Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

 
Information och upplysningar för ansökan av stipendium
 
Syfte och villkor:
Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets
och högskolenivå.
 
Ansökan:
För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun.
 
Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden
tillhanda senast 1 oktober.
Utbetalning av stipendierna sker under december månad.
 
Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och
Handelsbanken i Orsa.
 
Vidare information kan ges av Jan Segerstedt (0250-40820)
Leif Göras (0248-15037)
Einar Skött (0250-41354)
(ledamöter i fondstyrelsen).
 

Johan Petterssons stiftelse

Bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål i Höörs kommun

Bild från Instagram jaana.huotari66

Bild från Instagram jaana.huotari66

Johan Petterssons stiftelse

 
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer genom bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål såsom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.
 
Gällande utbildning kan personer boende i Höörs kommun och som inte erhöll stipendium från stiftelsen vid senaste utdelning ansöka om stipendium ur stiftelsens avkastning för uppmuntran av studier inom något av följande områden:
 
GrundVux eller KomVux i Höör eller Eslöv
 
Gymnasium eller Folkhögskola på främmande ort
 
(Du måste bo på studieorten.)
 
Högre specialutbildning (högskola/universitet) inom eller utom landet
(Du måste bo på studieorten.)
Observera att stipendium inte beviljas för studier i Eslöv, Malmö/Lund eller Kristianstad/Hässleholm eftersom styrelsen bedömer det vara möjligt att bo kvar iHöörs kommun och samtidigt studera på dessa orter (undantag: GrundVux/KomVuxenligt punkt 1).
Ansökan ska vara inkommensenast den 30 september.
 
Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter, tillexempel
inkomst, sjukintyg, eller intyg om antagande till utbildning.
Skicka din ansökan och handlingar till:
Johan Petterssons
stiftelse
c/o Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Upplysningar lämnas av kommunens stiftelsehandläggare, Kerstin Carlsson, på telefon 0413–28117.
Besked om resultatet av din ansökan lämnas via brev.
 
 
Johan Petterssons stiftelse

Höörs kommun:

Box 53

243 21 Höör

 

Besöksadress:

Södergatan 28

243 21 Höör

Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41

kommun@hoor.se 

www.hoor.se 

www.facebook.com/Hoorskommun

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Motala kommuns fonder

Sök pengar ur Motala kommuns fonder

 

Nu är det dags att söka pengar ur Motala kommuns fonder. Skicka in din ansökan senast den 30 september.

Motala kommun har ett antal fonder som det går att söka pengar ur. I år finns det 14 fonder där du som invånare kan söka pengar - om du uppfyller villkoren.

Är du intresserad ska du skicka in en skriftlig ansökan.

Information om fonder

Fagersta Energi AB:s stiftelse

Fagersta Energi AB:s stiftelse riktar sig till personer upp till 25 år som på eftergymnasial nivå bedriver studier inom ämnena miljö och/eller energi och är folkbokförda i Fagersta kommun. Stipendiet riktar sig också till personer eller organisationer som genom forsknings-insatser eller annat arbete inom områdena miljö och energi gör insatser som främjar kommunens utveckling.

 

För att söka Fagersta Energi AB:s stipendium använder du den blankett som finns på denna sida. Vi vill också att du skickar med kopior av betyg från fullföljda studier för den utbildning du söker stipendium, alternativt studieintyg.

Ansökan ska skickas in till kommunkansliet i början av september, datum står på blanketten. Därefter samlas en jury för att gå igenom ansökningarna. Juryn består av två ledamöter som är valda av kommunstyrelsen.

Det varierar från år till år hur många som kan få Fagersta Energis stipendium, vilket beror på stipendiefondens avkastning. Besked brukar lämnas i början av oktober till alla dem som sökt stipendium. En annons sätts även in på kommunens hemsida samt i Fagersta-Posten.

 

Stockholms universitets donationsstipendier

Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond

 

Handelskammarens Stipendiefonder är samlingsnamnet på resestipendiefonder som grundats av privatpersoner och organisationer i Gävle och Gästrikland som har överlåtits till Mellansvenska Handelskammaren att administrera.

 

Gästriklandsfonden


Stipendier för utlandsstudier
 

Resestipendiefonderna


Stipendie för utlandsstudier
 

Ansök här


Stipendier för utlandsstudier

 http://resestipendier.se/

 

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond

Organisationsnummer: 885001-1126
c/o Adress: Handelskammaren
Adress: Box 296
Postnummer: 801 04
Ort: GÄVLE
Telefonnummer: 026-66 20 80
Fax: 026-66 20 99
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Anders Franck
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Gävle
Ändamål:

Fonden skall ha likalydande bestämmelser som gäller för "John Rettigs resestipendiefond" beträffande de förutsättningar som skall vara uppfyllda för erhållande av anslag ur fonden.

