Fond till behövande

Stiftelsen William Gordon Dicksons donationsfond

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall begagnas till pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk.

Barclay

Erik Dahlbergsgatan 23

411 26 GÖTEBORG

073-726 56 66

ANSÖKNINGSTID 1 feb - 31 mars

 

Studiestöd till ungdomar i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla

Per Erikssons stiftelse

Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

  • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
  • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
  • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
  • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
  • Understöd utgår inte för doktorandstudier
  • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
  • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
  • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Sista ansökningsdag för studier är 25 september.
Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/

Behövande, gamla och sjuka samt fostran av barn och ungdom med rysk härkomst

VERA SAGERS STIFTELSE ФОНД ВЕРЫ САГЕР

Stiftelsens ändamål

Behjärtansvärda ändamål i allmänhet såsom vård av behövande, gamla och sjuka samt fostran av barn och ungdom – i bägge fallen med företräde för svenska medborgare med rysk härkomst.

Försvar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, vilket ska ske i nära samråd med framstående ryska män och kvinnor i och utanför Ryssland.

Främja ryskt kulturliv i Sverige.

Stöd till Helig Sergij församlings kyrkoverksamhet.

Kontaktuppgifter

Adress:

Vera Sagers stiftelse

Åminnevägen 13

114 18 Stockholm

Telefon:

+46 8 679 62 65

http://verasagersstiftelse.se/

Fond för behövande i hela Sverige

Stiftelsen Emyhemmet

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att på fattigvårdens område utöva hjälpande verksamhet.

Äleby 1601

150 23 ENHÖRNA

08-55042001

Stiftelsen Emyhemmet