Norrköpings kommuns fonder och stipendier

Stiftelser och stipendier

Norrköping kommun har hand om många olika stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. Här hittar du information och ansökningsblanketter till de stiftelser som finns tillgängliga att söka ur.

Vad behöver man skicka med?

 • Av ansökningsblanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas.
 • När kan man söka?
  • Ansökningsperioden framgår av ansökningsblanketten
 • När får man besked?
  • Besked på fattat beslut ges före midsommarhelgen samt före julhelgen.
  • Alla får besked med brev
  • Beslutet kan inte överklagas

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@danskebank.se eller ringa 0752-48 41 21 måndagar mellan klockan 09.00-12.00

Klicka på en av stiftelserna i listan nedan för att veta mer om hur du ansöker.

Skola och studier

Sociala stiftelser - barn & ungdom

Sociala stiftelser - vuxna

Förening - kultur - idrott

https://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag-och-stipendier/stiftelser-och-stipendier.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 149 kr Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Ljusnarsbergs kommuns fonder

Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökningstid och utdelning

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

Stiftelsen Stora Gården

Vem kan söka?

Stiftelsen har till ändamål att utdela årliga stipendier till föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer. Stipendierna skall utdelas som en premie till någon eller några som i sitt arbete främjar bevarande av kulturmiljöer med anknytning till bergsbruket eller bedriver forskning kring bergsbruket, huvudsakligen inom förutvarande Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs bergslager.

Nomineringstid och utdelning

Tiden för enskilda personers nomineringar är från den 1 mars till den 30 april det kalenderår stipendierna delas ut. Nominering från enskilda personer skall skriftligen insändas till kommunkansliet.Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Skolsamfond och socialsamfond

http://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/stiftelser.4.2deb2da3149eae2441a138f.html

Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse

Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse
Högbygatan 6
Gunnar Bengtsson
603 80 Norrköping
011-183898

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning (eftergymnasium studier eller utbildning inom hantverk) – inom eller utom Sverige – samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Roland Ekroths Stipendiefond

Är du bosatt inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner, studerar vid en gymnasieskola inom någon av kommunerna, eller har du vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun ? Då kan du söka stipendium från Roland Ekroths Stipendiefond,
för ekonomiskt bidrag till dina studier vid gymnasiet

Ansökningsperiod: februari

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller beställs per telefon 013 – 13 69 62 under februari vardagar kl 19 – 20

 

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Eva Högmo
Box 22253, 104 22 Stockholm

Roland Ekroths Stipendiefond kan även nås via e-post

http://www.ekrothfonden.se/

STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE

STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE 

 

Stipendium är avsett för högskole- och universitetsstudier endast i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna skall omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Studenten kan inte söka stipendium för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök, för redan påbörjad kurs, ej heller för avslutad kurs.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökningen skall  dessa nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollbara.

 

1)      Ansökningsblanketten (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).  Blanketten hämtas här.

2)      Studentbetyg

3)      Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands skall enbart vara på svenska.

4)      Åren efter studentexamen skall vara dokumenterade med intyg (studier, arbete, utomlandsvistelse, etc.) Vid eventuell långvarig sjukdom skall läkarintyg medskickas.

5)      En kortfattad redogörelse (en halv A4) för relevant fritidssysselsättning, arbete, föreningsverksamhet, intressen mm skall vara med. Intyg biläggs i förekommande fall.

6)      Alla intyg skall innehålla referenser till person och befattning med datum, adress och telefonnummer.

7)      Beskrivning av studieplan för studierna med mål, omfattning, budget och studieplats (högst en A4).

 

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan om stipendium skall vara poststämplad senast 15 februari 2017. Stipendium kan inte sökas per e-post och skall insändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren
Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

 

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj 2017. Uppge därför alltid aktuell e-postadress och telefonnummer i ansökningsblanketten.

Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.


NYTT FÖR I ÅR:

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 svenska kronor. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Francaise i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Francaise de Vichy, Label Quality FLE).

Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Francaise i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

 1. Ansökningsblankett, finns att hämta på HÄR 
 2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (ca en halv A4 sida)
 3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
 4. Intyg om tjänstgöring från rektor
 5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan ska vara poststämplad senast den 15 februari 2017. Stipendium kan ej sökas per e-post och ska sändas till:

Alliance Francaise

c/o Mickaëlle Cedergren, Lagnövägen 5, 132 36 Saltsjö-Boo

 

FÖR DIG SOM VILL STUDERA I FRANKRIKE FINNS ANDRA STIPENDIER ATT SÖKA:

 

 • Svensk – Franska Stiftelsen

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Ulf Berenholt ,  danberen@hotmail.com.

 

 • L’Amitié Franco-Suédoise

–        Stipendium för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare .

–        Stipendiet ”Chambre Linné, Grenoble” för dem som kommit längre i sina studier.

 

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Marie-Anne Lindberg  Andersson,

marieanne.lindberg.andersson@gmail.com.

 

Tessinsällskapet

Stipendium för studier i franska för ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu inte avlagt examen.

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Fredrik von Essen, f.ve@telia.com.

 
http://afstockholm.com/stipendium/

 

Makarna Lindeqvists donation

 

Makarna Lindeqvists donation

 
Stiftelsen Makarna Lindeqvists Donation grundar sig på ett av förre seminarieföreståndaren Tycho Lindeqvist och hans hustru Tilda Lindeqvist upprättat testamente. Stiftelsen förvaltas av Göteborgs kommunstyrelse och ledamöterna i stiftelsens styrelse utses av kommunfullmäktige.
 
Stiftelsen ska användas till studiestöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov.
Stiftelsens medel får ej användas för grundutbildning eller andra ändamål som åvilar stat och kommun att bekosta.
 
Stipendier utdelas till ungdom som ska utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete (inom alla ämnen).
 
Bidrag kan sökas av den som är folkbokförd i Sverige.
 

Ansökan görs på särskild blankett, till ansökan bifogas:

 
1. Brev innehållande mål och syfte med vad stipendiet ska användas till samt en uppskattning
av kostnaden.
2. Personbevis inte äldre än 6 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden går ut den 30 april 2016.
3. Senaste slutskattsedel.
4. Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning, kan kompletteras före utbetalning av stipendium.
 
Endast komplett ansökan behandlas.
Beslut meddelas endast stipendiater, avslag meddelas ej.
Utbetalning sker under augusti månad.
 

Hantering av personuppgifter

 
Beviljade ansökningar lagras hos samförvaltningen i 3 år för att därefter arkiveras hos
regionarkivet.
Ansökningar som har fått avslag lagras i ett år för att därefter makuleras.
Ofullständiga och felaktiga ansökningar makuleras omgående.
Personuppgifter från beviljade ansökningar delas inte vidare till tredje part utöver det som ovan
angivits.
Personuppgifter som finns i återrapporter lagras hos samförvaltningen i 3 år och information om att
de finns redovisas i årssammandrag och på samförvaltningens hemsida
(www.goteborg.se/stiftelser).
 
Ansökningstiden är 1 februari till 30 april 2017.
 
Ansökan ska ha inkommit senast
30 april 2017 till:
 
Stiftelsen Makarna Lindeqvists
405 38 Göteborg
 
 
www.goteborg.se/stiftelser
Telefon:031-368 02 29
Postadress:
Stiftelser
405 38 GÖTEBORG
 
ANSÖKNINGSBLANKETT
 

Syskonen Feinsteins stipendiestiftelse Sundsvall

Syskonen Feinsteins stipendiestiftelse Sundsvall
Kommunstyrelsen
851 85 SUNDSVALL
060-191000

Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendier och premier för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa i Sverige eller utlandet, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annan för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Ida Sohlbergs studiefond

 

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond, hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna. 

Tid för ansökan och beslut

Ansökningsperioden är mellan den 16 januari och den 28 februari 2017. Senast den 28 februari måste Skolverket ha fått ansökan.