Den praxis som därvid tillämpats eller kommer att tillämpas skall även gälla för Fonden.

Stipendium kan sökas av unga män och kvinnor tillhörande Gävle Kommun och som utomlands önskar ytterligare utbilda sig för handel och industri.Sökande skall antingen vara födda och uppväxta i Gävle Kommun eller också sedan flera år vara bosatta och mantalsskrivna därstädes.

Den som är född och uppväxt i Gävle Kommun men därefter avflyttat kan också komma ifråga om vederbörande har fortsatt personlig anknytning till Kommunen.

Utbildningen utomlands skall syfta till vidareutbildning för handel och industri, varför förutsättes att sökande har en viss grundläggande utbildning för nämnda områden.

Språkstudier utomlands kan inrymmas inom ändamålet med stipendiet.

Det är ett villkor att sökande har tillräcklig utbildning i bl a språkligt hänseende för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den med stipendiet avsedda utbildningen.

Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond

Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond
Juridiska Avdelningen
Stadsledningskontoret
404 82 GÖTEBORG
031-3680000

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen tillförts fondens kapital, skall medlen användas till stipendier för yrkesutbildning. Storleken på det belopp som kan utdelas som stipendium enligt 5 § i gällande reglemente får inte för varje stipendium sättas högre än 36 600 kronor eller det belopp som motsvaras av det årliga prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Förmögenhet:  25,598,364 kr

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?
 
Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker stipendium för.
 
Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 
 
Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
 
Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan du inte bli beviljad stipendium igen.
 
Du MÅSTE bifoga dess handlingar
 
Personbevis
 
Betyg eller intyg från din grundläggande yrkesutbildning.
 
Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen, praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
 

ANSÖKNINGSBLANKETT

August+Ringnér+2016

Sök pengar ur fonder för utlandsstudier och volontärarbete

butter

Sök pengar ur fonder för utlandsstudier och volontärarbete.

Det går att söka stipendier och pengar för utlandsstudier och det finns flera olika fonder och stiftelser att söka från. Här är några tips för dig att börja söka. Kolla även Länsstyrelsens databas över olika fonder. Sök på ändamål och t.ex. resor, resestipendium, utbyte.

Rotary ungdomsutbyte

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och studiepraktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret har information om stipendier som vänder sig till lärare, elever, studenter, utbildningsansvariga och utbildningsanordnare. Det kan vara allt från studier till kompetensutveckling och praktikperioder.

Stipendium för volontärarbete

Blueberry är ett företag som erbjuder utbildningar över hela världen. Blueberrry förmedlar studier i tolv olika språk, äventyrs- och volontärresor, utlandsarbete eller högre utbildningar på college, hotellskolor eller designskolor. Du kan söka stipendiet för språkresor, språkstudier, högre utbildningar eller volontärbete. Du kan också ansöka om Blueberrys språkresestipendium. Blueberrys utbildningar är oftast tretton veckor långa eller längre. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Stipendielistan

Stipendielistan är ett enkelt sätt att söka pengar och stipendium och riktar sig till studerande och studenter. Det finns tips för dig när det gäller att skriva stipendieansökningar. De flesta stipendier som handläggs av kommuner och universitet finns i databasen. Stipendielistan är bra för den som letar efter stipendier men inte vill betala för sökningar.

Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare

Stipendiet
Stipendiet uppgick år 2014 till 50.000 kronor per stipendiat och delades ut till tre stycken författare. Det är skattefritt.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande, verksamma författare, som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs det att det av den sökande finns texter på svenska, i original eller översättning.

Insändande av åberopade verk
Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner här eller rekvireras från Författarförbundets kansli, tel. 08-545 132 00. Blanketten går att fylla i via datorn men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. OBS: Sänd inte in några böcker eller annan produktion. Juryn begär in dessa vid senare tillfälle om det finns behov.

Ansökan
Sista dag för ansökan till 2016 års stipendium är ansökan poststämplad senast 31 mars.
Ansökningsblankett 2014 (Pdf-fil, 18 Kb)

Beslut och utdelning
Beslut om stipendiat fattas under våren/sommaren 2016.

Övriga upplysningar
För övriga upplysningar, kontakta SFF:s kansli
tfn: 08 - 545 132 00
sff@sff.info