminnesvårdens områden åt personer som härstammar från Rya eller Örkelljunga socknar eller har annan anknytning till dessa bygder.

I tredje hand skall stiftelsen äga lämna bidrag till trevnad och trivsel för pensionärer inom Rya och Örkelljunga socknar, dock ej till ändamål som skall tillgodoses av skattemedel.

Förmögenhet:  18,599,284 kr

Ella och August Wingårdhs Stiftelse

Fond till familj med många barn

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.
 
Pengar till flerbarnsfamiljer

Obemedlade familjer med minst fyra barn, födda 1998 eller senare  kan söka bidrag ur ELLA OCH AUGUST WINGÅRDHS STIFTELSE för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

 
 
Ansökningstid

Ansökningstiden blir i slutet av december 2016 början av januari 2017.

 
 
 Ella och August Wingårdhs Stiftelse

Wingårdhs Stiftelse
c/o Marianne Blad
Äspet 161, 247 99 Genarp

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 99 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stipendier vid Göteborgs universitet

Stipendier och bidrag

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag inom alla ämnesområden. Sorterad efter sista ansökningsdag.
Aktuella stipendier

Stipendier vid Göteborgs universitet

För studerande, forskare, lärare m fl verksamma vid Göteborgs universitet finns många stipendier och bidrag att söka. En del stipendier handlägges centralt med beslut av speciellt utsedda nämnder, några bidrag administreras av en fakultet och vissa handhas helt och hållet av en institution.
Stipendier vid Göteborgs universitet

Forskningsfinansiering

Vid Forsknings- och innovationskontoret hjälper vi dig som är forskare eller administratör vid Göteborgs universitet att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. 
Forskningsfinansiering

http://www.gu.se/forskning/stipendier

Anställningsformer för arbetslösa

Bra länkar:

  1. Arbetsvillkor Under ramtiden skall du enligt huvudregeln ha arbetat minst sex månader med minst 80 timmar per månad för att uppfylla ett arbetsvillkor. Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor enligt huvudregeln kontrollerar a-kassan om du uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Du skall i så fall under en sammanhängande period om sex kalendermånad har arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar under de sex månaderna.
  2. Följande sysselsättningar räknas som förvärvsarbete vid prövning av om ett arbetsvillkor är uppfyllt, klicka på mig!

 

FAKTABLAD Extratjänster 2016-12

Extratjänst

extratjanst 1

extratjanster2

 

Extratjänst är en form av särskilt anställningsstöd för personer som är arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen samt har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin med ersättning sedan 450 dagar. Syftet är att erbjuda anställning med kollektivavtalsenlig lön. Individen ska utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom.

Faktablad om Extratjänster från Arbetsförmedlingen, tryck här!


Trainee brist

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år, med fullföljd gymnasieutbildning som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft.

Det är lokal arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser.

Trainee välfärd

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år med fullföljd gymnasieutbildning, som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 6 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft.

•Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget.
•Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad.
•Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad

 


Lönebidrag

Arbetsgivaren kan få lönebidrag för dig om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen.

 Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid!

 Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
 
Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per månad av den avtalsmässiga lönen, men den anställde kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.
 
Arbetsgivaren kan också få ersättning för särskilda kostnader med upp till 70 kronor per dag ett så kallat anordnarbidrag. Ersättningen kan du få om du är arbetsgivare på en allmännyttig organisation och har en anställd med ett lönebidrag som
täcker mer än 80 procent av lönekostnaden.
 
 

 Nystartsjobb

Du som fyller 21-26 år under året kan få nystartsjobb om du varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna.

♦Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!

Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar en normalarbetsgivaravgift (31,42 %)

Har du  varit borta från arbetslivet i tolv månader får arbetsgivaren ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Nystartsjobb är en anställning hos en arbetsgivare där arbetsgivaren får en skattereduktion.
Det är arbetsgivaren som skickar in ansökan för den person de vill anställa.
Man kan vara inskriven i Jobb och utvecklingsgarantin innan men det är inget krav.  

Särskilt nystartsjobb

Om du har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på heltid och fyller 21–26 år under året kan arbetsgivaren få ersättning som motsvarar en normalarbetsgivaravgift plus ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften för ungdom.
 
 
 

Nystartsjobb

Om du är 27 år och äldre krävs att du saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.

♦Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Faktablad Nystartsjobb


 Nystartsjobb

För dig som är ny i Sverige finns möjlighet till nystartsjobb om du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort inom de senaste tre åren.

Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Samma ersättning som ovan beroende på vilken ålder du har!

Faktablad Nystartsjobb


 Nyfriskjobb

Nyfriskjobben, som de kallas, heter egentligen särskilt nystarstjobb.  Den som anställer en sjukskriven får som mest en ersättning som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften (64,84 procent) under lika lång period som den anställde har varit sjukskriven.

Stödet riktas till personer som på heltid haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.


 Särskilt anställningsstöd (SAS)/ Förstärkt  särskilt anställningsstöd (FSAS)

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs. Syftet med ersättningen är att du som har svårt att få ett arbete lättare ska få en anställning. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd.

♦SAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

♦FSAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

Enligt reglerna för a-kassan är tiden på sådana praktikplatser inte tillgodoräkningsbara. Man kan ha ett SAS/FSAS i upp till 24 månader utan att det ger så mycket som en minut av kvalificerande tid till a-kassan.

Det räknas som godkänd överhoppningsbar tid så din dagpenning hos a-kassan påverkas inte och ej heller aktivitetsstödets storlek

Alltså detta är en "bra" anställning om man har "hög" a-kassa sedan tidigare jobb på den reguljära arbetsmarknaden och inte vill sänka sin a-kassa efter att anställningen är slut!

Du har rätt till semesterersättning när du har arbetat, även om du har särskilt anställningsstöd. Dina förmåner ska finnas i ett kollektivavtal eller om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal ska det vara likvärdiga förmåner. Där ska din rätt till semesterersättning regleras.

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i bransch

Ersättningen är 85 procent för arbetsgivaren av din lönekostnad, men högst 890 kronor per arbetsdag vid heltidsanställning. Arbetsgivaren får även ett handledarstöd på 50 kr/dag under de tre första månaderna.

Faktablad om särskilt anställningsstöd


Förstärkt särskilt anställningsstöd (FSAS)

När man har ett särskilt anställningsstöd och befinner sig i fas 1 eller fas 2 utgår ett handledarstöd på 50 kr/dag under de första tre månaderna.

Skillnaden mellan förstärkt särskilt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd är att from 1 februari 2012 kan en arbetsgivare som anställer en person som befinner sig i jobb och utvecklingsgarantin fas 3 få ett förstärkt handledningsstöd.

Detta förstärkta handledarstöd är på 150 kr/dag under de första 3 månaderna för att sedan sänkas till 100 kr/dag under de följande 9 månaderna

Svensk författningssamling om anställningsstöd:

17 a § Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas under högst 12 månader.


För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i
anställning med särskilt anställningsstöd för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden får, trots det som sägs i 5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare en
period om högst 12 månader. Förordning (2013:1168).


 Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb

Du kan få stödet om du anställer en person som har fyllt 20 år, är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen och som har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader eller som har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

EU/EES-personen får inte vara svensk medborgare
 
Du kan inte få stödet för EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare.
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Arbetsgivaren kan få ersättning med 80 procent av lönekostnaden och som mest 800 kr per dag och ett bidrag på 50 kr per dag för handledning.

Ger inte något nytt arbetsvillkor!

Faktablad Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb


Allmänt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Allmänt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som är långtidsarbetslös och som under minst tolv månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

I särskilda fall får stöd även lämnas för den som inte betraktas långtidsarbetslös på grund av att hon/han deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller under en kortare tid haft en anställning som inte inneburit att hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden stärkts.

Ungdomar under 25 år får anvisas allmänt anställningsstöd om de under minst 90 dagar varit anmälda som arbetssökande på förmedlingen.

Allmänt anställningsstöd lämnas i sex månader. Om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas i tolv månader i sådan verksamhet som innefattar offentliga investeringar eller investeringar av samhällsnyttig karaktär.

Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än ovan angivna antal månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 procent av lönekostnaden dock högst 350 kronor per dag.

 


 Förstärkt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Förstärkt anställningsstöd får anvisas en person som sedan 24 eller 48 månader antingen varit arbetslös eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som omedelbart före anvisningen under samma antal månader varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Vidare får förstärkt anställningsstöd anvisas den som har ett arbetshandikapp och som lämnar antingen en anställning hos Samhall eller ett offentligt skyddat arbete (OSA).

Även den som haft en kortare anställning eller deltagit i Kunskapslyftet, varit sjuk, föräldraledig eller liknande kan anvisas förstärkt anställningsstöd. En förutsättning är att anställningen eller avbrottet i inskrivningstiden inte stärkt personens ställning på arbetsmarknaden.

Förstärkt anställningsstöd får lämnas i 24 månader. Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än 24 månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Informationen nedan är från 2000

Faktablad allmänt/förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd

 


 Utvecklingsanställning

Kan du få om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, och om du har behov av en mer anpassad arbetssituation!

♦Utvecklingsanställning uppfyller arbetsvillkoret för att få rätt till a-kassa/ny a-kassa!

Lön enligt kollektivavtal eller lön som liknar kollektivavtal.

 Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på som mest 16 700 kronor varje månad för dig!

Denna anställning är "bra" om du har väldigt låg eller ingen a-kassa sedan tidigare! men se till att du verkligen får arbeta i minst ett år annars blir den nya a-kassan: t ex 8 månaders lön= en årsinkomst!

Denna anställning är inte fördelaktig om du har "hög" a-kassa idag!

Faktablad utvecklingsanställning


Aktivitetsstöd

Då kallas jobbet arbetspraktik!

Uppfyller du villkoren för a-kassa får du aktivitetsstöd.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Arbetsgivare/Anordnaren får 4500 kr i månaden för att ha dig hos sig och behöver inte betala någon ersättning alls för din insats!

Ersättningsnivå

 

Högst 910 kronor per dag

Om du uppfyller villkoren för ersättning räknas ut en Dagsförtjänst och en Normalarbetstid. Det är dagsförtjänsten och normalarbetstiden som avgör storleken på din ersättning.

Dagsförtjänsten och normalarbetstiden beräknas i normalfallet på de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Den dagpenning som du får från oss är 80 procent av dagsförtjänsten under de 200 första ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter är den högsta dagpenningen 760 kronor. 

Om du har tjänat 25 025 kronor eller mer per månad i genomsnitt under det senaste året får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Om du har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader

Om du uppfyller villkoren för ersättning, men har varit medlem kortare tid än 12 månader, får du ersättning enligt grundförsäkringen. Då är dagpenningen ett fast belopp på 365 kronor per dag, om du har arbetat heltid under året innan du blev arbetslös. I annat fall blir dagpenningen lägre.

Uppehåll i ersättningen

Din ersättning kan komma att ändras om du har haft ett uppehåll i ersättningen.

 

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag i aktivitetsstöd.

Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan. Alfa-kassan är en a-kassa som är öppen för alla oavsett bransch. Genom att anmäla dig till Alfa-kassan eller bli medlem i en a-kassa kan du som uppfyller villkoren höja ditt aktivitetsstöd till minst 320 kronor per dag.

Utvecklingsersättning

Om du har fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få utvecklingsersättning om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Du som har gymnasieexamen får 141 kronor per dag

Faktablad aktivitetsstöd och utvecklingsersättning


 

Praktikplats
När du praktiserar ska du få prova på ett yrke, det innebär att du ska göra alla typer av arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen men du ska inte jobba själv eller ta över någon annans arbetsuppgifter. Du ska alltid ha en handledare med dig som ska vara som ett stöd för dig.

Sysselsättningsplats
När du har en sysselsättningsplats ska du inte göra ordinarie arbetsuppgifter. Utan det ska vara uppgifter som annars inte skulle blivit gjorda och som kan ses som kvalitetshöjande.

