Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder!

Innehåll på Pankpraktikan

Arkiv

Ej bygglov

Källa: Boverket

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Granskad:

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

En- och tvåbostadshus och tomt

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En åtgärd får endast göras på enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Det är även viktigt att veta vad en tomt är. Detta eftersom om ett bostadshus har en egen tomt eller inte kan vara avgörande för om det är ett en- eller tvåbostadhus eller ett flerbostadshus. Men även eftersom vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna till en- och tvåbostadshus endast får göras inom bostadshusets tomt.

Här kan du läsa mer om en- och tvåbostadshus och tomt

Här kan du läsa mer om en- och tvåbostadshus

Här kan du läsa mer om tomt

Sammanhållen bebyggelse

För att veta om vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplan behöver det fastställas om fastigheten ligger inom "sammanhållen bebyggelse". Det behöver även fastställas om fastigheten ligger inom "en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Här kan du läsa mer om sammanhållen bebyggelse

Bygglovsbefriad komplementbyggnad högst15 m², så kallad friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får vara högst 15 m².

Här kan du läsa mer om friggebod

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Det krävs generellt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad skyddad uteplats

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad altan

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m².

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriat skärmtak

Bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m², så kallat attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m2.

Här kan du läsa mer om Attefallshus

Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 m²

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad

Bygglovsbefriade takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade takkupor

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Här kan du läsa mer om att inreda en ytterligare bostad utan bygglov

Ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Här kan du läsa mer om att ändra en byggnads yttre utseende utan bygglov

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk med mera

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

Här kan du läsa mer om en sådan bygglovsbefriad tillbyggnad

Undantag från lovplikt för parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad parkeringsplats

Bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Det krävs bygglov för nybyggnad. På vissa platser får man dock uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Mur och plank utanför detaljplan

Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att uppföra sådana murar eller plank..

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad mur och plank utanför detaljplan

Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

För vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus krävs att en anmälan görs hos byggnadsnämnden och att startbesked ges innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för andra anmälningspliktiga åtgärder.

Här kan du läsa mer om byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan.

Krav på bygglovsbefriade åtgärder

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper med tillsyn.

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för bygglovsbefriade åtgärder

Överklagande av bygglovsbefriade åtgärder

Vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked för att få börja byggas. Ett beslut om startbesked för sådana åtgärder kan alltid överklagas av den som gjort anmälan och i vissa fall även av grannar. Bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver en anmälan kan inte överklagas.

Här kan du läsa mer om överklagande av bygglovsbefriade åtgärder

Tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder

Om någon är missnöjd med en bygglovsbefriad åtgärds placering, utformning eller användning kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den bygglovsbefriade åtgärden strider mot något krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden i vissa fall ingripa.

Här kan du läsa mer om tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder

Film

Boverket har spelat in en film som tar upp ett antal knepiga frågor om bygglovsbefriade åtgärder. Syftet är att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva och besvara frågeställningarna. Frågorna är som följer:

  • När får man bygga lovbefriade åtgärder?
  • Att ändra en lovpliktig komplementbyggnad till en lovbefriad
  • Att bygga en lovbefriad komplementbyggnad över tomtgräns
  • Att glasa in ett skärmtak så att det blir ett inglasat uterum
  • Vad händer med komplementbostadshuset om en- och tvåbostadshuset inte längre finns kvar?
  • Vad händer med komplementbostadshuset om det får en egen fastighet?

Du kan också hitta mer information om de nya undantagen på Boverkets webbplats:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/