Stiftelsen Maria Lindgrens Understödsfond för familjer med minderåriga barn i Stockholm och Härnösand

 

Stiftelsen Maria Lindgrens Understödsfond för familjer med minderåriga barn

Föreningen FVO
Köpmangatan 15 IIII
111 31 STOCKHOLM
08-4115439

Avkastningen skall användas till bidrag för självhjälp åt familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och vilka genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke behöva anlita den offentliga fattigvården.

Vem kan söka: Familjer boende inom Stockholm som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Behövande innebär att man har max 150000 kr i årsinkomst (lön+ bidrag).

http://www.foreningenfvo.se/

eller

Härnösands stift - kontaktuppgifter

Besöksadress

Universitetsbacken 1, Härnösand

Postadress

Box 94, 871 22 Härnösand

Telefon vx

0611-254 00 vx

Öppettider

Mån-tors 09.00-16.00
Fre 09.00-15.00

E-post

Härnösands stift
Pressekreterare

Ekonomiskt stöd

En del församlingar kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Pengarna kommer till exempel från fonder, stiftelser eller kollekter. En sådan fond är Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond som Härnösands stift administrerar.


Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond

Stiftelsen ändamål skall vara att lämna bidrag till självhjälp åt inom Härnösands stift mantalsskrivna familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och som genom dylikt stöd kan beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de inte behöver anlita den offentliga socialtjänsten. Vid utdelandet av bidrag skall den ledande synpunkten vara, att det är bättre att ett fåtal erhålla effektiv hjälp än att många erhåller otillräcklig hjälp. Bidrag bör därför vara så avpassat, att det blir mottagaren till verklig hjälp.

Hur gör jag för att ansöka om ekonomiskt stöd?

För att få pengar från fonden ska din ansökan gälla sådant ändamål som står beskrivet i faktarutan ovan.

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten. Din ansökan lämnar du in till församlingen där du bor. Församlingen gör en första bedömning av ärendet och skickar sedan din ansökan vidare till Härnösands stift för beslut. Du kan ansöka när som helst under året.

Många församlingar kan även ha andra möjligheter till ekonomiskt stöd. Ta kontakt med din församling för att få veta hur det ser ut just där du bor.

Ansöka om bidrag från FVO !

Logo

Är i första hand för ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

FVO ansökan

FVO hemsida

BILAGOR TILL ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO
 

Är du gift eller sammanboende skall bådas uppgifter anges i ansökan. Samtliga uppgifter skall styrkas.

De handlingar nedan, som gäller dig/er, skall bifogas ansökan:

 • Inkomster
 • Lönespecifikation
 • Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension
 • Sjukpenning/sjuk-eller aktivitetsersättning
 • Beslut om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Vårdbidrag
 • Handikappersättning
 • Eventuell annan inkomst
 • Utgifter
 • Hyresspecifikation/boendekostnad
 • Vid ägande av bostadsrätt/egen fastighet bifoga aktuellt taxeringsvärde och
 • avisering på lån
 • Barnomsorg/hemtjänst/underhåll
 • A-kasse-/fackavgift
 • CSN-lån och årsbesked
 • Övrigt
 • Personbevis nr 197 ”Utdrag ur folkbokföringsuppgifter”
 • Årsbesked/aktuell översikt från bank/banker inkl. fondsparande och andra värdepapper
 • Senaste inkomstdeklaration inklusive specifikation och preliminär
 • skatteuträkning.

(Om du inte har dem kvar kan du ringa till Skatteverket, tel. 0771-567 567, och beställa samtliga kontrolluppgifter.)

 • Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag.
 • Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap
 • Ansökan som är ofullständigt ifylld eller saknar begärda bilagor kan inte handläggas. Beslutsbrev kan inte skickas.
 • Ansökan och bilagor kan inte returneras.

Historik

Föreningen FVO är en ideell förening, som grundades år 1889 i Stockholm. Vid grundandet och fram till år 1981 var namnet Föreningen för Välgörenhetens Ordnande

I slutet av 1800-talet bedrev fattigvården, olika stiftelser och enskilda personer välgörenhet oorganiserat och oberoende av varandra. Föreningens målsättning var att motverka detta: ”Oberoende av religiösa och politiska meningsskiljaktigheter, inom huvudstaden verka för ett ordnat samarbete mellan enskilda välgörande personer, enskilda välgörande stiftelser eller föreningar och den offentliga fattigvården”.

I och med tillkomsten av Föreningen FVO skapades en central byrå, som kunde lämna upplysningar till både allmänhet och sökande om möjligheterna till ekonomisk hjälp. FVO samordnade hjälpverksamheten - kommunal fattigvård och privat välgörenhet - i Stockholm. Det grundläggande begreppet var hjälp till självhjälp. De som FVO hjälpte var de som oförvållat kommit i en nödsituation och de som genom ett kort understöd kunde hjälpas till egen försörjning.  Kommunen fick ta hand om dem som hade ett permanent hjälpbehov: missbrukare, handikappade, obotligt sjuka och ålderstigna.

Starten blev blygsam men genom gåvor och testamentsförordnanden ökades kapitalet successivt ända fram till 1940-talet. Därefter bygger ekonomin på dessa tidiga donationer och deras avkastning.

Fortfarande ger föreningen tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka och ålderspensionärer. Stöd ges även till föräldrar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att själv tillgodose barnens behov.

Föreningen FVO verkar också som utredare åt ett flertal stiftelser och sköter ofta även deras utbetalningar och/eller annan administration

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev