Fonder för dem som har arbetat inom hotell och restaurang

 Om Visita Fondförvaltnings stöd för äldre samt vid arbetsoförmögenhet

 
Visita Fondförvaltning samförvaltar ett flertal stiftelser och fonder av vilka ingår:
•Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse
•Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond
•Wilma Larssons Fond
•Vilna och Axel Lindmarkers Fond
•Karin och John Carlssons Stipendiefond
•Carl Henrik Roodys Stidiefond
•Anna och Oscar Zedréns Stipendiefond
•Christian och Siri Svenssons Stiftelse till minne av Blanchs Café och Restaurang åren
1906-1945
•Stiftelsen Stockholms Hotell-och Restaurantförenings Understödsfond
•Stockholms Hotell- och Restaurantförenings Donationsstiftelse
•Augusta Anderssons Understödsfond
 
Bland dessa finns fyra som riktar sig till behövande personer som drivit företag inom den
enskilda hotell- och restaurangbranschen, som varit medlem i SHR/Visita, eller varit anställd i
branschen, till åldersförsörjning eller vid arbetsoförmögenhet.
Endast en ansökan görs till Visita Fondförvaltning som vidarebefordrar ansökningarna till passande stiftelse

bidragsansokan

Filip och Ebba Andersons Pensionsfond

Filip och Ebba Andersons Pensionsfond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Pension skall endast utdelas till personer födda eller boende i Bullarens härad. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelningen. För erhållande av pension fordras att minst 10 år hava idkat eller arbetat vid jordbruk inom Tanums eller Bullarens härad. Om det finns särskilda skäl kan även den som arbetat kortare tid än 10 år beviljas pension. Pension må utgöra ett belopp om högst 30 % av prisbasbeloppet per år. Pension skall utgå för livstid, om icke särskilda omständigheter föranleda till annat.

Per Erikssons Stiftelse

Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 31 oktober 2016. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.


Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd utgår inte för doktorandstudier
 • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Ansökningstiden för studier under läsåret 2016/17 går ut den 11 september 2016. Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

Ansökningsguide

Här får Du information om de olika stegen till att söka studieunderstöd hos oss. Läs dessa instruktioner innan Du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om Du läser igenom denna ansökningsguide innan Du tar kontakt via e-post med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommit in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar under endast en ansökningsperiod per läsår.

Vem kan få bidrag?

Understöd för studieändamål ges till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan fem år är bosatta i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs eller Nora kommuner samt i Järle eller Ervalla samhälle i Örebro kommun.

För vad ges bidrag?

Understöd för studieändamål ges för studier på gymnasium, högskola/universitet/KY-utbildning, folkhögskola eller annan utbildningsinstans som kan prövas likvärdig. Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin. Understöd ges inte för forskning eller doktorandstudier.

Hur sker urvalet?

Bidrag beviljas efter studieprestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande).

Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer från f d Nora bergsförsamling samt f d Vikers församling.

Förbered Din ansökan

Du sparar tid och möda om Du har allt material redo när Du gör din ansökan

Ha följande information redo:

 • Antagningsbesked i  PDF-format (gäller endast gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux, KY-utbildning, folkhögskola eller annan kortvarig utbildning)
 • Betyg/studieintyg från senaste läsår eller hitintills avklarade akademiska studier i PDF-format
 • Eventuellt medicinsk/socialt intyg (intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska) i PDF-format
 • En berättelse om dig själv på högst en halv A4-sida

Om Du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll är Du välkommen att kontakta stiftelsen. Har Du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller stöter på problem är Du välkommen att kontakta vår tekniska ansökningssupport via e-post support@digiplant.se eller på telefon 010 – 138 88 29 mån-fre mellan kl 8-17 (semesterstängt v28-v30).

Lämna in din ansökan

Skapa konto

Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost. Kolla om det hamnat där.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.

Det digitala ansökningssystemet känner automatiskt av om Du eller någon av dina föräldrar uppfyller bokravet. Om så inte är fallet kan Du inte fylla i någon ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan måste du kontakta stiftelsen via epost. Stiftelsen kan återlämna ansökan till dig för komplettering. Kom ihåg att skicka in din reviderade ansökan i tid.

Att tänka på

Systemet känner inte av om Du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Det kan därför vara lämpligt att skriva in ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Beslutsprocess

Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Stiftelsen kommer inte att kontakta dig om något är oklart i din ansökan.

Utslag

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljade bidrag

Utbetalning sker till det bankkonto du uppgivit i din ansökan. Utbetalning sker två gånger per läsår. Höstterminens bidrag utbetalas snarast efter styrelsens beslut, normalt i mitten av december månad. Vårterminens bidrag utbetalas i månadsskiftet februari-mars.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.

Påbörja din ansökan

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Stiftelsenamn:

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Organisationsnummer: 802401-4303
c/o Adress: SEB Stiftelser, ST S3
Adress:  
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Är dels utgivandet av fullt goda och gedigna skrifter av kristligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan av den dåliga litteraturen och till främjande av sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet av stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige, dels beredandet av pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet av andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma till användning, när de icke längre behövas för de förutnämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.
År: 2013
Tillgångar: 180.527.001 kr

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

c/o Adress: SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM

Ändamål:
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.
År: 2013
Tillgångar: 13.362.712 kr

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Delar ut pengar till före detta restauranganställda som har det svårt ekonomiskt.

Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.

Pengarna testamenterades av Ernst Davidson, son till Wilhelm Davidson som öppnade restaurang Hasselbacken i Stockholm i mitten av 1800-talet. Han arbetade inom restaurangbranschen i hela sitt liv och hade sett att folk slet ut sig i restaurangbranschen när det varken fanns ATP eller folkpension.

Man får inte ha en årsinkomst som överstiger 170 000 inklusive bidrag och inga tillgångar i bostäder eller kapital. Det delas årligen ut cirka 300 000 kronor till ungefär tjugo personer som har arbetat inom branschen. Det blir kanske 15 000 kronor var, som delas ut före midsommar och jul.

SEB Private Banking, Stiftelser ST S3 
106 40 STOCKHOLM
Stiftelsen förvaltas av SE-bankens stiftelseavdelning, och söks via en särskild blankett . Mer information: 08-763 72 20.

Stockholms drätselnämnds stiftelse för behövande

Stockholms drätselnämnds stiftelse för behövande
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Att ge pensioner till behövande inom Stockholms kommun, företrädesvis till ensamstående kvinnor.