Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond

Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637305

Avkastningen skall en gång varje år tillfalla en mindre bemedlad, välartad och begåvad student vid humanistiska fakulteten såsom bidrag för bedrivande av studier vid Uppsala eller annat universitet.

Bland flera likvärdiga sökanden till bidrag ur fonden, skall student från Medelpad äga företräde.

Tips när du letar fonder och stipendier

 1. Tips när du letar!
  När du är inne på en av sidorna "Fonder & Stipendier" del 1 - del 9
 2. Tryck på Ctrl knappen på tangentbordet längst ned till vänster och F-knappen (find/hitta)
 3. så kommer det fram en liten sökruta längst ned till vänster på skärmen
 4. där du kan skriva in ditt sök ord, t ex stiftelsens namn, ort, ändamål, sjukdom, studier etc...

tips

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby
Södervärnsgatan 30
c/o Rolf Engström
621 46 VISBY
0498-21 64 25
rta.engstrom@tele2.se

Stiftelsens ändamål är att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till barns och ungdoms fostran och vård samt att genom bidrag och stipendier hjälpa behövande ungdomar till fortsatta studier och yrkesutbildning.

Dessa ändamål skall stiftelsen söka förverkliga dels genom att lämna individuella bidrag till därav förtjänta ungdomar, dels även genom att lämna anslag till sådana föreningar och institutioner, vilka inom länet syssla med barnverksamhet av nämnt slag.

Gunvor Plantings Stiftelse för studier

Gunvor Plantings Stiftelse för studier
Bergsgatan 16
Mats Bergquist
112 23 Stockholm
08-651604

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål, att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige.

Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

 • Återkommer varje år.

 • Ändamål
  Stiftelsens målgrupp är ungdomar med reumatiska sjukdomar. Dessa ungdomar kan stödjas dels genom utdelning av enskilda bidrag dels genom utdelning av anslag för att främja forskning rörande dessa sjukdomar.

  Enskilda bidrag
  Bidrag kan sökas av unga reumatiker till och med 29 års ålder som på grund av sin sjukdom behöver särskild vård eller uppmuntran eller som är i behov av bidrag till högre studier. Som exempel på vård kan nämnas rehabilitering utomlands.

  Forskning
  Forskningsanslag kan sökas av forskare för all typ av forskning rörande de barnreumatiska sjukdomarna, således forskning såväl rörande själva sjukdomsprocessen som rehabilitering och omvårdnad.

 

Barn och ungdomar med reumatiska besvär som önskar få bidrag från stiftelsen måste lämna in en skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla det man vill åberopa såsom vad medlen skall användas till, uppgifter om egen och familjens ekonomi samt andra sökta eller beviljade bidrag. Intyg från läkare, kurator eller annan som styrker den reumatiska besvären skall bifogas ansökan.

Ansökan skall göras på denna blankett. Den skall, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas med post till stiftelsen under nedanstående adress och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober ansökningsåret.Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Ansökan kan inte skickas med e-post.

Ansökan prövas i november – december. Ni får därefter besked.

 stiftelsens hemsida.

Per Erikssons Stiftelse

Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 31 oktober 2016. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.


Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd utgår inte för doktorandstudier
 • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Ansökningstiden för studier under läsåret 2016/17 går ut den 11 september 2016. Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

Ansökningsguide

Här får Du information om de olika stegen till att söka studieunderstöd hos oss. Läs dessa instruktioner innan Du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om Du läser igenom denna ansökningsguide innan Du tar kontakt via e-post med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommit in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar under endast en ansökningsperiod per läsår.

Vem kan få bidrag?

Understöd för studieändamål ges till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan fem år är bosatta i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs eller Nora kommuner samt i Järle eller Ervalla samhälle i Örebro kommun.

För vad ges bidrag?

Understöd för studieändamål ges för studier på gymnasium, högskola/universitet/KY-utbildning, folkhögskola eller annan utbildningsinstans som kan prövas likvärdig. Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin. Understöd ges inte för forskning eller doktorandstudier.

Hur sker urvalet?

Bidrag beviljas efter studieprestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande).

Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer från f d Nora bergsförsamling samt f d Vikers församling.

Förbered Din ansökan

Du sparar tid och möda om Du har allt material redo när Du gör din ansökan

Ha följande information redo:

 • Antagningsbesked i  PDF-format (gäller endast gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux, KY-utbildning, folkhögskola eller annan kortvarig utbildning)
 • Betyg/studieintyg från senaste läsår eller hitintills avklarade akademiska studier i PDF-format
 • Eventuellt medicinsk/socialt intyg (intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska) i PDF-format
 • En berättelse om dig själv på högst en halv A4-sida

Om Du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll är Du välkommen att kontakta stiftelsen. Har Du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller stöter på problem är Du välkommen att kontakta vår tekniska ansökningssupport via e-post support@digiplant.se eller på telefon 010 – 138 88 29 mån-fre mellan kl 8-17 (semesterstängt v28-v30).

Lämna in din ansökan

Skapa konto

Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost. Kolla om det hamnat där.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.

Det digitala ansökningssystemet känner automatiskt av om Du eller någon av dina föräldrar uppfyller bokravet. Om så inte är fallet kan Du inte fylla i någon ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan måste du kontakta stiftelsen via epost. Stiftelsen kan återlämna ansökan till dig för komplettering. Kom ihåg att skicka in din reviderade ansökan i tid.

Att tänka på

Systemet känner inte av om Du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Det kan därför vara lämpligt att skriva in ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Beslutsprocess

Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Stiftelsen kommer inte att kontakta dig om något är oklart i din ansökan.

Utslag

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljade bidrag

Utbetalning sker till det bankkonto du uppgivit i din ansökan. Utbetalning sker två gånger per läsår. Höstterminens bidrag utbetalas snarast efter styrelsens beslut, normalt i mitten av december månad. Vårterminens bidrag utbetalas i månadsskiftet februari-mars.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.

Påbörja din ansökan

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

"Främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön".

 

När kan man ansöka?

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945

Fondens ändamål skall vara att främja företrädesvis ukrainsk ungdoms studier vid akademien. Avkastningen av fonden ca 10 % skall årligen läggas till kapitalet, återstående bör utdelas såsom stipendier till den som visat anlag och gjort sig förtjänt av uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet.

Herbert och Karin Jacobsons Stiftelse

Bild från Instagram charlottegardenflow Seeds

Bild från Instagram charlottegardenflow Seeds

Ansökan

Hjälpbehövande

För hjälpbehövande ser styrelsen helst att ansökan innehåller rekommendation från läkare, kurator eller liknande

Utbildning

Beträffande utbildning koncentrerar sig stiftelsen på post-gymnasiala studier. Stiftelsen har inga eller små möjligheter att bidra till utlandsstudier av karaktär College-år i USA eller liknande.

Forskning

Beträffande ansökningar för vetenskaplig forskning koncentrerar sig stiftelsen på doktorandnivå. För exempelvis resebidrag för deltagande i konferenser kräver stiftelsen att den sökande själv skall deltaga i seminarium, ha en egen poster eller dylikt.

Redogörelse för använt bidrag

För beviljade anslag för utbilding/forskning skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan nytt bidrag kan beviljas.

Ansökningsperioder

1 mars – 20 april
15 september – 1 november

Ansökan med eventuella bilagor skickas till:

Cecilia Sundberg
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder två gånger per år, vanligtvis maj och november.
Styrelsen mottar årligen flera hundra ansökningar varav majoriteten är att hänföra till kategorin behövande. Av praktiska och ekonomiska skäl har styrelsen ingen möjligt att meddela avslag utan endast bifall meddelas. Av tradition brukar dessutom enbart ansökningar från Västra Götalands Län komma ifråga.

 

Ansökningsformulär i PDF-format kan laddas ner från denna sida.

Frågor besvaras av sekreteraren
info@hkjacobssonstiftelsen.se

Ansökan

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

 
Information och upplysningar för ansökan av stipendium
 
Syfte och villkor:
Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets
och högskolenivå.
 
Ansökan:
För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun.
 
Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden
tillhanda senast 1 oktober.
Utbetalning av stipendierna sker under december månad.
 
Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och
Handelsbanken i Orsa.
 
Vidare information kan ges av Jan Segerstedt (0250-40820)
Leif Göras (0248-15037)
Einar Skött (0250-41354)
(ledamöter i fondstyrelsen).