 

 


Trygghetsanställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter du får och hur din arbetssituation ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Den kan också innehålla information om arbetstider och behov av hjälp medel eller annan anpassning av arbetet. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen och är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Faktablad Trygghetsanställning


 Offentligt skyddat arbete (OSA)

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det finnas en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga och dina möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Kompletterande utbildning, kamratstöd och arbetshjälpmedel är exempel på sådant som kan ingå i överenskommelsen.

Fakta blad OSA


 Jobb på Samhall

Du kan få ett arbete inom Samhall om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och inte bedöms kunna få ett arbete genom några andra insatser. Arbetet är anpassat efter dina förutsättningar så att du ska kunna lära och utvecklas i din egen takt. Du ingår alltid i ett arbetslag så att du får arbeta tillsammans med andra och ta ansvar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen

Faktablad jobb på Samhall


 Utbildningsanställning

En ny tidsbegränsad anställningsform som ska kunna erbjudas en person som är yngre än 23 år. Anställningstiden ska vara längst 18 månader och ha ett utbildningsinnehåll, som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om.

Utbildningsanställning


 Starta eget bidrag

Du som är minst 25 år och arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet och startar ditt företag.

Du kan få ersättningen under högst sex månader.

Ersättningen kan i vissa fall förlängas, men endast om du blivit sjuk eller om du har fått vänta på ett myndighetstillstånd som blivit försenat.

Faktablad Starta eget bidrag


 Särskilt starta eget bidrag

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du kan få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten. Det särskilda stödet kan också kombineras med stöd till start av näringsverksamhet.

Det är ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten

Faktablad till särskilt starta eget bidrag


En mycket bra bok som hjälper dig att skriva ditt CV på ett proffsigt sätt!

Jontefonden

Jontefonden

En stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation, och deras syskon.
Målet är att skapa guldkant och glädje i vardagen för dessa barn och ungdomar.

Att söka guldkant

Att vara mitt i processen med sjukvård, sjukhusbesök, medicinering, sjukdom, oro och bundenhet är tufft för de barn som står på transplantationslistan för att få ett organ. Att vara syskon till en sådan bror eller syster är minst lika tufft. För de barn som genomgått en transplantation så har livet återvänt, men det är fortfarande en tuff resa att ta sig fram genom livet. Rädslan för avstötning och infektioner finns kvar. Resan tillbaka rent socialt kan också vara svår. Det är för dessa barn och ungdomar och deras syskon som Jontefonden kan göra en skillnad. Det är här vi vill vara med och skapa guldkant och glädje. Ibland kan önskningen vara stor och ibland kan den vara lite mindre. Ibland kan en påse extra gott och mysigt till sjukhuset eller ballonger i taket på sjukhussalen vara guldkant. Ibland kan man behöva skapa minnen i familjen genom gemensamma aktiviteter. Vad som är guldkant beror på önskemål, ålder och situation i familjen. Jontefonden försöker att uppfylla önskan på bästa sätt.

Hur går man till väga?

Är du ett barn eller ungdom som står på transplantationslistan för organtransplantation eller har du fått ett nytt organ eller är du ett syskon till en sådan person? Är du förälder till ett sådant barn eller ungdom?

Känner du något barn eller ungdom som passar in på ovanstående och som behöver guldkant på vardagen?

Gör då så här

  1. Skriv ett mail till info@jontefonden.se där du berättar vem du är, vem det är som söker guldkant, historien för den guldkantssökande och vad som skulle kunna skänka guldkant för den sökande. Ange även adress, mailadress samt telefonnummer samt den sökandes personnummer. Om den sökande är underårig så anges även telefonnummer för den sökandes föräldrar.
  2. Eftersom ansökan behandlas så kommer ett utlåtande från vårdpersonal/läkare att begäras in för att bekräfta att personen i fråga/eller syskonet står på transplantationslistan eller har genomgått en organtransplantation.
  3. Beslut om godkännande av ansökan om guldkant tas varje kvartal av Jontefondens styrelse.

Jobbar du inom sjukvården?

Är du sjukvårdspersonal och ser en patient eller dess syskon som behöver guldkant?

Som sjukvårdspersonal har du nära kontakt med barnen och deras familj. När du ser ett barn som står på listan eller som genomgått en transplantation eller deras syskon som är i behov av guldkant så gör du så här:

  1. Skriv ett mail till info@jontefonden.se där du berättar vem du är och lite kort om det barn du tycker bör få del av guldkant och varför. Ange ditt eget telefonnummer och mailadress.
  2. När du fått svar från Jontefonden, ta kontakt med den sökandes föräldrar och be dem skicka ett mail till info@jontefonden.se där de berättar historien om den guldkantssökande, intressen och vad som skulle kunna skänka guldkant för den sökande. I mailet ska anges adress, mailadress samt telefonnummer samt den sökandes personnummer. Om den sökande är underårig så anges även telefonnummer för den sökandes föräldrar. Jontefonden kommer att ta kontakt!
  3. Bifoga ett utlåtande från vårdpersonal/läkare som bekräftar att personen i fråga/eller syskonet står på transplantationslistan eller har genomgått en organtransplantation.
  4. Beslut om godkännande av ansökan om guldkant tas varje kvartal av Jontefondens styrelse men kan även tas snabbare beroende på hur stor önskan är.

 

 

Bli månadsgivare

Vill du bli månadsgivare skriver du ut och fyller i vår Autogiroblankett.

Egen insamling

Vill du skapa en egen insamling? Gå in på länken nedan och följ instruktionerna. Du kan följa hur mycket pengar som kommer in till just din insamling och du kan digitalt dela med dig av din insamlingssida till dina vänner.

Egen insamling

Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Alla gåvor gör skillnad – små som stora! Det är med hjälp av ditt stöd som vi kan få möjlighet att sätta guldkant för barn och ungdomar som annars lever i en tuff vardag. Vårt mål är att skapa glädje! Tack på förhand!

Postgiro 90 04 87-0
Bankgiro 900-4870
Swish 123 263 88 80

Från utlandet
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE46 8000 0810 5996 4251 5119

Vid frågor:

Gunilla Ivarsson, Generalsekreterare, E-post: gunilla@jontefonden.se Telefon: 070 922 79 68 eller

Tommy Ivarsson, Fundraiser, E-post: tommy@jontefonden.se Telefon: 070 822 79 22

 

90kontologgan
frii
header-08
 

Fruntimmersamfundets Stiftelse

Fruntimmersamfundets Stiftelse
Ravinstigen 15
Anja Andersson
621 58 VISBY
0498/ 21 36 94

Stiftelsens ändamål är att främja kvinnors yrkesutbildning samt utöva hjäpverksamhet bland unga behövande kvinnor.

Nämnda ändamål skall stiftelsen söka förverkliga genom att till gotländska eller på Gotland yrkesverksamma kvinnor lämna bidrag eller stipendier för yrkesutbildning eller fortsatta studier, företrädesvis i ämnesområden, inom vilka undervisning tidigare bedrivits av Drottning Desiderias skola ( Drotning Desiderias arbetsskola ).

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen John Lindgrens Fredsfond

Stiftelsen John Lindgrens Fredsfond
Box 836
Palmecentret
101 36 STOCKHOLM
08-6775780

Stiftelsen John Lindgrens fredsfond har till syfte att stödja den allmänna fredsrörelsen på sätt vid varje särskild tidpunkt finnes lämpligt i form av årligen utgående personliga bidrag motsvarande fondens nettoavkastning, dock att utdelning icke behöver ske årligen, men minst vart tredje år, till svensk man eller kvinna, som genom föregående och fortsatt arbete finnes värdig understöd, och som framför fredssaken. Till ledning för bedömandet av fondens insats, som förre statsministern Hjalmar Branting gjort i det mellanfolkliga och nationella fredsarbetet, speciellt inom Nationernas Förbund, och att jag uttalar mig för befrämjande av det allmänna fredsarbetet i samma anda. Avkastning, som icke utdelas, lägges till kapitalet sedan fondens kostnader gäldats.

Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond

Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637305

Avkastningen skall en gång varje år tillfalla en mindre bemedlad, välartad och begåvad student vid humanistiska fakulteten såsom bidrag för bedrivande av studier vid Uppsala eller annat universitet.

Bland flera likvärdiga sökanden till bidrag ur fonden, skall student från Medelpad äga företräde.