Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder!

Innehåll på Pankpraktikan

Arkiv

Ej bygglov

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa föränd­ringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder.

Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommu­nen och startbesked innan du får påbörja din byggnation.

Nya undantag från kravet på bygglov från den 2 juli 2014

För de nya åtgärderna är det viktigt att tänka på att det istället krävs en så kallad anmälan och byggnadsnämnden måste ge ett startbesked innan några åtgärder får påbörjas. En anmälan innebär ingen större skillnad från en ansökan om bygglov förutom att ärendet är mer förenklat och avgiften något lägre.

En anmälan med startbesked kan likställas med ett tillstånd på så vis att du måste invänta ett startbesked innan du påbörjar din byggnation. Byggnadsnämnden har likväl som tidigare skyldighet att ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om en åtgärd påbörjas innan en anmälan gjorts och innan ett startbesked meddelats.

Byggsanktionsavgifternas storlek är förutbestämda och dyra, nämnden kan bara i undantagsfall fall nedsätta en del av avgiften. Avgiften för att påbörja byggnationen av exempelvis ett komplementbostadshus är ca 17 000 kronor. Avgiften för att göra anmälan är cirka 4 000 kronor.

Kontakta därför alltid miljö- och stadsbyggnadskontorets byggavdelning om du är osäker vad som gäller i ditt fall.

De nya åtgärderna som du får göra enbart genom en anmälan till kommunen är:

Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska inom en bostadstomt kunna uppföras i anslutning till ett en- och tvåbostadshus.

En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.

Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad

På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.

Åtgärderna får utföras även om det strider mot den detaljplan som gäller för tomten. Om åtgärden ska utföras i en historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull miljö gäller alltid kravet på bygglov.

Du kan läsa mer om respektive åtgärd under följande avsnitt 1-4 samt om vilka handlingar som krävs vid en anmälan under rubriken "handlingar till en anmälan".

Du kan också hitta mer information om de nya undantagen på Boverkets webbplats:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/