Stöd till anhöriga

Stöd till anhöriga, anhörigstöd

 
 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närståede behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen.

Kommunen ansvarar för att

I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.

Exempel på stöd till anhöriga och familjer

  • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
  • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
  • Enskilda samtal och samtal i grupp.
  • Utbildning, hjälpmedel.
  • Hjälp i hemmet eller i boende.
  • Avlösning i olika former.
  • Ekonomisk ersättning.

Vem är anhörig?

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta och även för deras eventuella vuxna barn.

Stöd till barn som är anhöriga

Personer under 18 år omfattas inte av bestämmelsen om anhörigstöd, även om de kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för dessa barn.

Gå till information om stöd till barn

Publicerat om detta ämne

 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga