Stipendier för idrottsledare

Stipendium ur 80-årsfonden, att användas för utbildning till en aktiv idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott.

SvenThofelt-stipendiet, att användas till utbildning, till en i många år verksam idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda.

Bo Ekelund-stipendiet, till en ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling.

Gustaf Lindenbaum-stipendiet, utdelas i regel vart tredje år, närmast år 2006, till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare som för vidareutbildning. Att det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet med mera särskilt betonas.

Gösta Gärdins Ungdomsfond, utdelas i regel varje år till en idrottsledare som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och skall användas i vidareutbildningssyfte.

Olanderstipendium kan sökas från Olga och Gösta Olanders minnesfond av unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott. I uppropet från 1965 heter det att fonden är avsedda att stödja svensk idrottsungdom som är bra ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen. Olanderstipendierna är avsedda för enskilda idrottsungdomar. Ska sökas av den som vill ha stipendiet.

Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag ska vara stipendiekommiténs sekreterare till handa senast den 31 augusti:

Lennart Jonsson

Lerkärlsgatan 13

723 51 Västerås

tel. 021-41 65 24

Mail lennart33@swipnet.se 

Stipendierna åt boende inom Jämshögs eller Kyrkhults församlingar

Stipendier

 2017 kommer det ske utdelning från Dannfeltska stiftelsen

Stipendierna skall ges till studerande vid gymnasium eller folkhögskola. Stipendierna avser sökande tillhöriga Jämshögs eller Kyrkhults församlingar – även om man tillfälligt, pga. studier, vistas på annan ort. Sökanden skall ha varit bosatt i respektive församling under minst de senaste tre åren eller född och uppvuxen i respektive församling.

 Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.

Ansökan skall vara inlämnad senast (eller poststämplad före) den 23 oktober 2017.

Tilldelade stipendium utdelas under december månad. Stipendiet insättes på angivet konto utan att annat meddelande utskickas.

⇑Ansökningsblankett

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vid frågor ring kyrkoherde Anders Blixt tfn 0454-97 751.

Dannfeltska stiftelsen

Revisionsbyrån Andersson & co

Att: Kristina Lilja

Östra Storgatan 34

293 34 Olofström

Stipendier för nyskapande idéer

Stiftelsen Britta och Otto Larssons Minnesfond
Box 1116
S-E-Banken
631 80 ESKILSTUNA
016-16 66 10

Stiftelsen har till ändamål att årligen dela ut stipendier till barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller till vetenskaplig undervisning och forskning. Vid utdelningen av stipendier skall företräde givas åt sådana personer, som har nyskapande idéer och innovationer, samt för exploatering och färdigställande av nya uppfinningar och idéer.

Per Brahe gymnasieskola Stipendium

Stiftelsen The Hugo Axel Ekdahl stipendium
Stadskontoret, Rådhuset
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping
036-105000

Behörig till stipendium är elev vid Per Brahe gymnasieskola. Stipendierna utdelas till skötsamma och begåvade elever, som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp.

Fond för lärarutbildning av f.d. elev som gått Mariestads gymnasium

Andriette Floréns Studiestiftelse
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad
0501-63000

Ur stiftelsen skall årligen utbetalas för utbildning av lärare ett stipendium till f.d. elev, som genomgått Mariestads gymnasium eller fackskola, och som utbildar sig till lärare. Stipendiet må utnyttjas under högst 3 år.

Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.

Idrottsstipendier hos Riksidrottens Vänner

Om stipendier

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Två av stipendierna – RV-stipendiet och Bo Ekelund-stipendiet – finansieras direkt ur RV:s egna medel.

Stipendierna från RV:s Utbildningsfond för aktiva kvinnliga och manliga idrottsledare (Jubileumsfonden), Sven Thofelts Minnesfond samt Gösta Gärdins Ungdomsfond tillhör alla RV, men förvaltas avskiljt. Olga och Gösta Olanders Minnesfond, Torsten Tegnérs Minnesfond och Gustaf Lindenbaums Fond utgör donationer, vilka vid tillkomsten eller senare överlämnats till RV för administration och förvaltning.

Edström- Ekelundfonden och N.C. Landelius fond liksom Everth Svenssons Minnesfond har av RF överlämnats till RV för administration och förvaltning från och med 2011.

Sök stipendier – föreslå stipendiater

Med undantag för RV-stipendiet kan övriga stipendier sökas direkt av den som vill ha stipendium.

Ansökan om stipendier för 2017

Efter årsmötets beslut 2016 om att ändra budgetåret för RV:s verksamhet har styrelsen beslutat att förlänga ansökningstiden för stipendiet 2017 till att ansökan och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast 31 december 2017.

Nils-Rune Nilsson Stenbitsvägen 11 181 30 Lidingö. Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com

Stipendiater utses av RV-styrelsen i januari – februari 2018, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Endast utsedda stipendiater underrättas och det senast den 1 mars 2018.Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast under maj månad 2018.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.
För samtliga ledarstipendier kan förslag på lämpliga stipendiater framföras per brev eller digitalt. Inga särskilda ansökningsformulär finns.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namn Syfte Vem kan söka Stipendietid Belopp Ansökningstid
RV-stipendiet Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling. Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse. Årligen 25 000 kr. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare. Förslag senast 31 dec. 2017
RV:s jubileumsfond Aktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott. Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse. Vart 5:e år.
Nästa gång 2017.
10 000 kr. Förslag senast 31 dec. 2017
Gustav Lindenbaum-stipendiet Yngre, kvinnliga idrottsledare för fortbildning. Kvinnlig idrottsledare.
Förslag från förening eller förbund.
Vart tredje år.
Nästa gång 2018.
5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2018.
Sven Thofelt-stipendiet Sven Thofelts anda. Idrottsledare Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Bo Ekelundstipendiet En ideellt arbetande klubb-ledare inom friidrotten. Klubbledare samt förening och förbund inom friidrotten. Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Torsten Tegnér-stipendiet Nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vars verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér. Förslag lämnas till RV:s styrelse. Vartannat år. Fördelas mellan de nordiska länderna.
Nästa gång Danmark 2017.
15 000 kr. Förslag från Danmark senast 31 dec. 2017.
Gösta Gärdins ungdomsfond För fortbildning. Av idrottsledare, som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet. Särskilt befrämjande för rent spel och glädje. Idrottsledare. Förslag lämnas av förening och förbund. Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Olander-stipendier Stödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen. Aktiva unga idrottsutövare ska göra en egen ansökan. Årligen Två stipendier om vardera 10 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Evert Svenssons minnesfond Resestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning. Inom sin idrottsgren. Aktiva ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare. Vart fjärde år (sommar-OS-år). Rörligt belopp.
(2012 6 000 kr)
Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond
(sammanslagna)
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet till utbildning inom ungdomsidrotten. Ungdomsledare 16-21 år. Vart annat år.
Ansökan jämna år.
Nästa gång 2018.
Rörligt belopp (2014 tre stipendier vardera 5 000 kr) Ansökan och förslag senast 31 dec. 2018

Mer information om de olika stipendierna finns på RV:s hemsida under rubriken Stipendier.

http://riksidrottensvanner.se/historik/

 

 

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Stipendium

Stiftelsen har till ändamål att bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn. Stiftelsens verksamhet skall i halva sin omfattning företrädesvis avse beredande av lantvistelse åt klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetareeller på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg samt i halva sin omfattning företrädesvis avse uppfostran och vård åt i Göteborg hemmahörande barn.

Vill Du vara med och segla en skuta eller komma till ett seglarläger i sommar? I så fall kan Du kontakta någon av nedanstående organisationer. När Du anmält dig till någon av dem och vet att Du får komma med på en segling kan Du ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond. Stipendiet innebär att Du själv bara behöver betala 50% av deltagaravgiften, Ekedalen står för halva avgiften upp till 2000:-, för den segling Du blir antagen till.

En förutsättning är att Du bor i Göteborg och att Du är yngre än 18 år.

Föreningen för M/S Atene
Box 13
471 21 Skärhamn
Tel: Kansliet 0304-67 00 19
Marie Olausson 0708-67 13 40
E-post: segla@msatene.com
Webbplats: www.msatene.com

Föreningen Mot Bättre Vetande (Astrid Finne och Hawila)
Bokningen, MBV Skolskepp,
Kabyssvägen 1, 430 90 Öckerö
Tel: 031-96 21 26
Fax: 031-96 21 07
E-post: info@mbv.se
Webbplats: www.mbv.se

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Tel: 031-29 35 05 kl. 10.00-15.00
Fax: 031-69 33 10
E-post: seglarskolan@sxk.se
Webbplats: www.sxk.se/seglarskola-och-seglarlager/

Skonaren Ingos vänner
Lundby Hamngata 40
417 54 Göteborg
Tel: 031-14 25 01
Fax: 031-14 25 03
E-post: kontoret@skonaren-ingo.org
Webbplats: www.skonaren-ingo.org

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Västra Distriktet
Lundgatan 1
416 61 Göteborg,
Tel: 031-19 83 10
E-post: janne.otterstrom@usfvast.se
Webbplats: www.usfvast.se

Störst chans att få stipendiet har Du om Du t ex:

  • Är med i en sjöscoutkår
  • Har skaffat Dig förarbevis eller skepparbevis
  • Varit PRAO-elev på ett fartyg
  • Deltagit i arbetet på något av de här aktuella fartygen eller på annat sätt kan visa att Du är särskilt intresserad av en framtida utbildning till något sjöyrke.

Du har förtur om någon av dina föräldrar är anställd i ett sjöfartsföretag eller om Du kan visa att Du av speciella skäl, ekonomiska eller andra, annars inte skulle ha någon chans att få komma ut på något utöver det vanliga under sommarlovet.

Seglingsprogram

För information om seglingsprogrammen hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Föreningen för M/S Atene

MBV Skolskepp

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Skonaren Ingos vänner

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Boviks Seglarskola

Ansökan

Ansökan om stipendium skall göras på en särskild blankett.

Formuläret laddas hem från bifogade pdf-fil eller rekvireras från Svensk Sjöfart.

Karl Albin Nilsson, Håkansgårds Stiftelse

Karl Albin Nilsson, Håkansgårds Stiftelse
Slöinge församlingshem 102
Susedalens församling
311 67 SLÖINGE
0346-718951

Årliga avkastningen av fonden skall användas sålunda:För vård av min, min broders och mina föräldrars gravplats å Årstads kyrkogård.

Till hjälp åt behövande sjuka personer bosatta inom Årstads församling. Till studiehjälp åt behövande studerande ungdom bosatta inom Årstads församling.