Skolverket beslutar om stipendier senast den 22 mars 2017 och skickar meddelande till alla sökanden per mail eller post samma dag.

För att söka stipendium ska du: 

 • vara pojke och gå i svensk skola,
 • vara duktig i skolan,
 • vara en bra kamrat och trevlig mot andra, samt
 • ha dålig ekonomi.

Allt det här måste du styrka i din ansökan. Du ska därför skicka in följande dokument:

 1. Ett personligt brev (ansökan) som beskriver din situation och dina familjeförhållanden. Kom ihåg att skriva ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress i ansökan.
 2. En bestyrkt kopia av ditt senaste betyg. Bestyrkt betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är ditt senaste betyg.
 3. Ett intyg om dina familjeförhållanden som är skrivet av en vuxen person som känner dig och kan intyga hur din situation ser ut.
 4. Ett intyg som styrker att du är en god kamrat och trevlig mot andra som är skrivet av rektor. kurator, mentor, tränare eller klassföreståndare. Dina familjeförhållanden och att du är en god kamrat som är trevlig mot andra kan styrkas i samma intyg.
 5. En kopia av din eller dina vårdnadshavares senaste slutskattsedel.
 6. En kopia av din egen senaste slutskattsedel.

Kontrollera att alla dokument som står på denna lista är bifogade innan du postar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument så måste du förklara varför. Skolverket kommer inte behandla ansökningar som saknar något av de begärda dokumenten eller en godtagbar förklaring.

Skicka ansökan till:

Skolverket
Ida Sohlbergs Studiefond
106 20  Stockholm

Eller scanna och skicka samtliga handlingar som pdf till:

stipendium@skolverket.se

Välkommen med din ansökan!

Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".

Kontakt

stipendium@skolverket.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond

Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond

 

ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt.

Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden. Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek. Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun. Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun. Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6.

ANSÖKAN

I ansökan beskrivs skälet till ansökan, dvs. en motivering. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

 • För- och efternamn
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Tiosiffrigt personnummer
 • Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar
 • Sista ansökningsdatum: 31 mars 2017

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Hovåsskolan (märk kuvertet med "Till ansvarig för Janneman Schmidts fond")
Askims kyrkväg 10-12
436 51  HOVÅS

Telefon: 031-366 34 10, 366 34 00, 366 34 01

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 
Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildningar. Stipendiet kan fås för studier, praktik eller arbete både i utlandet och inom Sverige.

 

Ansökningsblankett 2017

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 
Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildningar.
Stipendiet kan fås för studier, praktik eller arbete både i utlandet och inom Sverige.

 

Ansökningsblankett 2017

 
 
Regler för att söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond:
• Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
• Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2018.
• Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan som anordnas eller
bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
• Stipendiat blir återbetalningsskyldig om utbildningen inte genomförs eller om den personliga
redogörelsen inte blir godkänd.
• Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 

Du MÅSTE bifoga dessa handlingar:

 
• Personbevis
• Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen, praktik - eller
arbetsplatsen du söker stipendium för.
• Antagningsbesked eller välkomstbrev. Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan,
måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer inte din ansökan att behandlas.
 
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett.
Du ska INTE bifoga följande handlingar:
• Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
• Kostnadsberäkning eller budget.
• Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning.
Tänk på:
• Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.
Använd endast i undantagsfall bilagor.
• Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.
• Underteckna ansökan!
 

Vad händer med ansökan?

 
När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit beviljad ett stipendium eller fått avslag.
Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet som du får efter styrelsens beslut.
Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av stipendiet.
OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 

Skicka in ansökan

 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till,
Adress: Stiftelser, Ansökan August Ringnérs Stipendiefond 2017 405 38 Göteborg.
Sista ansökningsdag är 30 april 2017.
Vid eventuella frågor kontakta sekreteraren i första hand på:
august_ringners@telia.com
Sekreterare
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
 

2017+Ansökningsblankett+August+Ringners+Stipendiefond

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev